Heulwen Gwawr Davies

Myfyrwraig Biocemeg Dosbarth Cyntaf yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr

null

Bydd Heulwen Gwawr Davies yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr pan fydd hi’n derbyn ei gradd BSc Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Biocemeg Feddygol yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Haf ym Mhrifysgol Abertawe heddiw, dydd Llun 24 Gorffennaf.

A hithau’n gyn-ddisgybl yn Ysgol Maes yr Yrfa, mae Gwawr Davies yn fyfyrwraig nodedig Cymraeg ei hiaith ac yn wyddonydd sydd wedi rhagori yn ei gwaith academaidd ac ymarferol trwy gydol ei hastudiaethau gradd. 

Llwyddodd Gwawr i gael y marciau gorau yn y garfan yn ystod y flwyddyn gyntaf, yr ail flwyddyn a’r drydedd flwyddyn yn ystod  ei hastudiaethau gradd a bydd bellach yn graddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf. Mae Gwawr wedi derbyn Gwobr Graddedigion mewn Biocemeg a’r Wobr i’r Myfyriwr Gorau gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol ac mae hi eisoes wedi’i derbyn i astudio gradd PhD ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Mae Gwawr, sy’n 20 mlwydd oed ac o Gwm Gwendraeth, wedi dangos ymrwymiad gwirioneddol i yrfa mewn gwyddoniaeth ac wedi ennill profiad gwerthfawr yn y labordy yn ystod gwyliau’r myfyrwyr. Bu’n llysgennad myfyrwyr dros yr Ysgol Feddygol ac wedi cymryd rhan mewn gwaith allgymorth gwerthfawr gyda myfyrwyr Safon Uwch yn y gobaith y bydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr. Mae ei gweithgareddau allgyrsiol yn cynnwys sefydlu a gwirfoddoli gyda Llinell Gymorth Trais ac Ymosodiad Rhywiol Abertawe. 

Disgrifiwyd Gwawr gan ei thiwtor personol Dr Alwena Morgan fel unigolyn deallus, cydwybodol, gweithgar, cymwynasgar, ystyriol ac aeddfed ac fel myfyrwraig ddelfrydol sy’n gynrychiolydd delfrydol o egwyddorion Athena SWAN sy’n annog ac yn cydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod mewn cyflogaeth ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil. Meddai Dr Morgan “Bu’n bleser bod yn diwtor personol Gwawr a gobeithiaf y byddwn yn gallu recriwtio mwy o fyfyrwyr sydd â’r un ymrwymiad a moeseg gwaith â hi”.

Wth siarad am ei hamser ym Mhrifysgol Abertawe, meddai Gwawr: “Bu’n bleser astudio Biocemeg ym Mhrifysgol Abertawe. Cefais fy ysbrydoli gan y tiwtoriaid ac roeddent yno i’m helpu gyda’r gwaith ymarferol yn ogystal â’r gwaith academaidd. Mae’r staff bob amser yn fodlon mynd yr ail filltir, gan gynorthwyo gyda’r broses ymgeisio a chan roi mewnwelediad i yrfa fel gwyddonydd ymchwil a’r cyfrifoldeb cysylltiedig.  Roedd yn fraint derbyn y wobr biocemeg i raddedigion gan Brifysgol Abertawe a gwobr y Gymdeithas Frenhinol i’r myfyriwr gorau ac edrychaf ymlaen at ddechrau fy ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd.

“Cefais fy ysbrydoli gan ymgyrch Prifysgol Abertawe i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr i ddod yn llysgennad myfyrwyr a helpu gyda phrosiectau allgymorth. Hoffwn arwain trwy osod esiampl a dangos bod menywod yn gallu bod yn wyddonwyr llwyddiannus. Fel siaradwr Cymraeg rhugl, cwblheais rannau o’m gradd yn Gymraeg ac rwyf wrth fy modd pan gaf y cyfle i esbonio buddion y penderfyniad hwn i fyfyrwyr. Rwyf hefyd am helpu menywod i lwyddo mewn bywyd a chynyddu’r cymorth a gynigir i ddioddefwyr trais ac ymosodiad rhywiol a gobeithiaf y byddaf yn gallu parhau â’m gwaith gyda sefydliad tebyg yng Nghaerdydd.”