Hélène a Naomi Foxley

Hélène and Naomi Foxley

Mae’n ddathliad dwbl i efeilliaid Hélène a Naomi Foxley sydd ill dwy wedi ennill graddau Anrhydedd Dosbarth Cyntaf ar ôl dod o’r Almaen i astudio yn Abertawe, ar ôl cael eu hysbrydoli gan eu rhieni a gwrddodd â’i gilydd am y tro cyntaf pan oeddent yn fyfyrwyr yn y Brifysgol yn ystod y 1980au.

Bydd yr efeilliaid yn graddio gyda graddau Anrhydedd BSc mewn Mathemateg ac Almaeneg, mewn Cynulliad Graddio a Gwobrwyo i Goleg Gwyddoniaeth  a Choleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau  y Brifysgol a gynhelir yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe heddiw (dydd Llun, Gorffennaf 14). Bydd Hélène a Naomi, sy’n dod o Oberursel, yr Almaen, yn cael eu cefnogi yn y digwyddiad gan eu rhieni Karen ac Angus a anwyd ym Mhrydain yn ogystal â’u chwaer a’u mam-gu a’u tad-cu.

Meddai Naomi: “Rydym mor hapus bod ein teulu yma i’n cefnogi. Cwrddodd ein rhieni am y tro cyntaf pan oeddent yn fyfyrwyr yma yn Abertawe ac roeddent yn dwlu ar eu hamser yma. Graddiodd ein tad ym 1983 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig a graddiodd ein mam ddwy flynedd yn ddiweddarach ar ôl astudio Mathemateg Bur a Chyfrifiadureg.” 

Penderfynodd yr efeilliaid adael yr Almaen a dod i Abertawe gan mai’r cwrs yma oedd y cwrs cywir iddynt, a hefyd gan fod eu rhieni wedi argymell y Brifysgol. Meddai Hélène:  “Mae Mathemateg wastad wedi bod ein cryfder - nodwedd deuluol mae’n debyg - felly roedd hynny’n ddewis amlwg. Penderfynon ni wneud radd gyd-anrhydedd gydag Almaeneg i fanteisio ar y ffaith ein bod yn ddwyieithog, ac Abertawe oedd un o’r ychydig brifysgolion i gynnig y cyfuniad hwn. At hynny, roedd y Brifysgol hefyd yn deall system “Abitur” yr Almaen sy’n debyg ond nid oes modd cymharu graddau’r system honno’n uniongyrchol â chymwysterau Safon Uwch.”

Yn ogystal â chyflawni rhagoriaeth academaidd, roedd yr efeilliaid hefyd yn ymroi i weithgareddau allgyrsiol, yn arbennig yn y Clwb Pêl Foli, lle roeddent yn aelodau o’r pwyllgor.  Chwaraeon nhw yn nhîm y merched a ddyrchafwyd i’r prif gynghrair  BUCS, a enillodd y Farsity yn 2013 a 2014 ac a oedd y tîm gorau yng Nghymru - yr unig un i gyrraedd yr 16 gorau yn y DU. Ar ben hyn i gyd, enillodd y tîm wobr Chwaraeon Abertawe am fod y clwb a wnaeth y cynnydd gorau am 2012/13.

Yn ogystal â phêl foli dechreuon nhw chwarae hoci, gan ennill lliwiau ffyddlondeb am y chwaraeon hyn. Gwnaethant hefyd helpu myfyrwyr eraill i ymarfer eu Halmaeneg drwy drefnu ac arwain “gwersi” yn Sprachcafé y Gymdeithas Almaeneg.

Bellach ar ôl graddio, mae Hélène yn cynllunio gyrfa mewn cyfieithu ac i wneud mwy o deithio tra bod Naomi, a gafodd ei hysbrydoli gan ei rôl fel ysgrifenyddes y clwb pêl foli’n bwriadu dod yn gynorthwyydd personol.

Meddai’r Athro Julian Preece o’r Adran Almaeneg: “Mae Hélène a Naomi wedi rhagori yn eu hastudiaethau Almaeneg yn Abertawe a buont yn wych yn eu dosbarthiadau iaith a llenyddiaeth. Rwyf yn eu llongyfarch hefyd ar eu gweithgareddau chwaraeon a chyda’r Gymdeithas Almaeneg ac rwyf yn hyderus y byddant yn cyflawni llawer mwy yn y dyfodol.”

Meddai Dr Martin Crossley o’r Adran Fathemateg: “Mae Hélène a Naomi wedi cael canlyniadau uchel ac yn aml maent wedi cael graddau rhyfeddol mewn Mathemateg. Dymunaf y gorau iddynt ac rwyf yn sicr y byddant yn cael hyd yn oed fwy o lwyddiant yn y dyfodol.”