Ymchwil dosbarth cyntaf myfyriwr yn canolbwyntio ar bobl a thechnoleg

Mae myfyriwr dawnus, yr oedd ei brosiect blwyddyn olaf yn canolbwyntio ar helpu pobl â chlefyd Alzheimer, bellach yn parhau â'i astudiaethau i sut y gellir defnyddio technoleg yn y ffordd orau er budd pobl.

Mae Cameron Steer, sy'n 21 oed ac yn dod o Bontllanfraith yn y Coed Duon, wedi graddio â gradd dosbarth cyntaf Baglor yn y Gwyddorau mewn Cyfrifiadureg o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Gwener, 24 Gorffennaf). Cefnogwyd Cameron, a aeth i Ysgol Gyfun Pontllanfraith a Choleg Cross Keys, gan ei rieni a'i frawd iau balch yn y seremoni.

Cameron SteerYn ystod ei drydedd flwyddyn yn Abertawe cynlluniodd Cameron ryngwyneb cerddorol newydd ar gyfer pobl sy'n byw â chlefyd Alzheimer, a enillodd wobr Prosiect Gorau'r Flwyddyn ac a gynhwyswyd fel rhan o Ddiwrnod Agored yr Adran. Meddai Cameron am y prosiect, "Mae pobl sy'n byw â symptomau dementia yn dioddef anawsterau cof, iaith a chyfeiriadedd, sy'n ei gwneud hi'n anodd iddynt ddefnyddio technoleg fodern a chymryd rhan mewn rhyngweithiadau cynhwysol. Adeiladais brototeip o ryngwyneb o'r enw Shared Symphonies a gyflwynodd ffyrdd newydd o feddwl am dechnolegau sy'n annog pobl sy'n byw â dementia i rannu mewn rhyngweithiadau gr┼Áp drwy fwynhau profiadau cerddorol ar y cyd."

Roedd Cameron hefyd yn ymwneud â phrosiectau eraill yn canolbwyntio ar ryngweithio rhwng pobl a phlanhigion, gan archwilio sut y gellir defnyddio deunyddiau byw i ddatblygu cyfryngau newydd ac arloesol rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur. Canlyniad y gwaith oedd cyflwyno papur 'gwaith ar y gweill' yn CHI, sef cynhadledd flaenllaw y byd ar ryngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur, a gynhaliwyd yn Ne Corea ym mis Ebrill. Ysbrydolodd ei waith hefyd ddigwyddiad hackathon yng Nghaergrawnt, ar y thema cynaladwyedd a rhyngweithio â phlanhigion.

Meddai Cameron, "Roedd y gynhadledd yn brofiad anhygoel. Ces i gyfle i ymweld â Seoul yn Ne Corea, ac ar ben hynny bues i'n rhwydweithio ag ymchwilwyr sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang o ledled y byd, gan allu rhannu fy ngwaith a'm dealltwriaeth newydd o ymchwil ag eraill."

Mae wedi ymwneud â llawer o weithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys ennill y Gystadleuaeth Gwneuthurwr Cyfrifiadureg yn ei ail flwyddyn, a gwobr gyntaf BBC News Hack yng Nghaerdydd, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o ryngweithio â chynnwys newyddion y BBC drwy ddatblygu app i rannu newyddion ar sail lleoliad.

Bwriada Cameron barhau â'i ymchwil academaidd i ryngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur (HCI), ac yn ddiweddar enillodd le i astudio PhD wedi'i hariannu'n llawn. Bydd yn gweithio yn Labordy Technolegau Rhyngweithio'r Dyfodol (FIT) y Brifysgol, sy'n archwilio ac yn cymhwyso cyfrifiadureg uwch i wneud technolegau rhyngweithio yn ddibynadwy, yn hwylus ac yn effeithiol.

Meddai Cameron, "Rwy'n teimlo bod astudio yn Abertawe wedi rhoi synnwyr cryf o sgiliau hunangyfeirio ac annibyniaeth i mi. Mae wedi grymuso fy synnwyr o ryddid creadigol, sydd wedi fy helpu i ddarganfod fy angerdd a'm llwybr gyrfa ym maes ymchwil. Am y tair blynedd nesaf byddaf yn cynnal ymchwil i gyfryngau newydd o ryngweithio â thechnoleg ac yn ymchwilio ein canfyddiadau ohonynt a sut rydym yn rhyngweithio â hwy. Ar ôl y PhD gobeithiaf barhau â gyrfa mewn ymchwil a thanio fy meddwl chwilfrydig a'm hangerdd am ddarganfod pethau."

Meddai Dr Jennifer Pearson o'r Adran Gyfrifiadureg, "Mae Cameron wedi rhagori mewn Cyfrifiadureg yn Abertawe, o ran ei astudiaethau a'i gyfranogiad mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol sylweddol. Mae wedi addasu'n dda i amgylchedd ymchwil yr Adran yn ystod ei interniaeth dros yr haf y llynedd ac mae wedi gwneud cysylltiadau a ffrindiau gwych yn ystod ei amser yma. Nid oes amheuaeth bod Cameron wedi bod yn ased i'r Adran yn ystod ei amser fel myfyriwr israddedig, ac rydym yn edrych ymlaen at ei groesawu i Labordy FIT fel myfyriwr PhD fis Medi."