Rhaglenni Ôl-raddedig

Rhaglenni Ôl-raddedig 2014

Gwahanol fath o ysgol fusnes

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig ystod o raglenni ôl-raddedig ar draws meysydd busnes/ rheoli, cyfrifeg/cyllid ac economeg.  Mae ein holl raglenni’n cynnig llwybr cyflym i haen uchaf sefydliadau busnes neu bolisi cyfoes.

Gwahanol fath o ysgol fusnes

Cyflogadwyedd:  Rydym yn darparu ystod eang o leoliadau gwaith i’w dewis, gan gynnwys gweithgareddau tymor byr megis yr Wythnos o Waith (WOW) a Swyddi Preswyl â Thâl Abertawe (SPIN) dros wyliau’r haf yn ogystal ag opsiynau blwyddyn mewn diwydiant (naill ai’n flwyddyn barhaus neu’n ddau leoliad dros chwe mis) ar draws ein portffolio busnesau a chyfrifeg/cyllid. Rydym hefyd yn cynnal ffeiriau gyrfaoedd a rhwydweithiau cyn-fyfyrwyr er mwyn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i waith ar ddiwedd eu hastudiaethau.  Ewch yma i weld lle mae ein myfyrwyr yn gweithio nawr – mae 93% o fyfyrwyr Abertawe mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl iddynt raddio.

Entrepreneuriaeth: Abertawe yw un o brifysgolion mwyaf y DU am ganolbwyntio ar entrepreneuriaeth. Mae gennym gymdeithas fywiog o fyfyrwyr o’r enw Konetics, ystafell fenter bwrpasol newydd sy’n darparu cyfleusterau gan gynnwys ‘desgiau poeth’, prototeipio cyflym ac argraffu 3D er mwyn i fyfyrwyr ddechrau busnesau newydd, rydym yn aelodau gweithredol o ENACTUS ac yn cynnig gwasanaeth mentora am ddim i fyfyrwyr wrth ddechrau’u busnes. Dysgwch ragor yma.

Meintiau dosbarth bach: Mae ein holl raglenni a gaiff eu haddysgu’n canolbwyntio ar roi’r profiad gorau i’r myfyrwyr.  Rydym yn ategu ein rhaglen ddarlithio draddodiadol gyda seminarau a sesiynau tiwtorial mewn grwpiau bach er mwyn cysylltu â myfyrwyr – rydym yn gwahodd siaradwyr gwadd o faes diwydiant ac academyddion ledled y byd yn rheolaidd.

Cyfleusterau o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr: Mae’r Ysgol Reolaeth wedi buddsoddi dros filiwn o bunnoedd mewn creu ystod o gyfleusterau i’r myfyrwyr yn ein prif adeilad – gan gynnwys gofod am waith grŵp gyda sgrin plasma 50”, ystafell gyffredin iau a chyfleusterau cyfrifiadurol o’r radd flaenaf.

Lleoliad hardd a diogel: Mae ein lleoliad yn edrych draw ar draeth Abertawe, a gellir cerdded y pellter i ganol y ddinas. Mae’r Complete University Guide yn graddio Abertawe’n un o’r lleoedd mwyaf diogel i fyw yn y DU a’r lle mwyaf diogel yng Nghymru.

Rhaglenni achrededig uchel eu parch: Mae achrediad proffesiynol i’n rhaglenni sy’n eich rhoi ar ben y ffordd yn eich gyrfa ddewisol. Cliciwch yma i weld ein safleoedd presennol.

Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sy’n rhagorol yn academaidd. Dysgwch ragor yma.

Prifysgol fyd-eang sy’n cynnig cyfleoedd astudio tramor mewn deugain o wledydd.

Peidiwch â derbyn ein gair! Edrychwch ar yr hyn a ddywedodd y myfyrwyr a raddiodd yn 2013 amdanom ar ein sianel YouTube yma.

Dysgwch ragor am Brifysgol Abertawe ar YouTube.

Busnes a Rheoli

Rydym yn cynnig cyfres o raglenni ym meysydd busnes a rheoli sy’n amrywio o raglenni ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir israddedig a hoffai yrfa ym maes busnes, i raglenni arbenigol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi astudio busnes (neu bynciau cysylltiedig) ar lefel israddedig, hyd at gyrsiau lefel weithredol ar gyfer uwch reolwyr. Cliciwch ar enw unrhyw lwybr am ragor o wybodaeth:

MSc Rheoli (gydag ystod o lwybrau wedi’u henwi): ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir a hoffai weithio ym maes busnes a rheoli.

MSc Marchnata a Strategaeth: ar gyfer myfyrwyr sydd â gradd israddedig sy’n cynnwys modylau ym maes marchnata neu strategaeth a hoffai ymgymryd ag astudiaeth bellach yn y naill faes.

MSc Rheoli Peirianneg: ar gyfer myfyrwyr sydd â gradd israddedig mewn peirianneg a hoffai llwybr cynt at yrfa ym maes reoli peirianneg.

: ar gyfer uwch reolwyr gweithrediadau sydd â diddordeb mewn gwella’u sgiliau a’u busnes trwy ddulliau rheoli gweithrediadau main.

Rhaglen ymchwil ddoethuriaeth: ar gyfer graddedigion sydd â diddordeb mewn ymgymryd â PhD yn yr Ysgol Reolaeth.

Cyfrifeg a Chyllid

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig ystod o raglenni ym meysydd cyfrifeg a chyllid. Rydym wedi rhannu’r rhaglenni hyn yn ddwy gyfres. Dyluniwyd y gyfres gyntaf i fyfyrwyr ag unrhyw radd israddedig (hyd yn oed un nad oedd yn feintiol) a hoffai yrfa ym maes cyfrifeg neu gyllid. Mae’r ail yn gyfres o raglenni uwch ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi astudio rhywfaint o gyfrifeg a/neu gyllid ar lefel israddedig (er nad o reidrwydd yn radd gyda ‘cyfrifeg a chyllid’ yn y teitl) sydd bellach yn dymuno ehangu ar eu hastudiaethau blaenorol er mwyn gwella’u cyflogadwyedd a’u cyfleoedd am yrfa.

Rhaglenni un flwyddyn (gydag elfennau addysgedig uwch) ar gyfer myfyrwyr o unrhyw gefndir israddedig:

MSc Cyfrifeg a Chyllid: Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes cyfrifeg. Mae’r rhaglen hon yn gysylltiedig ag eithriadau ACCA.

MSc Rheoli Ariannol: Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes cyllid cyffredinol neu reoli ariannol.

MSc Cyllid a Dadansoddeg Fusnes: Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn yr agweddau ar gyllid sydd wedi’i seilio ar ddadansoddi data.

Rhaglenni uwch ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi astudio cyfrifeg a/neu gyllid fel rhan o radd israddedig:

MSc Cyllid: Rhaglen safonol y diwydiant ar gyfer graddedigion sy’n edrych am yrfa ym maes cyllid.

MSc Bancio a Chyllid Rhyngwladol: Rhaglen bwrpasol ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn yr agweddau bancio ar gyllid.

: Rhaglen bwrpasol ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn deall rhagolygu ac elfennau data buddsoddi ariannol.

MSc Rheoli Buddsoddiad: Ein rhaglen gyllid flaenllaw a ddyluniwyd i baratoi myfyrwyr at arholiadau Ymgynghorwyr Ariannol Siartredig a llwybr cynt at yrfa ym maes buddsoddi.

Mae ein holl raglenni’n rhoi’r elfennau craidd gofynnol i fyfyrwyr sydd eu hangen i lwyddo yn eu maes dewisedig. Mae rhyddid hefyd gan fyfyrwyr i newid eu rhaglen hyd at ddiwedd y semester cyntaf (oddi mewn y naill gyfres o raglenni).

Rhaglen ymchwil ddoethuriaeth: ar gyfer graddedigion sydd â diddordeb mewn ymgymryd â PhD yn yr Ysgol Reolaeth.

Economeg

Rhaglenni Addysgedig

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig gradd Meistr (MSc) un flwyddyn mewn Economeg yn rhaglen drosi ar gyfer myfyrwyr sydd heb astudio economeg (nag unrhyw bynciau meintiol) yn eu gradd israddedig. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys elfen addysgedig uwch er mwyn eich galluogi i’w chwblhau mewn un flwyddyn.

MSc Economeg (Cwrs trosi un flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sydd heb astudio economeg yn flaenorol).

Astudiaeth Ddoethuriaeth

Mae gennym raglen ddoethuriaeth lawn ar draws holl feysydd busnes, cyfrifeg, cyllid ac economeg.

Manylion rhaglenni PhD