Stella yn cyflawni ei huchelgais o fod yn feddyg o'r diwedd

Mae myfyriwr a roes y gorau dros dro i'w hastudiaethau meddygol er mwyn dechrau teulu bellach wedi cyflawni ei huchelgais o fod yn feddyg ar ôl cwblhau ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe.

Graddiodd Stella Seppings, sy'n 36 oed, o'r rhaglen Meddygaeth i Raddedigion yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mewn seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Llun 20 Gorffennaf). Yn bresennol i'w chefnogi roedd ei rhieni balch a'i dau blentyn sy'n 15 ac yn 12 oed.

Stella SeppingsMae Stella yn hanu o Gastell Newydd Emlyn a bellach mae'n byw yn Uplands. Rhoes y gorau i'w hastudiaethau meddygol yng Ngholeg Prifysgol Llundain er mwyn dechrau teulu cyn ennill gradd mewn Cerddoriaeth. Fodd bynnag, wrth i'w phlant dyfu'n hŷn, roedd Stella yn awyddus i ailgydio yn ei hastudiaethau meddygol ac roedd hi'n meddwl na fyddai'n cael cyfle gan nad oedd y rhan fwyaf o ysgolion meddygol yn derbyn myfyrwyr dros 30 oed.

Fodd bynnag, ar ôl clywed am y rhaglen 4 blynedd arloesol, Meddygaeth i Raddedigion ym Mhrifysgol Abertawe, cyflwynodd gais llwyddiannus a dychwelodd i Gymru gyda'i theulu i ailgychwyn ei hastudiaethau meddygol. Meddai Stella,  "Yn ffodus iawn, roedd cwmni fy ngŵr yn hynod gefnogol gan ei drosglwyddo i swyddfa ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ganlyniad, roedd y teulu cyfan yn gallu symud yn ôl i Gymru ac roeddem yn gallu byw'n agosach at fy nheulu i hefyd."

Meddai: "Mwynheais y cwrs yn fawr a thyfodd fy niddordeb mewn obstetreg yn benodol. Ces i fy newis yn llysgennad yr Ysgol Feddygaeth i Gymdeithas Israddedigion Obstetreg a Gynaecoleg Prydain.  Enillais fwrsariaeth hefyd gan yr elusen Wellbeing of Women a wnaeth ariannu taith i wersyll ffistwla obstetrig yn Uganda. Yno roeddwn i'n cynorthwyo â llawdriniaeth i fenywod a oedd wedi cael eu hanafu wrth roi genedigaeth oherwydd diffyg gofal obstetrig.  Roedd yn brofiad proffesiynol gwerthfawr a gobeithio y gallaf ei wneud eto yn y dyfodol. “

Gellir gweld ymagwedd arloesol Stella at ei hastudiaethau mewn animeiddiad clai sy'n arddangos embryoleg y galon a gynhyrchwyd ganddi fel rhan o'i phrosiect blwyddyn olaf. Mae wedi cael ei weld mwy na 24,000 o weithiau ar YouTube hyd yn hyn, gan ddenu llawer o sylwadau cadarnhaol. Mae uchafbwyntiau eraill ei gyrfa academaidd yn cynnwys ennill Gwobr El-Sharkawi ddwywaith am y marc gorau yn y modiwl Y Meddyg fel Ysgolhaig a Gwyddor.

Mae Stella ar fin dechrau gweithio fel meddyg yn Ysbyty Cyffredinol  Glan-Gwili yng Nghaerfyrddin. Bydd yn treulio'r pedwar mis cyntaf yn yr adran obstetreg a gynaecoleg, lle bydd yn cydweithio â'i mam sy'n nyrs yn yr un adran.

Meddai Tim Brown, Llawfeddyg Ymgynghorol ac arweinydd Blwyddyn 4 y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, "Roedd Stella yn fyfyriwr rhagorol, o ran ei gwaith, ei brwdfrydedd a'i dyfalbarhad. Yr hyn sy'n arbennig o drawiadol yw ei bod wedi symud o sefyllfa lle gallai fod wedi meddwl nad oedd unrhyw obaith ganddi o fod yn feddyg, a lle'r oedd ei dyfodol yn ymddangos yn ansicr iawn, i raddio ag anrhydedd o Abertawe. Gobeithio y bydd ei stori'n helpu i annog myfyrwyr eraill i beidio â rhoi'r ffidil yn y to ond i ddyfalbarhau a chyflawni eu huchelgeisiau."