Dysgwr Cymraeg yn mynd y tu hwnt i'r galw

Bydd Lauren Evans, a astudiodd am radd yn y Gymraeg, yn cael ei gwobrwyo am ei gwaith caled heddiw (18 Gorffennaf) pan fydd yn cael ei chyflwyno gyda gradd BA dosbarth cyntaf yn y Gymraeg yn Seremoni Raddio Prifysgol Abertawe yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae.   

Dechreuodd Lauren Evans ym Mhrifysgol Abertawe gydag ychydig o allu yn yr iaith Gymraeg ond trwy lawer o waith caled ac ymroddiad y mae’n gadael gyda gradd BA yn y Gymraeg.

Y mae Lauren, sy’n 22 ac yn enedigol o Lansawel, Castell Nedd, yn esiampl berffaith o fyfyriwr sydd wedi datblygu o ran gallu yn yr iaith ac o ran hyder gan wneud y mwyaf o bob cyfle a ddaw i’w rhan i ymfalchïo yn ac i hyrwyddo’r iaith ac yn bwysicach fyth i annog eraill i wneud hefyd.

Lauren Evans BATra bod datblygiad ei meistrolaeth o’r iaith wedi bod yn aruthrol, gyda’i graddau’n gyson o’r dosbarth uchaf, y mae cyfraniad Lauren i weithgareddau allgyrsiol boed hynny gydag  Academi Hywel Teifi, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe neu Gangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn nodedig iawn.

Yn ystod gwyliau’r haf 2015 bu Lauren ar brofiad gwaith am gyfnod o fis gydag Academi Hywel Teifi drwy’r cynllun SPIN lle datblygodd yn aelod gwerthfawr o’r tîm hyrwyddo a marchnata a bu ei chyfraniad yn amhrisiadwy wrth weithredu fel pont rhwng staff gweinyddol neu academaidd a myfyrwyr.

Yn ogystal, mynychodd Lauren yr Eisteddfod am wythnos i weithio yn wirfoddol er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o hyrwyddo a marchnata darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol. Gwirfoddolodd Lauren gan y gwyddai y cai ddefnyddio ac ymarfer ei Chymraeg yn sylweddol yn ystod gwyliau’r haf, a hithau’n hanu o gartref di-Gymraeg.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf y mae wedi gweithio fel llysgennad ar gyfer adran Ymgyrraedd yn Ehangach Prifysgol Abertawe gan ddefnyddio ei sgiliau i gynnal teithiau campws trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod diwrnodau agored, prynhawniau ymweld ac unrhyw weithgareddau eraill sy’n cynnwys darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Yn ystod ei chyfnod yn astudio, y mae hefyd wedi gweithredu fel mentor i fyfyrwyr y blynyddoedd is, gan ddarparu cyngor a chefnogaeth hael i’r rheini a’i dymunai, mewn cyd-destun addysgol neu bersonol. Y mae ei phersonoliaeth hawddgar ac amyneddgar wedi sicrhau ei bod yn un y mae ei chyd-fyfyrwyr yn barod iawn i droi ati ac y mae parch sylweddol tuag ati.

Y mae Lauren wedi bod yn aelod brwd o’r Gymdeithas Gymraeg ers iddi gofrestru gyda’r Brifysgol, gan fynychu digwyddiadau cymdeithasol gan ymfalchïo yn fawr yn y cyfleoedd i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda’i chyd- fyfyrwyr.

Eleni cafodd ei hethol yn Swyddog Materion y Gymraeg, Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. Swydd ran amser sy’n ddi-dâl yw hon ac mae’n rhaid ei llongyfarch ar y cyfraniad sylweddol y mae wedi ei wneud tra yn y swydd. Y mae wedi llwyddo i gynnal digwyddiadau cymdeithasol ar ddau gampws y Brifysgol, i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ymhlith y corff myfyrwyr ehangach, a chreu cymdeithas cyfrwng Cymraeg gweledol i fyfyrwyr.

Trefnodd weithgaredd Gŵyl Ddewi hynod lwyddiannus eleni ar ran Undeb y Myfyrwyr, gan sicrhau cynnydd amlwg yn ymwybyddiaeth myfyrwyr a staff di-Gymraeg o’r iaith a’r diwylliant Cymraeg a rhoi sbardun pellach i siaradwyr Cymraeg arddel eu diwylliant ac amlygu eu sgiliau yn yr iaith. Enwebwyd Lauren ar gyfer gwobr DARO yng ngwobrau Undeb y Myfyrwyr eleni am y digwyddiad diwylliannol a drefnwyd orau i fyfyrwyr gan fyfyriwr.  Gwobr haeddiannol iawn.

Y mae Lauren hefyd wedi gweithio yn ddiflino ochr yn ochr â’r Swyddog Recriwtio cyfrwng Cymraeg er mwyn sicrhau gwell trefniadau llety i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac i ddatblygu’r polisi cyfredol sydd gan y Brifysgol.

Fe’i henwebwyd hefyd yn Llywydd Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe ac y mae wedi gweithio yn glos iawn â’r Swyddog Cangen i ddatblygu’r agenda cyfrwng Cymraeg a gweithgaredd y Fforwm hwn gan gydlynu a threfnu cyfarfodydd Fforymau a llwyddo i greu a chynnal momentwm a brwdfrydedd y myfyrwyr dros genhadaeth ac amcanion y Coleg Cymraeg.

Trwy arweinyddiaeth Lauren y mae Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe wedi sefydlu pwyllgor gweithgar sydd wedi bwrw ati i sefydlu Clwb Chwaraeon cyfrwng Cymraeg i ferched (i ategu’r un i ddynion a sefydlwyd y llynedd gan y GymGym) ond, yn bwysicach, y mae wedi cyfleu i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg pa mor bwysig yw hi i godi llais dros y Gymraeg, ac i fynnu mwy oddi wrth y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr o ran addysg cyfrwng Cymraeg a chyfleoedd allgyrsiol.

Ar hyn o bryd y mae Lauren yn gweithio i Academi Hywel Teifi drwy gynllun lleoliad gwaith SPIN yng Nghanolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd ym Mhontardawe lle y mae’n datblygu ei sgiliau iaith ymhellach.

Ni chafodd Prifysgol Abertawe erioed well gwas na llysgennad ar ran y Gymraeg o blith ei myfyrwyr na Lauren Evans.  

Wrth siarad am ei hamser ym Mhrifysgol Abertawe dywedodd Lauren: "Rwyf mor ddiolchgar am y cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd wedi cael eu cynnig i mi yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf. Mae pob un ohonynt wedi cyfrannu at ddatblygu fy sgiliau iaith a'm sgiliau cyflogadwyedd. Cyn i mi gychwyn ar radd BA Cymraeg, nid oeddwn i'n disgwyl y byddwn i'n rhugl yn yr iaith erbyn y diwedd ond, wrth gwrs, gyda chefnogaeth ac anogaeth staff Academi Hywel Teifi, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a'm cyd-fyfyrwyr, mae unrhyw beth yn bosibl!"