Amdanom

Mae ein tîm o arbenigwyr arlwyo proffesiynol yn dwyn ynghyd arbenigedd y diwydiant arlwyo o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Gyda’n gilydd ceisiwn greu bwyd maethlon, da am brisiau rhesymol gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol, gorau a mwyaf ffres os yw’n bosibl.

Rydym yn defnyddio cyflenwyr sydd wedi’u cymeradwyo gan MSC ac yn anelu at gael ardystiad MSC llawn erbyn Mawrth 2017. Rydym yn dilyn canllawiau cynaliadwyedd ac amgylcheddol TUCO, gan weithio’n agos gyda chyflenwyr a chontractwyr i sicrhau ein bod yn cael yr effaith leiaf bosibl ar yr amgylchedd, yn hybu lles anifeiliaid ac yn cyfrannu at yr economi lleol a’r gymuned gymaint â phosibl.   A cheisiwn sicrhau na wahaniaethir yn erbyn cyflenwr lleol llai yn ein prosesau caffael. Darllenwch ein polisi caffael moesegol yma.

Rydym yn gweithio’n agos gydag elusen wirfoddol y brifysgol, Discovery, i ganfod dulliau newydd ac arloesol o weithio gyda’r gymuned leol a lleihau gwastraff drwy ailddosbarthu bwyd sydd dros ben. Bob blwyddyn rydym yn arddangos y cynnyrch tymhorol lleol gorau drwy ein gŵyl fwyd flynyddol Croeso i Gymru. Rydym wedi gosod blychau perlysiau ar falconi Tŷ Fulton ac mae dŵr yfed ar gael am ddim yn yr holl lefydd bwyd a diod ar y ddau gampws. Ac rydym yn sicrhau bod ein holl wastraff yn cael ei drin mewn dull cynaliadwy.