Myfyrwraig rheoli busnes sy’n gweithio’n galed ac yn meddwl yn gadarnhaol yn dys

Sophie Mullins

Heddiw, dydd Mercher 26 Gorffennaf, yn ystod Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf Prifysgol Abertawe, cyflwynwyd gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Sophie Mullins, myfyrwraig weithgar mewn Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, yn dilyn pedair blynedd o astudio a oedd yn cynnwys blwyddyn mewn diwydiant.  

Gwnaeth Sophie, sy’n 22 oed ac o Gaerdydd, gydbwyso ei hastudiaethau a’i blwyddyn mewn diwydiant gyda gwaith gwirfoddol. Bu ganddi agwedd gadarnhaol at ei gwaith a’i hastudiaethau bob amser ac mae wedi parhau i ymdrechu’n rhagweithiol i ddod ymlaen yn y byd drwy fod â meddwl agored wrth gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd.

Yn ystod ei chwrs gradd BSc Rheoli Busnes (Marchnata) 4 blynedd, cymerodd Sophie ran mewn lleoliad llwyddiannus mewn diwydiant gyda VW a’i helpodd i ddatblygu ei sgiliau personol, gan fagu ei hyder.  Pan ddychwelodd Sophie i Abertawe ar gyfer ei blwyddyn derfynol, roedd ganddi feddylfryd aeddfed ac ymrwymedig ac agwedd gadarnhaol naturiol fel arfer.    

Yn ogystal â’i hastudiaethau, gwirfoddolodd  Sophie gydag Oxfam a chymerodd ran yng nghynllun Mentora Cyflogadwyedd Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe a threuliodd amser yn gweithio gyda’i mentor Kate yn Admiral a ddywedodd:

“Pan oeddwn i’n mentora Sophie yn ystod ei blwyddyn olaf, roedd hi bob amser yn ymddwyn mewn modd proffesiynol, hyderus a dymunol.  Trwy gydol ein cyfarfodydd, roedd hi bob amser yn dangos diddordeb ac yn barod i ddysgu; gydag awch amlwg am fusnes a datblygu cynhyrchion. 

“Roeddwn i bob amser yn edmygu’r ffordd y byddai Sophie’n cydbwyso’i hamser rhwng ei hastudiaethau a’i gwaith gwirfoddoli yn Oxfam, maes y bu bob amser yn angerddol amdano, gan gynnwys ailgylchu dillad, pwnc a oedd yn ganolbwynt ei thraethawd mewn cystadleuaeth yn ddiweddar iawn.

“Roedd Sophie’n benderfynol iawn wrth ymgeisio am leoliadau i raddedigion a derbyniodd unrhyw adborth yn raslon gan ei ddefnyddio i geisio datblygu. Tuag at ddiwedd y cynllun mentora, penderfynodd Sophie newid cyfeiriad a threulio peth amser yn gweithio dramor yn hytrach na symud yn syth i amgylchedd corfforaethol. Edmygaf ei dewrder a chredaf y bydd hi’n datblygu’n fwy fyth o ganlyniad i’r profiad hwn. Mae’n amlwg ei bod yn unigolyn a fydd yn rhoi ei gorau ac yn llwyddo, beth bynnag y bydd hi’n dewis ei wneud – bu’n bleser bod yn fentor iddi ac rwyf wedi dysgu cymaint ganddi ag y mae wedi’i ddysgu gennyf – gobeithio!”

Wrth siarad am ei hamser ym Mhrifysgol Abertawe, meddai Sophie: “Rhoddodd y rhaglen radd a ddilynais ystod eang o sgiliau arbenigol i mi ar draws prif feysydd busnes a rheoli (megis rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifeg, strategaeth a rheoli adnoddau dynol) ynghyd â chanolbwynt penodol ar bynciau ym maes Marchnata megis ymddygiad cwsmeriaid, marchnata a chyfathrebu, ymchwil farchnata, metrigau marchnata a marchnata byd-eang. Fy hoff fodiwlau oedd Gweithredu Strategol a CSR.

“Rhoddodd yr opsiwn pedair blynedd gyfle i mi ymgymryd â naill ai lleoliad diwydiannol am flwyddyn neu ddau leoliad diwydiannol chwe mis yr un. Roedd y profiad gyda VW yn werthfawr dros ben, gan fy helpu i ennill profiad o’r byd go iawn a rhwydweithio â’r meddylwyr busnes mawr. Gan fy mod bellach wedi ennill fy ngradd, hoffwn barhau i ddysgu am y byd busnes ehangach ac wedi penderfynu gwirfoddoli dramor gydag Operation Raleigh yng Nghanolbarth America er mwyn ennill mwy o brofiad i’m helpu i ddatblygu ymhellach gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r rhaglen 4 blynedd a’r cynllun mentora cyflogadwyedd a gynigir gan Brifysgol Abertawe wedi rhoi’r hyder i mi ledu fy adenydd ac ennill mwy o brofiad am y byd Marchnata Rheoli Busnes ehangach.”