Myfyrwraig Ymchwil Alzheimer o Brifysgol Abertawe’n derbyn Doethuriaeth i gydnab

Ychwanegodd myfyrwraig ymchwil Alzheimer arloesol, Amy Jenkins, "wobr" arall at ei CV gwych pan dderbyniodd ei gradd PhD mewn Seicoleg yng Nghynulliad Graddio a Gwobrwyo'r Haf Prifysgol Abertawe heddiw (dydd Llun 24 Gorffennaf).

Amy Jenkins Yn ystod ei hysgoloriaeth ymchwil PhD 3-blynedd yn yr Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe, bu Amy'n gweithio ar adnabod ffactorau risg dementia yn gynnar. Edrychodd ei gwaith ymchwil ar adnabod nodweddion Amhariadau Gwybyddol Goddrychol (SCI) sydd o bwys mawr wrth i niferoedd oedolion hŷn gynyddu.

Yn 2014, derbyniodd Amy, sy'n 32 oed ac o Bort Talbot, 'Wobr Ymchwilydd Ifanc Gorau" yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Glefyd Alzheimer a Dementia.

Yn ogystal, enwyd Llysgennad Myfyrwyr Amy yn enillydd rhanbarthol rownd derfynol cystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth FameLab 2016.  Nod FameLab yw dod o hyd i gyfathrebwyr mwyaf dawnus y Deyrnas Unedig mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) a'u cefnogi. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cododd Amy broffil SCI a dementia, a phwysigrwydd ymchwil i helpu i wella ymwybyddiaeth ac ymchwil yn y maes hwn.

Mae gallu Amy i gynnal ymchwil annibynnol ardderchog hefyd wedi'i gydnabod gan ei gwobr y llynedd, sef cymrodoriaeth ymchwil bersonol 2-flynedd gan yr elusen ymchwil Alzheimer, BRACE. Mae BRACE yn elusen gofrestredig sy'n ariannu ymchwil ar glefyd Alzheimer a ffurfiau eraill o ddementia. Bydd y cyllid gwerth £100k+ a ddyfarnwyd i Amy yn ei galluogi i barhau â'i gwaith PhD ar brosiect o'r enw "Nodweddu Amhariad Gwybyddol Goddrychol".

Nod prosiect Amy yw cynyddu'n dealltwriaeth o newidiadau mewn ystod eang o brosesau yn yr ymennydd a allai helpu i esbonio pam y mae rhai unigolion yn profi newidiadau goddrychol yn eu cof a'u gwybyddiaeth, ac a allai newidiadau o'r fath fod yn arwydd o ddirywiad gwybyddol pellach posibl.  Bydd y fath wybodaeth yn gwella'n dealltwriaeth o sut y mae'r anhwylder hwn yn gallu effeithio ar fywyd bob dydd, yn enwedig sut y gall amhariad o'r fath effeithio ar ein gallu i ryngweithio â'r amgylchedd o'n cwmpas.

Wrth dderbyn ei gradd, meddai Amy: "Rwyf mor falch o dderbyn fy Noethuriaeth heddiw. Mae'n teimlo fel breuddwyd o ystyried y ffaith ei bod hi'n 14 mlynedd ers i mi archwilio fy opsiynau o ran gradd drwy glirio.  Mae wedi gwneud i mi sylweddoli eich bod yn gallu trawsnewid eich bywyd trwy weithio'n ddigon caled a dod o hyd i rywbeth yr ydych yn angerddol amdano. 

"Mae Prifysgol Abertawe wedi fy helpu i gyflawni cymaint o bethau. Bu fy ngoruchwylwyr, yr Athro Andrea Tales a Dr Jeremy Tree, yn hynod gefnogol. Heb eu cymorth a'u cyfarwyddyd arbenigol, ni fyddwn wedi gallu cyflawni’r holl bethau hyn.  Yn ogystal â derbyn y gymrodoriaeth ymchwil Alzheimer gan BRACE, maent hefyd wedi fy annog i gyflwyno nifer o bapurau sydd wedi'u cyhoeddi mewn cyfnodolion effaith uchel, i ddylunio posteri sydd wedi derbyn gwobrau mewn cynadleddau a rhoi cyflwyniadau mewn amryw gynadleddau.

"Edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw ar y prosiect wedi'i ariannu gan BRACE a gobeithiaf y bydd hyn yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o SCI yn ogystal â strategaethau ymyrryd i atal dirywiad pellach. Hefyd, gobeithiaf y bydd yn ein helpu i ddeall y berthynas rhwng heneiddio, SCI a dementia".