Magdalena'n meistroli TEFl ac yn cyflawni rhagoriaeth

Magdalena ChowaniecRoedd dydd Llun, 26 Ionawr yn ddiwrnod i Magdalena Chowaniec ymfalchïo wrth iddi dderbyn ei MA TEFL (Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor) â rhagoriaeth o Brifysgol Abertawe.

Mae Magdalena, 33 oed, yn hanu o Łętownia yn ne-ddwyrain Gwlad Pwyl ond yn byw bellach ym Mhen-y-bont ar Ogwr a derbyniodd ei gradd yng Nghynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Gaeaf y Brifysgol a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe o flaen ei phartner a'i ffrindiau balch.

Cwblhaodd Magdalena radd mewn Ieitheg (astudiaeth o iaith a sut mae ieithoedd neu eiriau'n datblygu), gan arbenigo mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol cyn iddi hyfforddi fel athrawes yng Ngwlad Pwyl. Symudodd i'r DU ac i dde Cymru yn 2011 er mwyn gwella ei rhagolygon gyrfa a gwaith a byw mewn ardal lle'r oedd ganddi rwydwaith o ffrindiau eisoes.

Uchelgais Magdalena erioed oedd cyfuno ei diddordeb mewn ieithoedd â'i brwdfrydedd am addysg. Yn 2013, cyflawnodd Statws Athro Cymwys i addysgu yng Nghymru a Lloegr. Roedd hyn yn caniatáu iddi ailgydio mewn gyrfa addysgu ar ôl cyfnod o weithio mewn bwyty lleol ac astudio am ei phrawf IELTS (System Profi Iaith Saesneg Ryngwladol) yng Ngholeg Rhyngwladol Caerdydd a'r Fro.

Dechreuodd Magdalena gwrs blwyddyn i astudio am MA TEFL ym Mhrifysgol Abertawe yn hydref 2013 fel myfyriwr amser llawn yn Adran Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg y Brifysgol, yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae'r rhaglen MA TEFL wedi'i dylunio i roi dealltwriaeth drylwyr o ddamcaniaethau a thueddiadau cyfredol i ddarpar athrawon Saesneg fel iaith dramor/ail iaith, a chyflwyno ymchwil arloesol ym maes ieithyddiaeth gymhwysol sy'n berthnasol i addysgu ieithoedd.  Mae'r rhaglen hefyd yn ceisio ysgogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu harferion addysgu eu hunain.

Wrth longyfarch Magdalena ar ei llwyddiant haeddiannol, meddai Fiona Hardy, Tiwtor Iaith Saesneg yn y Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, "Roedd Magdalena'n un o'm myfyrwyr ar y tri modiwl MA TEFL ac roedd yn bleser olrhain ei chynnydd ardderchog o fyfyriwr â diffyg hyder i athrawes Saesneg fel Iaith Dramor broffesiynol a hyderus.

"Yr hyn sy'n arbennig am Magdalena'n yw ei hagwedd gadarnhaol a'i brwdfrydedd go iawn am ei maes proffesiynol. Oherwydd ei chymhelliant i wella ei haddysg, ymgymerodd â chymhwyster atodol wrth astudio am ei gradd meistr, gan ennill y radd uchaf ym Mhrawf Gwybodaeth Addysgu Prifysgol Caergrawnt - Ymarferol . 

"Aeth Magdalena ymlaen i gynhyrchu un o'r darnau gorau dwi wedi'i farcio erioed ar gyfer elfen Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd yr MA (y Portffolio Addysgu).

"Roeddwn i'n gallu gweld ei phetruster cychwynnol yn troi'n hyder cadarnhaol a'i galluogodd i ysgrifennu mewn modd awdurdodol a gwreiddiol am agweddau allweddol ar addysgu Saesneg."

Wrth siarad am ei phrofiad cadarnhaol fel myfyriwr, meddai Magdalena sydd bellach yn gweithio fel athrawes gyflenwi a swyddog cefnogi dysgu mewn ysgolion cynradd lleol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr: "Rwyf mor falch fy mod i wedi dewis Abertawe am nifer o resymau a, heb os nac oni bai, dyna benderfyniad gorau fy mywyd.

"Roedd fy amser yn Abertawe'n fythgofiadwy ac yn galed - wrth gwrs, roedd astudio ar raglen amser llawn a gweithio i gynnal fy astudiaethau yn anodd ar adegau. Ond roeddwn i wrth fy modd bod y staff mor gymwynasgar a chefnogol ac yn frwdfrydig am eu pynciau. Mae fy niolch yn fawr iddynt.

"Cyn belled eich bod yn ymrwymo'n llawn i ddysgu, mewn modd cydwybodol a thrylwyr, byddwch yn siŵr o lwyddo a chael amser gwych. Rwy'n gwybod hyn o brofiad personol.

Yn anad dim, mae Abertawe'n brifysgol ardderchog ac arloesol yn fy marn i. Roedd yn wych gallu dewis y modiwlau a oedd yn berthnasol i'm gyrfa yn y dyfodol".

Bu astudiaethau Magdalena yn Abertawe hefyd yn ennyn ei diddordeb mewn maes hollol newydd iddi - ymchwil - rhywbeth nad oedd wedi ei ystyried o'r blaen.

"Yr hyn oedd yn wych am fy ngradd oedd y cyfle i gynnal astudiaeth o'r gwahaniaethau rhwng sut mae pobl yn ymddiheuro yn Saesneg ac ym Mhwyleg," meddai Magdalena.

"Roeddwn i'n dwlu ar y profiad ymchwil hwn oherwydd y rhoddodd gyfle i mi ymchwilio'n fanwl i arfer llefaru penodol, o safbwynt trawsddiwylliannol. Cefais brofiad hefyd o gynnal prosiect ymchwil a oedd yn cynnwys dylunio offeryn casglu data a oedd yn her ond yn gyffrous.

"Mae'r profiad hwn wedi fy ysbrydoli i ystyried gwneud ymchwil bellach ac i sylweddoli pa faes yr hoffwn ei astudio yn y dyfodol, sef gwahaniaethau diwylliannol rhwng Pwyleg a Saesneg.

"Roedd Magdalena bob amser yn barod i gefnogi ei chydfyfyrwyr a'r myfyrwyr gwirfoddol yr oedd yn eu haddysgu ar gyfer y Prawf Gwybodaeth Addysgu pan oedd angen anogaeth arnynt", ychwanegodd Fiona Hardy.

"Oherwydd ei natur hael a'i gwyleidd-dra, roedd hi'n aelod poblogaidd o'i charfan MA. Mae stori Magdalena'n dangos pa mor fuddiol i hunanhyder y mae addysg uwch yn gallu bod pan fo wedi'i theilwra i gefnogi dyheadau a datblygiad personol unigolyn."

Ychwanegodd Dr Federica Barbieri, Cyfarwyddwr MA TEFL ym Mhrifysgol Abertawe, "Hoffwn longyfarch Magdalena'n gynnes am yr hyn mae wedi'i gyflawni yn ystod y cwrs gradd blwyddyn hwn.

"Roedd yn bleser mawr gweld ei diddordeb mewn pragmatiaeth drawsddiwylliannol yn datblygu o brosiect dosbarth ar gyfer y modiwl Dadansoddi Mynegiant y bûm yn ei addysgu ac rwy'n dymuno'n dda iddi yn ei gyrfa yn y dyfodol."