Sinéad Symons

Sinead Symons Bu'n ddiwrnod o ddathlu heddiw (dydd Llun, 14 Gorffennaf) i Sinéad Symons, sy'n 21 oed, a dderbyniodd ei gradd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwareiddiad Clasurol a Lladin gan Brifysgol Abertawe.

Derbyniodd Sinéad, o Ilfracombe yng ngogledd Dyfnaint, ei gradd yng Nghynulliad Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau'r Brifysgol, a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe, gyda'i mam, ei thad, ei chwaer a'i chariad yn ei chymeradwyo.

Cyflawnodd Sinéad, sy'n gyn-ddisgybl Academi Ilfracombe a Choleg Petroc, lle astudiodd ei safon uwch, ei gradd tair blynedd yn Adran Hanes a'r Clasuron y Coleg. 

Gwnaeth gais am y rhaglen wedi datblygu'i diddordeb drwy astudio safon uwch Gwareiddiad Clasurol.

"Mwynheais yn fawr, ac roedd fy athro yn angerddol iawn am y pwnc. Datblygodd fy niddordeb yn y pwnc, ac o ganlyniad roeddwn am barhau i astudio Gwareiddiad Clasurol a dechrau Lladin ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn i mi allu darllen y testun yn yr iaith wreiddiol," meddai Sinéad.

"Datblygodd fy niddordeb ymhellach drwy wyliau teulu i safleoedd hynafol, i weld yn bersonol lle'r oedd gwareiddiadau hynafol yn arfer byw a gallu gweld yr hyn roeddwn wedi darllen amdanynt a'u hastudio."

Meddai Dr Evelien Bracke, tiwtor iaith a thiwtor personol Sinéad, a chydlynydd prosiect Llythrennedd trwy Ladin y Coleg ym Mhrifysgol Abertawe, "Pan ddechreuais addysgu Lladin Lefel 1 i Sinéad gyntaf, roedd yn amlwg ei bod yn fyfyriwr eithriadol ac ymroddedig. Gweithiodd yn galed iawn, ac roedd am ragori.

"Yna dechreuodd Sinéad hefyd gymryd rhan yn y prosiect Llythrennedd trwy Ladin, y'i nod yw helpu i wella llythrennedd disgyblion ysgolion cynradd Cymraeg drwy addysgu Lladin. Roedd swydd gyntaf Sinéad mewn ysgol heriol, ond ymroddodd i'r addysgu yn llwyr. Addysgodd hefyd ddisgyblion blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Brynmill eleni, ac roedd yr holl ddisgyblion yn dwlu ar ei dosbarthiadau."

Meddai Sinéad, "Dechreuais ymwneud â'r prosiect Llythrennedd trwy Ladin i ennill profiad addysgu oherwydd roeddwn yn gwybod fy mod am fod yn athrawes Lladin/y Clasuron.  Mwynheais roi cyfle i'r disgyblion ddysgu Lladin o oedran ifanc a bod yn rhan o brosiect sy'n dangos sut y gall Lladin wella llythrennedd myfyrwyr."

Yn dilyn y profiad cadarnhaol yr enillodd Sinéad drwy'r prosiect Llythrennedd trwy Ladin, helpodd Dr Bracke hi i baratoi cais i astudio ar raglen Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) Hyfforddiant Athrawon yn y Clasuron, y cynigir oddeutu 30 lle yn unig ar y rhaglen yn DU bob blwyddyn.

"Fel arfer mae angen llawer mwy o brofiad ar fyfyrwyr er mwyn cael eu derbyn ar y rhaglen gystadleuol hon, ond derbyniwyd Sinéad, er gwaethaf pob tebygolrwydd; a bydd yn dechrau addysgu drwy TAR uwchradd ym Mhartneriaeth Hyfforddiant Uwchradd Bournemouth, Dorset a Pool; gan weithio yn Ysgol Fechgyn Bournemouth yn bennaf, y flwyddyn academaidd nesaf," ychwanegodd Dr Bracke.

"Ei gwaith caled a'i hymroddiad sydd wedi sicrhau'r llwyddiant haeddiannol hwn iddi. Hi yw'r myfyriwr cyntaf o Brifysgol Abertawe i gael ei derbyn ar y rhaglen TAR yn y Clasuron, ac ni allwn fod yn fwy balch.

“Congratulationes – optime Sinéad! (Llongyfarchiadau – da iawn Sinéad!)”

"Mwynheais fy nghwrs yn Abertawe yn fawr, yn enwedig elfennau Lladin a llenyddiaeth fy ngradd.

"Roedd fy narlithwyr yn hynod gefnogol wrth fy helpu i gyflawni fy nhargedau drwy ennill gradd dosbarth cyntaf a lle ar y rhaglen TAR y Clasuron/Lladin."

Am ragor o wybodaeth am Goleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/colegau/celfyddydauardyniaethau