Gwyddonydd dawnus wedi'i chydnabod am ei gwaith ymchwil geneteg atgenhedlol

Hayriye Ozkoc

Bydd Hayriye Ozkoc, sy’n hanu o Gyprus, yn derbyn ei gradd dosbarth cyntaf ardderchog mewn Geneteg Feddygol yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Haf Prifysgol Abertawe heddiw, dydd Llun 24 Gorffennaf.

Bu Hayriye, o Ogledd Cyprus, yn fyfyrwraig hynod dalentog ac mae wedi rhagori yn ei gradd mewn Geneteg Feddygol.  Mae wedi ennill marc Dosbarth Cyntaf uchel iawn ac wedi derbyn y Wobr i Raddedigion mewn Geneteg.

Trwy gydol ei thair blynedd yn Abertawe, enillodd Hayriye farciau Dosbarth Cyntaf ym mhob un o'i modiwlau heblaw am dri. Hefyd cydnabuwyd y llwyddiant academaidd hwn yn ei gwald enedigol, Gogledd Cyprus, lle dyfarnwyd ysgoloriaeth iddi yn ei hail flwyddyn astudio. Mae hyn yn fwy nodedig o ystyried bod Hayriye yn 20 mlwydd oed yn unig - yn iau na'r rhan fwyaf o'i chymheiriaid! Meddai ei thiwtor, Dr Claire Morgan, fod Hayriye yn weithgar, angerddol, cwrtais a brwdfrydig a bu'n bleser llwyr ei dysgu.

Hefyd dangosodd Hayriye lawer iawn o fenter wrth ddatblygu ei phrosiect ymchwil israddedig o fewn grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol yr Ysgol Feddygol yn y Ganolfan NanoIechyd. Roedd hi'n fyfyrwraig ymroddedig, annibynnol a dawnus iawn yn gweithio ar brosiect newydd. Roedd ansawdd ei gwaith labordy ac ysgrifenedig yn ardderchog ac argymhellwyd y dylai ddilyn astudiaethau ôl-raddedig pellach. Nododd ei goruchwyliwr prosiect, Dr Deya Gonzalez, ei bod yn un o'r myfyrwyr prosiect gorau y mae hi erioed wedi'i groesawu i'w labordy.

Meddai Hayriye: "Roedd dod i Abertawe o Gyprus yn brofiad hollol newydd i mi. Bu'r bobl yn y Brifysgol a'm cyd-fyfyrwyr yn gefnogol iawn gan wneud i mi deimlo'n gartrefol. Roeddwn wrth fy modd yn cael fy annog i weithio ar bwnc hollol newydd ar gyfer fy mhrosiect. Bu grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol yr Ysgol Feddygol o gymorth enfawr gyda'm hastudiaethau. Gobeithiaf barhau â'm hastudiaethau ac arbenigo mewn ymchwil Diagnosis Genetig Cyn Mewnblannu.”