Breuddwydion Meddyg Uchelgeisiol yn dod yn realiti

Serah Mungai

Bydd myfyrwraig feddygol lwyddiannus, Serah Mungai, yn gwireddu ei breuddwydion heddiw, dydd Llun 24 Gorffennaf , pan fydd yn derbyn ei Gradd Meddygaeth i Raddedigion, yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf Prifysgol Abertawe.   

Cafodd Serah, sy’n 29 oed, ei geni a’i magu’n rhannol yng Nghenia cyn symud i Gaerdydd yn y 90au hwyr. A hithau’n ferch i ddau academydd, dysgodd Serah foeseg gwaith gryf pan oedd yn ifanc iawn.  

Dod yn feddyg oedd nod Serah trwy gydol ei bywyd academaidd cynnar, felly cafodd ei siomi yn fawr pan fethodd â chael lle mewn ysgol feddygol pan oedd yn 18 oed.

Ond ar ôl ennill gradd ac amrywiaeth o brofiad gwaith mewn amryw lefydd yn y byd, roedd Serah yn teimlo’n ddigon dewr i ymgeisio unwaith eto. Ond unwaith eto, roedd ei chais yn aflwyddiannus. Erbyn hynny roedd hi wedi colli hyder a dechreuodd amau a fyddai byth yn ddigon da i ddilyn meddygaeth, gan feddwl efallai y byddai’n well anelu ychydig yn is a rhoi’r gorau i’w breuddwyd.

Yn ffodus, cafodd Serah swydd a oedd yn ei chyflwyno i feddygaeth o safon fyd-eang a gwnaeth hyn adnewyddu’i phenderfyniad i ddilyn gyrfa yr oedd hi wedi troi’i chefn arni ar y dechrau. Pan oedd yn 25 oed, llwyddodd i ennill lle yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.  

Meddai Serah; “Bu fy amser yn Abertawe’n fwy trawsffurfiadol nag y gallwn i erioed wedi’i ddychmygu. Roeddwn i’n teimlo nad oedd digon o brofiad gwaith a fyddai wedi gallu fy mharatoi ar gyfer trylwyredd ysgol feddygol ond llwyddodd y gyfadran yn Abertawe i ennyn y gorau ynof a’m herio i wneud yn well ym mhopeth a wnes i. 

“Bûm yn hynod ffodus i gael fy mentora a’m hysbrydoli gan glinigwyr ac academyddion rhyfeddol iawn i ddilyn prosiectau ar gyfer cynadleddau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chymryd rhan mewn mentrau ymchwil cenedlaethol. Gwnaeth y broses o ddatblygu a herio fy hunan yn academaidd fy annog i ddilyn ffyrdd eraill o gael effaith gadarnhaol; oherwydd hyn, sefydlais y gymdeithas anaesthetig gyda’r nod o wneud cyfleoedd ar gyfer grantiau, cynadleddau, cyrsiau dewisol ac ymchwil yn hygyrch i fyfyrwyr; a hefyd drwy hyfforddiant efelychu, dod â myfyrwyr ynghyd yn y gobaith o fagu hyder clinigol ei gilydd.”

Oherwydd ei chariad at ffotograffiaeth, cafodd Serah gyfleoedd i weithio gyda’r ysgol feddygol i sefydlu murlun lluniau newydd ar gyfer yr amryw unigolion sy’n gwneud y cwrs meddygol yn brofiad unigryw, ac mae hefyd wedi gweithio gyda Crisis Swansea ac Interburns. Mae’r holl brofiadau hyn wedi mireinio addysg ysgol feddygol Serah trwy ganiatáu iddi gael y cyfle i ymarfer celfyddyd meddygaeth sydd, ym marn Serah, â chyfathrebu wrth ei gwraidd.  Mae Serah ychydig yn edifar o hyd nad oedd wedi dilyn cymaint o gyfleoedd yn gynharach yn ei gyrfa ysgol feddygol gan ei bod yn teimlo y byddai hi wedi gallu bod yn fwy myfyriol yn ei hymagwedd at feddygaeth.

Cafodd hydwythedd Serah trwy gydol ysgol feddygol ei brofi ymhellach gan gyfyngiadau ariannol. Roedd amgylchiadau wedi’i harwain i weithio gydag unigolion ag anawsterau dysgu fel gweithiwr cymorth ledled De Cymru. Ar y dechrau roedd hyn yn ffordd o aros yn annibynnol yn ariannol trwy gydol y pedair blynedd, ond roedd Serah hefyd yn cael y gwaith yn hynod foddhaus a gwerthfawr, gan ei gwneud yn gyfathrebwr gwell fyth gyda gr┼Áp demograffig a fydd bob amser yn cyfrif am gyfran o’r cleifion y daw ar eu traws yn ei gyrfa yn y dyfodol.  

Ychwanegodd Serah: “Roedd ysgol feddygol yn hollol wahanol i’r hyn yr oeddwn i’n ei ddisgwyl, ond roedd yn llawer mwy cyffrous. Ar adegau roeddwn i’n teimlo’n ofnadwy o ddiymadferth ac yn annigonol, ond drwy dynnu ar yr hydwythedd a’r foeseg gwaith a fu’n rhan ohonof ers pan oeddwn i’n ifanc iawn, yn ogystal â chefnogaeth foesol gan fy nheulu, fy ffrindiau anhygoel a’r gyfadran ardderchog, gallaf ddweud yn hyderus fod gennyf yr offer i barhau i herio fy hun i fod y meddyg, y cydweithiwr, y mentor, y ferch, y chwaer a’r partner gorau posibl.”