Amdanon Ni

Yn arlwyo'r campws, rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth arlwyo blaengar a chynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid.

Mae gan ein tîm o arbenigwyr arlwyo proffesiynol brofiad helaeth yn y diwydiant arlwyo, o bob rhan o'r DU.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu bwyd da a maethlon, am brisiau rhesymol, gan ddefnyddio'r cynhwysion mwyaf ffres gan gyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd. Ar yr un pryd, rydym yn awyddus i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd, i hybu lles anifeiliaid ac i gyfrannu cymaint â phosib at yr economi leol.

Bob blwyddyn, rydym yn hyrwyddo'r cynnyrch tymhorol a lleol gorau yn ein gŵyl fwyd flynyddol, Croeso i Gymru. Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i  arlwyo cynaliadwy, mae gennym blanwyr perlysiau Tŷ Fulton a'r twnelau polythen, ac rydym yn gweithio gyda Darganfod i ddarparu'r Blychau Llysiau a'r  gydweithfa fwyd. Rydym hefyd yn darparu dŵr yfed am ddim yn ein holl gyfleusterau bwyd a diod ar gampws Singleton a Champws y Bae.

Mae Arlwyo'r Campws ym Mhrifysgol Abertawe yn ystyried goblygiadau amgylcheddol, moesegol a chymdeithasol wrth ddarparu cynnyrch a gwasanaethau.  Rydym yn gweithio gyda'n cyflenwyr a'n contractwyr i sicrhau bod ein gweithgareddau'n hybu'r economi leol, yn hyrwyddo bywoliaethau cynaliadwy, yn osgoi effeithiau negyddol ar yr amgylchedd, yn cefnogi lles anifeiliaid ac yn darparu buddion iechyd a chymdeithasol. Ymdrechwn i sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu yn erbyn cyflenwyr lleol llai yn y broses gaffael ac wrth lunio manylebau. Rydym yn defnyddio cyflenwyr sydd wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor Stiwardiaeth Forol ac yn gofyn am ardystio gan y Cyngor lle bynnag y bo modd. Defnyddiwn gyflenwyr sydd wedi’u cymeradwyo gan MSC cymaint â phosibl a cheisio tystysgrif MSC lawn erbyn mis Mawrth 2017. 

Mae rhagor o wybodaeth am ein polisïau ynghylch bwyd maethlon a chynaliadwy yma:  

Cyrsiau Hyfforddi

Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo (Dyfarniad Lefel 2)

Argymhellir y cwrs yma i unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiant Arlwyo a Lletygarwch, Manwerthu neu Cynhyrchu bwyd.

  • Hyd y cwrs: 9.00yb - 4.00yp
  • Pris y cwrs: £50 + TAW