Tamara Owen

Tamara OwenMae un o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, Tamara Owen, wedi goresgyn anawsterau personol gan wireddu ei huchelgais gydol-oes drwy gael ei chyflogi fel nyrs, a hynny wythnosau yn unig wedi iddi gwblhau ei gradd BSc (Anrh) Nyrsio Oedolion. 

Derbyniodd Tamara, sy’n 22 mlwydd oed ac yn dod o Drimsaran, Sir Gâr, ei gradd 2:1 yng nghynulliad graddio’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, ddydd Mercher, 16 Gorffennaf.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Sant Ioan Llwyd yn Llanelli, aeth Tamara yn ei blaen i astudio Lefel A mewn Cymdeithaseg, Cymraeg Ail Iaith a Thechnoleg Gwybodaeth yng Ngholeg Sir Gâr.

Yn 2011, cychwynnodd Tamara ar ei hastudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod y flwyddyn honno, trawyd mam Tamara gan iechyd gwael, a gorfu iddi dreulio cyfnodau maith yn yr ysbyty. Gofalodd Tamara am ei mam yn ystod ei salwch, tra’n cefnogi ar yr un pryd ei thad a’i brawd iau yn y cartref. Ar ben hynny, cafodd ei thad-cu ei daro’n wael tra’r oedd Tamara ar ei thrydedd flwyddyn a bu’n darparu ar ei ran yn ogystal.

Serch yr anawsterau hyn, llwyddodd Tamara i gael ei phenodi i swydd nyrsio ar ward lawfeddygol Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Meddai Heulwen Morgan-Samuel, Uwch-ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd: “Mae Tamara yn fyfyrwraig boblogaidd ac uchel ei pharch, ymhlith ei chyfoedion a staff academaidd y coleg. Gweithiodd Tamara yn galed dros ben yn ystod ei chyfnod o astudiaeth, a hynny mewn cyfnod anodd iawn yn ei bywyd. Mae wedi gwneud yn arbennig o dda i ennill gradd 2:1.  Yn ystod y cyfnodau anodd hyd yn oed, roedd adroddiadau clinigol Tamara o safon ardderchog, gan arddangos sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm a rheolaeth gofal rhagorol.  

“Mae cleifion, perthnasau teuluol a staff clinigol wedi ymateb yn bositif i ofal nyrsio Tamara, ac rwy’n hyderus y bydd hyn yn parhau yn ei swydd yn Ysbyty Glangwili. Rydym oll yn dymuno’n dda iddi hi”.

Yn dilyn ei seremoni raddio, meddai Tamara: “Dydw i methu diolch i staff Prifysgol Abertawe ddigon. Hebddyn nhw, ‘dwi ddim a fyddwn i wedi gallu cwblhau fy ngradd, a heb eu cefnogaeth, yn sicr fuaswn i ddim yn graddio gyda 2:1.

“Erbyn hyn, rwyf yn fwy hyderus, ac yn edrych ymlaen at gychwyn fy ngyrfa proffesiynol, gan wybod fod yr addysg rwyf wedi derbyn wedi  gosod sail gadarn i mi ar gyfer y dyfodol”.