Angharad Brown

Angharad Brown

Cydlynydd Trawsgrifio          

Rwy’n darparu adnoddau i fyfyrwyr y Brifysgol mewn fformatau hygyrch, ar gyfer myfyrwyr â nam er eu golwg neu anabledd print.

Gweithio Mewn Dwy Iaith

Pa mor aml fyddwch chi’n defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Rwy’n defnyddio’r Gymraeg bron bob dydd yn y gwaith.

Pa mor rugl ydych chi, yn eich barn chi?

Yn fy marn i, rwy’n rhugl.

Oes gennych chi unrhyw straeon positif sy’n ymwneud â defnyddio’ch Cymraeg yn y gwaith?

Oes, mae gennyf gwpl o straeon positif.  Rwy wedi cefnogi myfyriwr ar gyfer gradd yn y Gymraeg, cefnogi dysgwr Cyfnod Sylfaen, darparu Braille ar gyfer cwmni teledu lleol a darparu bwydlenni dwyieithog mewn Braille a phrint bras ar gyfer bwytai'r Brifysgol.

Ydych chi wedi wynebu unrhyw heriau?

Rwy’n credu fy her fwyaf yw gwybod a yw aelodau eraill o staff yn siarad Cymraeg, a defnyddio’r Gymraeg heb gau cydweithwyr eraill allan o’r drafodaeth.

Yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy hi i allu cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai nad chi sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw?

Mae’n bwysig iawn, yn fy marn i.  Fel gyda fformatau amgen, dylai fod y dewis ar  gael.

Beth fyddai’n eich helpu o ran eich gallu i gynnig gwasanaeth Cymraeg / ydych chi’n teimlo bo angen rhagor o hyfforddiant / ymarfer arnoch chi?

Mae eisiau’r hyder arnaf i ofyn am wasanaethau yn y Gymraeg.