Cwestiynau Cyffredin

Archebu eich Lle

Pryd y gallaf archebu fy lle yn y cynulliad?

Byddem yn anfon e-bost atoch pan fydd y system archebu ar-lein yn agor, fel arfer oddeutu 3 mis cyn y cynulliadau.

Anfonir e-byst at eich cyfrif e-bost Prifysgol ac unrhyw e-bost personol sydd genym ar eich cyfrif mewnrwyd.

Dydw i ddim yn dod â gwesteion i'r cynulliad; a oes angen i mi gwblhau'r broses gwneud cais o hyd?

Oes, mae'n hanfodol eich bod yn cwblhau'r broses gwneud cais i wneud yn siwr bod eich sedd wedi'i chadw ar eich cyfer.

Ni fyddaf yn mynychu'r cynulliad - a oes angen i mi gwblhau'r broses gwneud cais o hyd?

Oes, mae angen i chi gwblhau'r broses gwneud cais o hyd, gan fod angen i ni wybod faint o fyfyrwyr a fydd yn mynychu.

Rydw i'n dal i aros am fy nghanlyniadau. A ddylwn aros hyd nes eu bod wedi'u cyhoeddi cyn cwblhau'r broses gwneud cais?

Na, dylech gwblhau'r broses gwneud cais cyn gynted â phosib, i wneud yn siwr bod tocynnau'n cael eu dyrannu i chi.

Ni fedrwn warantu y bydd tocynnau ar gael o hyd os ydych yn gwneud cais ar ôl y dyddiad cau ar gyfer archebu.

Os nad ydych yn pasio eich asesiadau terfynol, caiff eich gwahoddiad i'r cynulliadau ei dynnu yn ôl yn awtomatig a byddwch yn derbyn e-bost i cadarnhau nad ydych yn gymwys i mynychu y cynulliadau.

Ydy hi’n bosib newid diwrnod/amser fy nghynulliad?

Na, bydd cynulliad yn cael ei drefnu i bob myfyriwr yn seiliedig ar eu hadran gartref. Bydd yr egwyddor hon yn weithredol ar draws pob Coleg.

Os nad ydych yn siŵr pa adran yw eich adran gartref cysylltwch â’ch Coleg yn y lle cyntaf.

Tocynnau

Sut y gallaf archebu tocynnau i westeion?

Pan fyddwch yn derbyn ein gwahoddiad e-bost i'r system archebu ar-lein, bydd yr opsiwn gennych i archebu tocynnau i westeion.

Caiff dau docyn gwestai eu dyrannu i chi'n awtomatig.

Nid oes angen tocyn ar fyfyrwyr sy'n graddio i fynychu eu cynulliad.

Mae'r holl docynnau am ddim.

Byddwch yn casglu'ch tocynnau yn y Neuadd Fawr ar ddiwrnod eich Cynulliad.

A fydd unrhyw docynnau ychwanegol ar gael?

Holwch wrth y ddesg gofrestru ar ddiwrnod eich cynulliad i wirio a a oes yna unrhyw docynnau ychwanegol ar gael.

Cewch ddod â gwesteion ychwanegol gyda chi oherwydd gall y rheiny sydd heb docyn i’r awditoriwm wylio eich cynulliad yn yr ystafell ffrydio byw ar lawr isaf y Neuadd Fawr.

A allaf ddod â phlant i'r cynulliad?

Gallwch, caniateir i blant ddod i'r cynulliad, ond rhaid bod gennych docyn ar gyfer holl blant oedran 1 a fwy.

Sylwer, fodd bynnag, efallai na fydd y cynulliadau'n addas i blant ifanc, gan eu bod yn ddigwyddiadau ffurfiol sy'n para o amgylch un awr a hanner.

Nid oes cyfleusterau gofal plant ar gael.

A oes unrhyw le ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn?

Oes, ond sylwer mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael i gadeiriau olwyn ac mae'n rhaid archebu llefydd o flaen llaw.

Os oes unrhyw ofynion arbennig gyda chi neu'ch gwesteion, nodwch hyn pan ofynnir i chi yn ystod y broses gwneud cais ar-lein neu, os ydych wedi archebu lle yn barod, cysylltwch â'r Swyddfa Raddio yn uniongyrchol.

Sut y byddaf yn derbyn fy nhocynnau?

Ni anfonir tocynnau at westeion - bydd angen i chi gasglu'ch tocynnau o'r Neuadd Fawr ar ddiwrnod y Cynulliad ar ôl i chi gofrestru.

Cewch wybod drwy e-bost faint o docynnau a ddyrennir i chi cyn y cynulliadau.

Nid oes angen tocyn ar fyfyrwyr sy'n graddio i fynychu eu cynulliad ond bydd angen i nhw cofrestru ar y dydd.

Gwisg

A oes cod gwisg?

Rhaid i'r holl fyfyrwyr sy'n graddio wisgo gwisg academaidd, gellir ei llogi o Ede & Ravenscroft.

Rydym hefyd yn argymell bod darpar raddedigion yn gwisgo crys neu flows, i alluogi cwfl y gwn i gael ei atodi i un o’r botymau.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n adran Gwisg Academaidd.

Does dim cod wisg ffurfiol i westeion. Serch hynny, gan fod y cynulliad yn ddigwyddiad ffurfiol, rydym yn argymell bod gwesteion yn gwisgo dillad smart.

Ble ydw i'n archebu fy ngwisg graddio? Faint y bydd yn ei gostio?

Dylech archebu eich gwn o leiaf tair wythnos cyn y cynulliadau o Ede & Ravenscroft, sef darparwyr gwisg academaidd swyddogol y Brifysgol.

Mae'r gost o logi gwn academaidd yn dibynnu ar lefel eich dyfarniad, ond ar gyfartaledd bydd yn costio rhwng £40 a £60, Gwelwch Prysiau.

Ede and Ravenscroft yw'r ffotograffwyr swyddogol ar gyfer y cynulliadau a byddant yn bresennol ym mhob cynulliad.

Gallwch gael eich llun wedi'i dynnu ar y diwrnod a gallwch naill ai brynu'r printiau ar-lein o flaen llaw neu yn y cynulliad.

Mae cost y printiau'n amrywio yn dibynnu ar y pecyn yr ydych am ei brynu.

Ewch i Ede and Ravenscroft am ragor o fanylion.

Ar y Dydd

Faint o'r gloch bydd y cynulliadau'n dechrau ac yn gorffen?

Bydd yr holl gynulliadau yn dechrau am 9.30am, 11.30am, 2.15pm neu 4.15pm. Ewch i Amserlen am gwybodaeth penodol.

Bydd angen i chi gyrraedd o leiaf 1½ awr cyn yr amser y bydd eich cynulliad yn dechrau, i wneud yn siwr bod digon o amser gennych i gasglu eich tocynnau, eich gwn ac i gael eich llun wedi'i dynnu.

Sylwer fodd bynnag y bydd y stiwdios tynnu lluniau ar agor ar ôl eich cynulliad.

Bydd pob cynulliad yn para oddeutu 1½ awr.

Ble mae'r lleoliad a sut ydw i'n cyrraedd yno?

Bydd Graddio yn cael eu cynnal ar Campws y Bae, Fabian Way, Skewen, Abertawe, SA1 8EN.

Ni fydd parcio ar gael ar Campws y Bae. Bydd y Brifysgol yn gweithredu cyfleuster Parcio a Theithio. Gwelwch Trefniadau Teithio a Pharcio ar gyfer Graddio am fwy o wybodaeth. 

Beth sydd angen i mi wneud ar y dydd?

Ar ddiwrnod eich Cynulliad bydd angen i chi fynd i'r Neuadd Fawr i gofrestru, cael rhif eich sedd, a chasglu'ch tocynnau ac eich tystysgrif. (Os dyfernir eich gradd neu ddyfarniad wyth wythnos neu fwy cyn y Cynulliadau, caiff eich tystysgrif ei anfon drwy'r post i'ch cyfeiriad cartref.) Wedyn bydd angen i chi casglu eich gŵn o'r Ysgol Reolaeth 

Sylwer y gallai fod ciw, felly cynghorir eich bod yn cyrraedd o leiaf awr a hanner cyn amser dechrau eich Cynulliad.

Yna gallwch gael ffotograff ohonoch (gellir cymryd llun cyn neu ar ôl y Cynulliad) ac yna eistedd yn eich sedd yn y Neuadd Fawr. 

Sylwer bod rhaid i chi a'ch gwesteion gymryd eu seddi yn y Neuadd Fawr heb fod yn hwyrach na 15 munud cyn dechrau'r cynulliad. Gall gyrraedd yn hwyr effeithio ar allu eich gwesteion i gymryd eich seddi a'ch gallu i gymryd rhan yn y cynulliad. Mae'r hawl gennym i wrthod mynediad i'r cynulliad i unrhyw westeion sy'n cyrraedd yn hwyr, hyd yn oed os oes tocyn gyda nhw.

Bydd y drysau i'r Neuadd yn agor 30 munud cyn dechrau'r cynulliad.

Ble y byddaf yn eistedd yn y cynulliad? A fyddaf yn eistedd gyda fy ngwesteion?

Byddwch yn eistedd gyda darpar raddedigion eraill ym mlaen yr awditoriwm, yn nhrefn y wyddor ac yn ôl trefn y dyfarniad a'r cwrs.

Cyhoeddir pob dyfarniad, wedi'i ddilyn gan enwau'r holl ddarpar raddedigion sy'n mynychu.

Wrth i'ch enw gael ei gyhoeddi, byddwch yn cerdded ar draws y llwyfan i ysgwyd llaw gyda'r Canghellor neu'r Is-ganghellor.  Llif y Myfyrwyr

Bydd y Marsialiaid ar gael i'ch cynorthwyo ar y dydd, i wneud yn siwr eich bod yn cael eich cyflwyno'n gywir ar gyfer eich gradd neu ddyfarniad.

Bydd gwesteion yn eistedd mewn man ar wahân y tu ôl i'r darpar raddedigion.

A fedraf ddod â chamera a chamera fideo i'r cynulliad?

Cewch, ond byddwch yn ystyriol o'r rhai hynny sy'n eistedd o'ch cwmpas os ydych yn tynnu lluniau neu'n ffilmio yn ystod y digwyddiad.

Bydd ffotograffau proffesiynol a DVD o'r cynulliad ar gael i'w prynu ar ôl y cynulliad - am ragor o fanylion, ewch i'n adran Lluniau

Amrywiol

Pryd y byddaf yn derbyn fy nhystysgrif?

Os dyfernir eich gradd neu ddyfarniad wyth wythnos neu fwy cyn y Cynulliadau, caiff eich tystysgrif ei anfon drwy'r post i'ch cyfeiriad cartref.

Os dyfernir eich gradd neu ddyfarniad wyth wythnos neu lai cyn y Cynulliadau, bydd eich tystysgrif yn barod i'w gasglu yn y Neuadd Fawr unwaith i chi gofrestru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich tystysgrif, neu os nad ydych wedi derbyn eich tystysgrif o fewn tri mis i gadarnhau'r dyfarniad, e-bostiwch HybMyfyrio ar myunihub@abertawe.ac.uk.

Mae angen llythyr cefnogi fisa arnaf i fi /fy nheulu fynychu'r cynulliad - beth y dylwn ei wneud?

Gallwn eich darparu â llythyr cefnogi ar gyfer eich cais fisa, ond sylwer nad oes modd i ni gynnwys enwau eich gwesteion ar y llythyr.

Ewch i'n adran Llythyron cefnogi Fisâu Rhyngwladol am ragor o fanylion.