Dewis Blwyddyn Sylfaen wedi arwain at radd Dosbarth Cyntaf mewn Ffiseg i Ian

Dathlodd Ian Harvey, sy’n ddwy ar hugain ac o Gunnislake, Cernyw, dderbyn gradd BSc Dosbarth Cyntaf mewn Ffiseg Ddamcaniaethol  o Brifysgol Abertawe heddiw (dydd Gwener, Gorffennaf 24).

Derbyniodd Ian ei wobr yng Nghynulliad Graddio a Gwobrwyo’r Haf ar gyfer y  Coleg Gwyddoniaeth, yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, ac roedd ei rieni balch yno i’w gefnogi.

Ac roedd yn ddathliad dwbl i Ian, a oedd hefyd yn derbyn gwobr blwyddyn derfynol y cwrs BSc Ffiseg Ddamcaniaethol ar gyfer y ‘Perfformiad Gorau gan Fyfyriwr Ffiseg’.

Ian Harvey Dechreuodd Ian ei astudiaethau yn Adran Ffiseg  Prifysgol Abertawe ym 2011. Cofrestrodd ar y radd BSc amser llawn mewn Ffiseg gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig, ar ôl peidio ag ennill y graddau Safon Uwch yr oedd yn gobeithio eu derbyn.

Meddai Ian: “Penderfynais mai rhaglen Ffiseg Abertawe gyda blwyddyn sylfaen integredig oedd yr opsiwn gorau i mi ar ôl imi dderbyn fy nghanlyniadau Safon Uwch. Y prif bethau i’w hystyried oedd enw da Adran Ffiseg Abertawe, y ffaith nad oeddwn am ail-wneud blwyddyn yn y chweched dosbarth a’r ffaith nad oeddwn i am wneud cais i astudio mewn prifysgol a oedd â safle is yn y rhestri.

“Roedd blwyddyn sylfaen y cwrs yn ffordd wych o baratoi ar gyfer y tair blynedd ddilynol o astudio ar gyfer y radd, gan lenwi’r bylchau rhwng y cwricwlwm ar gyfer Safon Uwch Ffiseg a’r flwyddyn gyntaf ar radd Baglor.  

“Rhoddodd y flwyddyn sylfaen yr hyder i mi gwrdd â’r gofynion sy’n gysylltiedig ag astudio ar lefel gradd ac roedd y dull astudio yn wahanol i astudio yn y chweched dosbarth, yn enwedig trwy annog dull mwy mathemategol o astudio ffiseg.”

Mae Ian bellach yn bwriadu cymryd saib y mae wir yn ei haeddu a threulio amser yn teithio cyn dechrau chwilio am swyddi.

Meddai’r Athro Peter Dunstan, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ffiseg: “Rydym wedi gweld y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn graddio’r flwyddyn academaidd hon, gyda 71 o raddau’n cael eu dyfarnu ar draws ein rhaglenni Ffiseg.

“Mae’r flwyddyn hon yn dathlu blwyddyn arbennig o dda ar gyfer 12 o fyfyrwyr sy’n graddio, gan gynnwys Ian, a ddechreuodd gyda ni yn ôl ym 2011 ar ein Gradd BSc pedair blynedd mewn Ffiseg gyda Blwyddyn Sylfaen Integredig.

“Nid yw stori Ian yn annodweddiadol ar gyfer myfyrwyr sy’n ceisio astudio Ffiseg oherwydd y gofynion mynediad ar gyfer cymwysterau Safon Uwch da, gan gynnwys Ffiseg a Mathemateg. Dylai Ian gael ei longyfarch am ei gymhelliant, ei awydd i ddysgu a’i gyflawniad ar y cyfan.  

“Bu’n bleser gweld llwyddiant ein rhaglen ehangu mynediad i Ffiseg – ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys y myfyrwyr a berfformiodd orau megis Ian, ynghyd â phedwar o fyfyrwyr eraill o’r rhaglen hon sydd oll wedi ennill graddau Dosbarth Cyntaf.

“Dymunwn bob llwyddiant i Ian yn y dyfodol.”