Chuks Onochie Nwabugwu

Chuks Onochie NwabugwuHeddiw (dydd Mercher, Gorffennaf 16) gwnaeth Chuks Onochie Nwabugwu, sy’n fyfyriwr rhyngwladol hŷn, ddathlu diwedd tair blynedd o astudio pan dderbyniodd ei radd  BSc mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol o Brifysgol Abertawe, gan ennill gradd Ail Ddosbarth Uwch (2:1).

Gwnaeth Chuks, sydd yn ei dri degau ac sy’n dod o Abuja, prifddinas Nigeria, ymgymryd â’r rhaglen lawn-amser sy’n dair blynedd o hyd drwy’r Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yng Ngholeg y Gyfraith yn y Brifysgol.

Derbyniodd ei radd yn un o Gynulliadau’r Brifysgol ar gyfer Coleg y Gyfraith, a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe. Er nad oedd modd i rieni balch Chuks, Syra’r Fonesig J.C Nwabugwu, fynychu’r Cynulliad, daeth ei gefnderoedd a’i ffrindiau Nya Adams, Mercy Titus, Chinemerem John Eze ac Olaniran Damilola, sy’n byw yn y DU, i’w helpu i ddathlu ei lwyddiant llawn haeddiannol.

Cyn dod i astudio ym Mhrifysgol Abertawe, ac ar ôl gorffen yn yr ysgol, roedd Chuks yn gweithio fel Swyddog Cadét Iau gyda’r Comisiwn Troseddau Ariannol Economaidd (EFCC) yn Nigeria, sydd â’r Genhadaeth, “…gwaredu Nigeria rhag troseddau economaidd ac ariannol a chydlynu’n effeithiol ymdrech ddomestig y frwydr fyd-eang yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgwyr.”

Gwnaeth y profiad a enillodd o’r rôl hon gyda’r EFCC a’i awydd i ddatblygu ei wybodaeth academaidd yn y maes hwn, ei arwain at raglen radd yn Abertawe.

Meddai Dr Stephen Case, Cyfarwyddwr Cwrs y BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a thiwtor academaidd Chuks: “Pan ddaeth Chuks i’m swyddfa am ei diwtorial cyntaf yn ystod ei wythnos gyntaf yn Abertawe, roedd yn fyfyriwr rhyngwladol hŷn a oedd yn dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod hir o weithio fel ymchwiliwr twyll yn Nigeria.  Yn anhygoel, gwnaeth hefyd gyfaddef nad oedd wedi ysgrifennu traethawd academaidd erioed.

“Ond serch hynny, aeth Chuks ati i addasu i’w amgylchedd astudio a’i gartref newydd trwy ddyfalbarhau, trwy fod yn frwdfrydig a thrwy wrthod methu.

“Mae wedi gweithio’n ddiflino gyda’i diwtor, ei arweinwyr modiwl, ei gyd-fyfyrwyr a gwasanaethau cymorth y Brifysgol, megis y Gronfa Lenyddol Frenhinol a’r Llyfrgellydd Pwnc Systemau Dysgu a Gwybodaeth, er mwyn ymgolli mewn Troseddeg a gwella’i sgiliau astudio academaidd a’i berfformiad mewn aseiniadau.  

“Yn ei ail flwyddyn, cafodd Chuks ei ddiagnosio gyda chyflwr meddygol nychus, a oedd yn gofyn am driniaeth reolaidd ac a gafodd effaith ddifrifol ar ei iechyd ac ar y lefelau egni yr oedd eu hangen arno ar gyfer astudiaethau llawn-amser. 

“Er gwaethaf y problemau hyn, roedd Chuks yn dal i lwyddo i ymrwymo’n llawn i’w astudiaethau, gan ennill gradd 2:1 - sy’n gyflawniad rhyfeddol.”

Yn ystod ei amser fel myfyriwr, roedd Chuks hefyd yn chwarae rôl weithgar yn y gymdeithas newydd i fyfyrwyr Troseddeg yn ogystal ag ymgeisio am rôl Swyddog Lles yn Undeb y Myfyrwyr, gan golli allan gan wyth pleidlais yn unig.

Meddai Chuks: “Bu fy mhrofiad yn Abertawe’n wych ac yn wobrwyol iawn, rwyf wir wedi mwynhau fy astudiaethau a bywyd fel myfyriwr yn Abertawe ac rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill fy ngradd a fy mod yn dathlu hyn yn y Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r wythnos hon - mae’n ddathliad arbennig iawn i mi.

“Roedd fy Mhennaeth Adran yr Athro Kevin Haines, fy nhiwtor personol a’m tiwtoriaid John Minkes, Dr Pamela Ugwudike, a Zoe Brooks-Green yn y Coleg hefyd yn gymwynasgar iawn a hoffwn ddiolch iddynt am eu holl gymorth dros y tair blynedd diwethaf  – dyna’r rheswm i mi gyflawni’r hyn a gyflawnais i.”

Ar ôl cwblhau’i radd israddedig mae Chuks bellach yn mwynhau saib y mae’n ei haeddu’n llwyr ac yn ystyried ei gamau nesaf, a allai gynnwys parhau â’i astudiaethau drwy astudiaethau ôl-raddedig yn yr un maes o Droseddeg a Chyfiawnder Troseddol.

“Yr hyn yr wyf yn ei edmygu’r mwyaf am Chuks yw ei ysbryd anorchfygol,” ychwanegodd Dr Case.

“Mae wedi wynebu’i holl heriau gyda gwên fawr ar ei wyneb a heb gwyno o gwbl.

“Mae ei gyd-fyfyrwyr a’r staff yn ei hoffi ac yn ei barchu’n fawr iawn. Bu’n bleser i mi gael gweithio gyda fe a dod i’w adnabod. Dymunwn bob llwyddiant i Chuks yn y dyfodol.”

Am fwy o wybodaeth am y Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg yn Ysgol y Gyfraith yn y Brifysgol, ewch i

Canolfan ar gyfer Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg