Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH)

Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH)

Yn rhan o ARCH, mae iechyd a gwyddoniaeth yn gweithio gyda’i gilydd i wella iechyd, cyfoeth a lles pobl de-orllewin Cymru.  Bydd yn creu dyfodol i bobl de-orllewin Cymru sy’n darparu gwell canlyniadau iechyd, sgiliau ac economaidd. Mae’r prosiect blaengar hwn o’r radd flaenaf yn gydweithrediad rhwng dau fwrdd iechyd prifysgol, sef Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) a Hywel Dda; a Phrifysgol Abertawe. Mae ARCH hefyd yn gweithio gyda chyrff gofal cymdeithasol a gwirfoddol, yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill, gan gynnig ymagwedd systemau cyfan go iawn.

Mae ARCH yn torri’n rhydd o system gofal iechyd hynafol a gynlluniwyd dros 50 mlynedd yn ôl ac yn ei disodli ag un hygyrch a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer anghenion y presennol a’r dyfodol, mewn lleoliadau wedi’u hadnewyddu a adeiladwyd i’r diben. Mae’n canolbwyntio ar gadw pobl yn iach a rheoli clefydau’n well pan fyddant yn sâl. Bydd ARCH yn datblygu a gweithredu modelau gwasanaeth newydd yn seiliedig ar egwyddor darparu gofal yn agosach i gartref.  Bydd ehangu mynediad trwy ddatblygu seilwaith newydd ac ailddatblygu ac ailddiffinio’r defnydd o’r seilwaith presennol yn trawsffurfio llwybrau cleifion mewn ffordd radical ar draws y rhanbarth.  

Mae ARCH yn hyrwyddo ymchwil, hyfforddiant a sgiliau er mwyn helpu i gyflawni economi fywiog trwy fuddsoddiad, arloesedd a chyflogaeth gynaliadwy. Bydd economi iach, gyda llai o bobl dan anfantais neu’n byw mewn tlodi, yn ei thro yn cryfhau iechyd a lles ehangach y boblogaeth.

Buddion ARCH

Buddion ARCH

Statws Presennol ARCH

Mae’r Rhaglen ARCH wedi bod yn cael ei datblygu ers dechrau blwyddyn galendr 2015. Cyflwynwyd dogfen Brosbectws yn amlinellu’r uchelgais a’r weledigaeth ar gyfer ARCH i Lywodraeth Cymru trwy swyddfa’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddiwedd mis Mehefin 2015. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried manylion y Prosbectws ar hyn o bryd ac mae partneriaid ARCH yn disgwyl adborth ffurfiol yn ystod yr haf. Mae’r partneriaid wrthi’n datblygu manylion y rhaglen ar hyn o bryd gyda’r bwriad o gyflwyno Achos Busnes Rhaglen Strategol i Lywodraeth Cymru yn gynnar yn 2016. Bydd gwybodaeth ychwanegol yn dilyn cyn gynted ag y bydd ar gael.