Dysgwraig Cymraeg sy’n gobeithio addysgu’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymrae

Dysgwraig Cymraeg sy’n graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe heddiw gydag uchelgais i gadw’r iaith yn fyw yng Nghymru. 

Dilynodd Rebecca Morgan, sy’n 22 oed ac yn enedigol o Ben-y-bont, ffrwd addysg cyfrwng Saesneg ac astudiodd y Gymraeg fel ail iaith.  Daeth i’r Brifysgol bedair blynedd yn ôl i astudio cwrs gradd BA yn y Gymraeg ac oherwydd ei bod yn fyfyrwraig ail iaith, penderfynodd Rebecca i ddilyn cwrs ‘Graenus’ yn y Gymraeg mewn dosbarth nos er mwyn gwella ei meistrolaeth o’r iaith.   Dangosodd hyn ei hymroddiad i ennill hyfedredd yn yr iaith.    

Rebecca MorganGwelodd Rebecca ei chyfnod yn y Brifysgol fel cyfle i feithrin ac ennill cymaint o sgiliau a phrofiadau ychwanegol â phosibl gan wneud y mwyaf o bob cyfle gan fod yn rhan o ddigwyddiadau a chlybiau cymdeithasol. 

Eleni, hi oedd Llywydd y Gymdeithas Ddawns ac fe’i henwebwyd am  wobr am y  ‘Cyfraniad Unigol Gorau’ gan fyfyriwr yng Ngwobrau Undeb y Myfyrwyr am y sioe a drefnodd a chyfarwyddodd a gododd £2,600 i Ganolfan Ganser Felindre.   

Yn ogystal y mae Rebecca wedi gweithio yn agos iawn gyda thîm ‘Ymgyrraedd yn Ehangach’ y Brifysgol yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf gan roi cymorth iddynt mewn Ysgolion Haf, Diwrnodau Agored, Prynhawniau Ymweld, digwyddiadau a roddodd iddi’r cyfle i ddatblygu ac i gyfoethogi ei sgiliau, y sgiliau hynny yr oedd ganddi awydd i’w datblygu i’r dyfodol. 

Ers dechrau ei chwrs yn y Brifysgol mae hi wedi bod yn canolbwyntio ar ennill gradd er mwyn bod yn athrawes ac wedi defnyddio pob cyfle a oedd ganddi i ennill cymaint o brofiadau o fewn amrywiaeth o ysgolion a lleoliadau trwy sefydlu lleoliad wythnosol ar gyfer ei hun mewn ysgol gynradd. Cafodd Rebecca hefyd ei hethol fel 'Cynrychiolydd Myfyrwyr' ei phwnc yng nghyfarfodydd bwrdd Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (COAH), cyflwynodd ei hun yn dda a gwnaeth yn siŵr bod llais ei chyd-fyfyrwyr yn cael ei glywed.

Bydd Rebecca yn graddio'r wythnos nesaf gyda gradd dosbarth cyntaf ac mae hi wedi cael lle ar gwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle y bydd yn gobeithio addysgu’r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg.

Wrth sôn am ei hamser ym Mhrifysgol Abertawe dywedodd Rebecca: “Dod i Brifysgol Abertawe oedd penderfyniad gorau fy mywyd. Dwi’n gadael y Brifysgol gyda llwyth o atgofion a phrofiadau bythgofiadwy, yn ogystal â’r hyder a’r gallu i wynebu fy nyfodol a fy ngyrfa fel athrawes. Hoffwn i ddiolch i bawb yr wyf wedi cwrdd â nhw dros y pedair blynedd ddiwethaf sydd wedi gwneud fy amser yma yn Abertawe mor arbennig”.