Tri myfyriwr graddedig eithriadol yn dathlu cyflawni eu graddau Meistr mewn Cyfi

Bydd tri myfyriwr graddedig balch o Brifysgol Abertawe, i gyd yn 24 oed, o Lanelli, Bishops Stortford a Colombia, yn casglu eu dyfarniadau gradd Meistr mewn Cyfieithu Proffesiynol a gradd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd heddiw (dydd Llun 25 Ionawr) yn Seremoni Graddio a Gwobrwyo'r Gaeaf Prifysgol Abertawe yn Neuadd Brangwyn.

Bu’r tri myfyriwr i gyd yn astudio eu cyrsiau yn Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu Prifysgol Abertawe, yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Bydd Christian Kelsey o Lanelli, Sir Gaerfyrddin, yn derbyn ei radd MA mewn Cyfieithu Proffesiynol wedi iddo dderbyn Ysgoloriaeth Thomas ac Elizabeth Williams a noddir gan Gyngor Sir Gâr. Oherwydd ei flaengaredd sylweddol, mae Christian wedi sicrhau gyrfa hynod lwyddiannus mewn cyfnod byr iawn. Ar ôl cwblhau Rhan I o'i gwrs MA Cyfieithu Proffesiynol, sicrhaodd Interniaeth (Mehefin - Awst 2015) yn Adran Gyfieithu Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd, gan ddefnyddio ei sgiliau iaith Gymraeg. Yn ystod ei interniaeth, bu Christian yn ymwneud â rheoli prosiectau, cyfieithu, terminoleg a chymorth busnes. Wedyn, ysgrifennodd adroddiad am ei interniaeth yn Gymraeg, gan ennill Rhagoriaeth am ei wreiddioldeb, a ganmolwyd gan yr Arholwr Allanol.

Myfyrywr cyfieithu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar ddiwedd ei interniaeth, cynigiodd Undeb Myfyrwyr Cymru swydd i Christian ym Mae Caerdydd, lle mae bellach yn Gydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd. Mae rôl Christian yn cynnwys llunio deunydd dwyieithog, monitro'r cyfryngau cymdeithasol, creu a chyfieithu cynnwys digidol.

Gan siarad am ei gyfnod ym Mhrifysgol Abertawe, meddai Christian, "Mae'r cwrs MA Cyfieithu Proffesiynol wedi agor fy agor fy llygaid i'r diwydiant cyfieithu a'r cyfleoedd sydd ar gael i mi fel gweithiwr proffesiynol dwyieithog. Roeddwn i'n hynod fodlon ar yr agwedd ryngwladol ar y cwrs, gan fod gennyf ddealltwriaeth lawer gwell nawr o ddiwylliannau eraill y tu allan i Gymru; er bod Abertawe'n gartref i mi ers amser maith erbyn hyn, dwi wedi cwrdd â llawer o bobl ar y cwrs hwn a fydd, dwi'n gwybod, yn ffrindiau annwyl drwy gydol fy mywyd. Dyma un o'r penderfyniadau gorau dwi wedi'u gwneud erioed o bell ffordd, a byddwn yn annog unrhyw un sydd am ddilyn gyrfa heblaw am addysgu i roi cynnig ar gyfieithu; cewch weld pa ddrysau y gall eu hagor i chi hefyd!"

Dyfarnwyd Bwrsariaeth Mynediad i Radd Meistr (wedi'i noddi gan y Comisiwn Ewropeaidd) i Chloe Wingate i'w galluogi i astudio am MA mewn Cyfieithu Proffesiynol ym Mhrifysgol Abertawe, a hithau wedi cyflawni Rhagoriaeth ar ôl cwblhau astudiaethau Rhan I ac interniaeth tri mis gyda Planet Veritas yn Abertawe. Rhoddwyd marciau llawn i Chloe yn ei holl adroddiadau cwmni a chyflawnodd hi'r marc uchaf erioed a ddyfarnwyd am Adroddiad Interniaeth (92%). 

Oherwydd ei marciau rhagorol, enillodd Chloe wobr yr Adran ar gyfer 'Myfyriwr MA Gorau'r Flwyddyn' o ran y cyrsiau MA Cyfieithu Proffesiynol ac MA Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd.  Noddwyd enillydd y wobr i’r Myfyriwr MA Gorau gan Wasanaethau Iaith Nova, o Barcelona, Sbaen. Gwobr Chloe oedd trwydded meddalwedd o'r enw MemoQ (gwerth £500), a noddwyd ar y cyd gan Kilgrey Technologies, y cwmni a greoedd y meddalwedd.

Meddai Chloe, "Mae wedi bod yn flwyddyn brysur ond difyr iawn yn Abertawe ac mae'n anrhydedd derbyn y wobr hon ar ddiwedd fy ngradd Meistr. Mae fy modiwlau academaidd, yn ogystal â'm hinterniaeth wedi cynyddu fy nealltwriaeth o'r diwydiant cyfieithu, a bydd y meddalwedd MemoQ yn hynod ddefnyddiol ac yn rhoi mantais gystadleuol i mi yn fy ngyrfa cyfieithu.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Swyddfa Ryngwladol (wedi'i noddi gan Fanc Santander) i Natalia Tarquino-Borda, i'w galluogi i astudio am MA Cyfieithu a Chyfieithu ar y pryd yn Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu Prifysgol Abertawe. Cyflawnodd Natalia ragoriaeth ar ôl cwblhau ei hastudiaethau Rhan I ac Interniaeth tri mis gyda'r cwmni cyfieithu, Studio Moretto, ym Mryste (Gorffennaf-Medi 2015); dyfarnwyd marciau llawn iddi yn ei holl adroddiadau cwmni yn ystod yr interniaeth hon.

Mae Natalia bellach wedi sicrhau swydd Rheolwr Prosiectau gyda'r cwmni cyfieithu, Planet Veritas, yma yn Abertawe. Mae'r cwmni wedi noddi'r cyfieithydd graddedig yn llwyddiannus, er bod angen trwydded waith arbennig arni i gael ei chyflogi yn y DU, am ei bod yn hanu o Colombia, De America.

Meddai ei Rheolwr Llinell, Sharon Stephens, "Hoffwn i ychwanegu nad wyf erioed wedi ystyried noddi unigolyn i aros yn y Deyrnas Unedig o'r blaen ond, yn achos Natalia, mae'n werth yr ymdrech!! Mae Natalia eisoes yn aelod gwerthfawr o'r staff. Byddaf yn edrych ar ffyrdd o helpu i ddatblygu ei gyrfa broffesiynol a'i chefnogi mewn unrhyw ffordd y gallaf."

Meddai Natalia, "Mae'r flwyddyn hon yn Abertawe wedi bod yn hollol WYCH! Fy mreuddwyd oedd dod i'r Deyrnas Unedig ac, er nad oedd gen i'r adnoddau ariannol, diolch i'm teulu a'r ysgoloriaeth, cafodd fy mreuddwyd ei wireddu. Rwy'n teimlo fel yr oedd pethau i fod i weithio allan; ces i groeso mor gynnes o'r dechrau ac, un mis ar ôl i mi gyrraedd, des i o hyd i swydd ran-amser fel athrawes. Ers hynny, dwi ddim wedi bod yn ddi-waith - heb sôn am fy llwyddiant academaidd ym mhob modiwl.

"Drwy gydol fy nghwrs MA, roeddwn i'n gweithio'n rhan-amser yn addysgu Sbaeneg i blant ac oedolion mewn ysgolion cynradd gwahanol, ym Mhrifysgol Abertawe ac mewn dosbarthiadau preifat. Roedd hynny'n gofyn am sgiliau rheoli amser da, yn ogystal ag ymrwymiad i weithio'n galed. Fodd bynnag, doedd astudio a gweithio ddim yn llenwi fy holl amser, ac roeddwn i'n aelod o'r gymdeithas ddawns hefyd.

"Ar ôl i mi sicrhau swydd fel Rheolwr Prosiectau gyda Planet Veritas, fy nghynllun yw parhau i wneud fy ngorau, gan ddangos yr hyn dwi'n gallu ei wneud a'r hyn a ddysgais gan fy narlithwyr gwych, yn enwedig Patricia Rodriguez-Martinez.

"Ar y cyfan, dwi wedi dysgu a phrofi bod angen i chi fynd ar ôl eich breuddwydion, ni waeth faint o weithiau rydych chi'n cael eich gwrthod, rhaid i chi ddyfalbarhau oherwydd, os ydych chi wir eisiau cyflawni rhywbeth, dewch chi o hyd i ffordd o lwyddo!”