Ashley Bonnewell

Ashley Bonnewell 2Dathlodd Ashley Bonnewell ddiwedd chwe blynedd o astudio heddiw (dydd Llun, 14 Gorffennaf) gan dderbyn ei BA Anrh. yn y Dyniaethau, gyda gradd ail ddosbarth uwch, o Brifysgol Abertawe.

Derbyniodd Ashley, sy'n 30 oed ac yn dod o Bontarddulais, ei radd yng Nghynulliad Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn Dinas a Sir Abertawe.

Dechreuodd Ashley, un o'r myfyrwyr rhan-amser cyntaf yn y Dyniaethau i raddio o Sir Benfro ers i AABO sefydlu'r rhaglen yn 2008, ei astudiaethau mewn Seicoleg a Chymdeithaseg yng Nghanolfan Bloomfield, Arberth.

"Pan ddechreuais y radd yn 2008 roedd gen i amheuon y byddwn yn mynd i ddyfroedd dyfnion, ond anghofiais amdanynt yn ddigon buan a chefais fy hun yn ffynnu," meddai Ashley.

"Yn ystod yr amser hwn cwrddais â'm darpar wraig hefyd, sef Stephanie, a symud i Abertawe. Golygodd hyn y mynychais Ganolfan y Ffenics yn Townhill i barhau â'm hastudiaethau. Roedd yn lle cyfleus, lleol a chyfeillgar i astudio.

"Mwynheais fy mhynciau dewis, enillais gyfoeth o wybodaeth a dysgais lawer y bwriadaf ei ddefnyddio mewn gyrfa mewn gwaith cymdeithasol.”

Yn 2012 priododd Ashley a Stephanie, yna ganwyd ei meibion, Jordan a Logan, gan wneud eu teulu yn gyflawn.

"Gyda dau fachgen ifanc, nid oedd adeg aseiniadau yn hawdd, ond gwyddwn y byddai'n talu ffordd yn y pen draw," ychwanegodd Ashley.

"Roedd fy ngwraig, Stephanie, yn hynod gefnogol, ac mae bellach yn astudio gradd ran-amser hefyd. Mae newydd gwblhau ei blwyddyn gyntaf mewn lleoliad cymunedol ym Mhontarddulais.

"Mae gwneud gradd ran-amser wedi rhoi hyder ac ysgogiad i mi gael swydd yr wyf yn dwlu arni! Rwy’n edrych ymlaen at raddio, a hefyd at fy ngwraig yn graddio mewn chwe blynedd!"

Meddai Jane Elliott, Dirprwy Bennaeth AABO, a addysgodd Cymdeithaseg i Ashley yn Arberth, "Rwy'n hynod falch o glywed am lwyddiant haeddiannol Ashley; roedd yn fyfyriwr gwych ac roedd yn bleser ei addysgu."

Am ragor o wybodaeth am AABO, ewch i www.swansea.ac.uk/dace