Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth

Arweiniad ar wneud cais

Gweithdrefn ar gyfer cyflwyno cais am adolygiad moesegol

Adnabod unrhyw faterion moesegol sy'n codi yn yr ymchwil a'u trafod gyda'ch tîm ymchwil/goruchwyliwr. Adnabod y llwybr cywir ar gyfer cymeradwyaeth foesegol drwy ddilyn y goeden cefnogi penderfyniad hon.

Cwblhau cais gan ddefnyddio'r pro forma Cymeradwyaeth Foesegol Safonol a'i hanfon gydag unrhyw ddogfennau ychwanegol fel un ddogfen (Word neu PDF) yn electronig neu at Swyddog Gweinyddol y Pwyllgor. Byddwn yn ystyried ceisiadau a dderbynnir lai na phythefnos cyn cyfarfod a drefnwyd. Yna bydd ceisiadau ar gael i aelodau'r pwyllgor.

Bydd y Cadeirydd yn enwebu aelod o'r pwyllgor i gyflwyno'r cais yn y cyfarfod perthnasol (i grynhoi'r cais ac unrhyw bwyntiau perthnasol).

Yna bydd y pwyllgor yn ystyried y cais yn ystod y cyfarfod. Nid oes angen i chi ddod fel rheol.

Gwneir penderfyniad. Y penderfyniadau posib ynghylch y cais yw: (a) cymeradwyo, (b) cymeradwyo hyd nes gweithredu gan y Cadeirydd, (c) angen adolygu neu ailgyflwyno'r cais, neu (d) heb ei gymeradwyo. Bydd y Cadeirydd yn cyfleu'r penderfyniad i'r ymgeisydd o fewn pum diwrnod gwaith.

Peidiwch â chyflwyno cynnig ymchwil ar wahân, oherwydd ni chaiff ei adolygu – rhaid cynnwys yr holl wybodaeth yn y ffurflen gais.

 

PWYNTIAU PWYSIG I'W COFIO

PWYNTIAU PWYSIG I'W COFIO

 • Ni ddylai unrhyw ymchwil achosi niwed diangen, ac yn ddelfrydol dylai fod o fudd i'r cyfranogwyr.
 • Mae gan ddarpar gyfranogwyr hawl i dderbyn gwybodaeth wedi'i chyfathrebu'n glir gan yr ymchwilydd ymlaen llaw.
 • Ni ddylid rhoi unrhyw bwysau ar gyfranogwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth.
 • Dylai'r ymchwilwyr geisio cydsyniad cyfranogwyr agored i niwed neu eu cynrychiolwyr.
 • Dylai gonestrwydd fod yn ganolog i'r berthynas rhwng yr ymchwilydd, y cyfranogwr a'r cynrychiolwyr sefydliadol.

Cwynion am Gynnal Ymchwil a Llywodraethu Ymchwil

• Os oes gennych ymholiadau ynghylch Llywodraethu Ymchwil, e-bostiwch researchintegrity@abertawe.ac.uk
• Dylid rhoi gwybod i gyfranogwyr am eu hawl i gwyno am gamreoli ymchwil drwy e-bostio researchmisconduct@abertawe.ac.uk

Cwestiynau Cyffredin

A oes angen cymeradwyaeth foesegol arnaf ar gyfer y prosiect hwn?

Mae angen adolygiad moeseg ar gyfer unrhyw waith y mae pobl yn cyfrannu ato a fydd yn gyhoeddus e.e. traethodau hir israddedig, traethodau ymchwil graddau uwch, ymchwil a ariennir yn allanol ac ymchwil heb ei ariannu (gan gynnwys ymchwil israddedig ac ôl-raddedig) sy'n cynhyrchu adroddiadau neu gyhoeddiadau eraill.

Gall holiaduron a chyfweliadau ymchwil godi materion sy'n achosi trallod i gyfranogwyr wrth siarad neu feddwl amdanynt. A yw hyn yn golygu na allaf ddefnyddio cyfweliadau neu holiaduron yn y fy astudiaeth?

Nid yw'r posibilrwydd y bydd cyfweliadau neu holiaduron yn achosi trallod i'ch cyfranogwyr yn golygu na allwch ddefnyddio'r dulliau casglu data hyn. Yr hyn y bydd angen i chi ei wneud, fodd bynnag, yw sicrhau cefnogaeth, gwybodaeth a sgiliau rhywun i helpu os byddant mewn trallod. Gallai hyn gynnwys sgiliau gwrando a gwybodaeth ysgrifenedig am wasanaethau sydd ar gael yn lleol i ddarparu cymorth tymor hwy i unigolion. Nodwch eich cynlluniau ar gyfer beth i'w wneud os bydd cyfranogwr mewn trallod yn eich cais am gymeradwyaeth foesegol.

A oes angen i mi ofyn i'r cyfranogwyr lofnodi ffurflen ganiatâd? Bydd gofyn i bobl lofnodi rhywbeth yn peri i rai beidio â gwneud rhywbeth.

Rhaid i chi gael cydsyniad ffurfiol ysgrifenedig gan gyfranogwyr. Efallai y bydd eithriadau ar gyfer rhai mathau o holiaduron dienw, lle cymerir bod cwblhau'r holiadur yn datgan cydsyniad. O bosib, dyna fyddai'r achos lle ceir mynediad at holiadur drwy ddolen we (e.e. SurveyMonkey) neu ar gyfer holiaduron post lle bydd yr ymatebydd yn nodi'i gydsyniad pan fydd yn dychwelyd yr holiadur atoch.

Rwyf eisiau cynnal astudiaeth yn arsylwi'r ffordd y mae plant/glaslanciau ac aelodau staff yn rhyngweithio yn ystod dosbarthiadau addysg mewn ysgol. A oes angen i mi ddweud wrthynt cyn gwneud hynny?

Ar gyfer y math hwn o astudiaeth, bydd angen caniatâd y person sy'n gyfrifol am yr ysgol a rhieni'r plant yr ydych am eu harsylwi. Mae gan y person sy'n gyfrifol am yr ysgol ddyletswydd gofal am y plant a bydd angen ei ddarbwyllo bod yr hyn rydych yn ei wneud er achos buddiol ac nad yw'n peri unrhyw risgiau i'r plant. Dylid ceisio cydsyniad y plentyn/glaslanc hefyd.

Mae ysgol leol wedi cytuno y gallwn roi holiaduron ar ddefnyddio alcohol a chyffuriau i ddisgyblion blwyddyn 9. A oes angen caniatâd gan y rhieni arnaf hefyd?

Er bod yr athro wedi cydsynio i'r astudiaeth, bydd angen esbonio'r astudiaeth i'r plant hefyd a chael eu cydsyniad i gymryd rhan. Dylech gael cydsyniad y rhieni hefyd. Am fod a wnelo'r astudiaeth â phwnc sensitif, mae'n arbennig o bwysig bod pawb sy'n rhan ohoni – y plant, y rhieni a'r athrawon – yn deall yr astudiaeth yn gywir, ac yn cael dewis peidio â chymryd rhan neu i'w plentyn beidio â chymryd rhan.

A gaf i roi gwybodaeth i ddarpar gyfranogwyr ymchwil a gofyn iddynt gydsynio ar yr un pryd?

Fel arfer rhoir 7-14 diwrnod i ddarpar gyfranogwyr ystyried cytuno i fod yn rhan o brosiect ymchwil. I osgoi gorfodaeth bosib (neu orfodaeth ganfyddedig), ystyrir fel arfer gorau bod person nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â'r astudiaeth ymchwil yn mynd at y ddarpar gyfranogwyr yn y lle cyntaf e.e. darlithydd (nad yw'n ymwneud â'r astudiaeth) yn dosbarthu llythyron gwybodaeth i fyfyrwyr a'r ymchwilydd yn trefnu i gwrdd â'r rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn hwyrach.

Hoffwn anfon holiadur ar brydau ysgol a bwyta'n iach at dair ysgol gynradd leol. Rwy'n adnabod pobl sy'n gweithio ym mhob un o'r ysgolion – a allaf i ofyn iddynt ddosbarthu fy holiadur ar fy rhan?

Mae'n ddefnyddiol iawn cael cysylltiadau lleol ym mhob ysgol a all ddosbarthu'r holiaduron ar eich rhan. Os byddant yn defnyddio blychau llythyron y staff y staff neu'r post mewnol yn yr ysgol, fodd bynnag, byddai'n arfer da cael caniatâd y Pennaeth yn y lle cyntaf.

Rwyf am ddefnyddio grwpiau ffocws i gasglu data – beth yw'r "rheolau sylfaenol" y mae pobl yn cyfeirio atynt?

Mae'r rheolau sylfaenol yn cyfeirio at gyfres o argymhellion y mae cyfranogwyr yn cytuno iddynt cyn dechrau'r grŵp ffocws. Mae'r rheolau'n sicrhau bod gan yr holl gyfranogwyr gyfle i ryngweithio mewn trafodaeth grŵp, y mae hefyd yn ddiogel ac yn gynhyrchiol i bawb. Mae rhai rheolau sylfaenol yn cynnwys:

 • Un person i siarad ar y tro
 • Siarad ar ran eich hun, gan ddefnyddio datganiadau "fi"
 • Cyfrannu drwy siarad a gwrando
 • Bod yn feirniadol o syniadau, ond parchu barnau gwahanol a safbwyntiau gwahanol
 • Trafod y pwnc a pheidio â chrwydro ohono'n ormodol
 • Cadw cyfrinachedd y barnau a fynegir yn y drafodaeth
 • Canolbwyntio ar faterion y mae angen eu trafod, nid yr unigolion
 • Aros i un person orffen siarad a pheidio â thorri ar draws eraill

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr i gael rhagor o wybodaeth, neu cysylltwch â Gweinyddwr y Pwyllgor, Sharon Jones, drwy e-bostio sharon.jones@abertawe.ac.uk.

Pwyllgor Moeseg Ymchwil yr Ysgol Feddygaeth

Mae Pwyllgor Moeseg Ymchwil SUMS yn is-bwyllgor i'r Pwyllgor REG, ac mae'n adrodd yn uniongyrchol iddo. Cylch gorchwyl Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil SUMS yw:

Adolygu'n foesegol yr holl* ymchwil sy'n defnyddio pobl a/neu ddata pobl nad yw ar gael yn gyhoeddus. (Wrth gynnal ymchwil y tu allan i'r Deyrnas Unedig, dylid cael caniatâd moesegol yn lleol yn ogystal â Phwyllgor Moeseg Ymchwil y Coleg).

*O ran myfyrwyr, mae diffiniad ehangach o'r term 'ymchwil' er mwyn cwmpasu gwerthuso gwasanaethau, pan fo a wnelo hyn â phobl yn cyfranogi.

Staff Ysgol Feddygaeth: I ddarparu adolygiad moesegol o ymchwil i bobl a/neu ddata pobl nad yw ar gael yn gyhoeddus pan nad oes system ar gyfer adolygiad moesegol ffurfiol ar gael.

Eithriadau:

 • Ymchwil gan staff y mae angen craffu moeseg ymchwil y GIG ar ei gyfer
 • Ymchwil nad yw'n defnyddio pobl na data personol (megis adolygiad llenyddiaeth)
 • Ymchwil sy'n defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus
 • Gwaith myfyrio personol ar sail ymarfer

Cyflwyno:

Dylai'ch cyflwyniad electronig cyfan fod mewn un ddogfen, i'w e-bostio at: sumsresc@abertawe.ac.uk

Ffurflen gais a nodiadau arweiniol

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma: Cais SUMS am Gymeradwyaeth Foesegol Safonol Hydref 2016 ‌‌

Lawrlwythwch y nodiadau arweiniol yma: Nodiadau Arweiniol ar gyfer Cymeradwyaeth Foesegol Safonol

Lawrlwythwch y nodiadau ar gyfer egwyddorion moesegol yma: Nodiadau Egwyddorion Moesegol

Aelodaeth o'r Pwyllgor REG

Darllenwch gylch gorchwyl y Pwyllgor Moeseg a Llywodraethu Ymchwil.

Mae'r pwyllgor yn cynnwys corff o aelodau staff uwch o fewn SUMS â chyfrifoldebau perthnasol. Gweler diagram Moeseg y sefydliad.

I weld aelodaeth ac arbenigedd presennol y pwyllgor, cliciwch ar SUMS REG Members.

Aelodau a Chylch Gorchwyl Pwyllgor RESC

Darllenwch gylch gorchwyl yr Is-bwyllgor Moeseg Ymchwil: Cylch Gorchwyl RESC 

Mae Pwyllgor RESC yn cynnwys corff o aelodau staff uwch o fewn SUMS â chyfrifoldebau perthnasol e.e. (gwybodaeth o gyfraith gofal iechyd, amrywiaeth o ymchwil ac arferion, a moeseg gofal iechyd), gan gynnwys Ysgrifennydd y pwyllgor.

I weld aelodaeth ac arbenigedd presennol y pwyllgor, cliciwch ar Cylch Gorchwyl