Siarter Menywod mewn Gwyddoniaeth

Mae Siarter Cynllun Athena'r Rhwydwaith Academaidd Merched Gwyddonol (Athena SWAN) yn gynllun a redir gan yr Uned Herio Cydraddoldeb (ECU), sy'n cydnabod cynnydd cydraddoldeb rhyweddol o ran cynrychiolaeth, cynnydd a llwyddiant i bawb.

Yn y lle cyntaf, roedd y Siarter, a sefydlwyd yn 2005, yn canolbwyntio ar feysydd academaidd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg (STEMM) yn unig, ac ym mis Ebrill 2014 dyfarnwyd Gwobr Efydd i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe i gydnabod arfer da. Ehangwyd Cynllun Athena SWAN ym mis Ebrill 2015 i gynnwys pob maes pwnc i'r holl staff (mewn rolau academaidd a gwasanaethau proffesiynol) ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws.

 • Mae deg o egwyddorion Athena SWAN:
 • Rydym yn cydnabod na all y byd academaidd gyrraedd ei lawn botensial oni bai y gall elwa o ddoniau pawb.
 • Rydym yn ymrwymo i gynyddu cydraddoldeb rhyweddol yn y byd academaidd, yn enwedig mynd i'r afael â cholli menywod ar hyd eu gyrfa ac absenoldeb menywod o uwch rolau academaidd, proffesiynol a chymorth.
 • Rydym yn ymrwymo i fynd i'r afael â chynrychiolaeth ryweddol anghyfartal ar draws disgyblaethau academaidd a swyddi proffesiynol a chymorth. Trwy hyn rydym yn cydnabod gwahaniaethau disgyblaethol, gan gynnwys:
 • tangynrychiolaeth gymharol menywod mewn uwch rolau yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith (AHSSBL);
 • yn enwedig cyfradd golli uchel menywod mewn pynciau STEMM.
 • Rydym yn ymrwymo i leihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.
 • Rydym yn ymrwymo i ddileu'r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu, yn enwedig ar brif bwyntiau cynnydd a datblygiad gyrfaol, gan gynnwys symud o PhD i yrfa academaidd gynaliadwy.
 • Rydym yn ymrwymo i fynd i'r afael â chanlyniadau negyddol defnyddio contractau tymor byr er cadw a chynnydd staff yn y byd academaidd, yn enwedig menywod.
 • Rydym yn ymrwymo i fynd i'r afael â thrin pobl draws yn gamwahaniaethol.
 • Rydym yn cydnabod bod cynyddu cydraddoldeb rhyweddol yn galw am ymroddiad a gweithredu ar bob lefel yn y sefydliad, ac yn enwedig arweinyddiaeth weithgar gan y bobl mewn uwch rolau.
 • Rydym yn ymrwymo i wneud a phrif ffrydio newidiadau diwylliannol a strwythurol cynaliadwy i gynyddu cydraddoldeb rhyweddol, gan gydnabod na fydd mentrau a gweithredu sy'n cefnogi unigolion yn unig yn cynyddu cydraddoldeb yn ddigonol.
 • Mae gan bob unigolyn hunaniaeth a ffurfiwyd gan lawer o ffactorau gwahanol. Rydym yn ymrwymo i ystyried croestoriad rhywedd a ffactorau eraill lle bynnag y bo'n bosib.

Yr Athro Diane Kelly yw Cadeirydd Tîm Hunanasesu'r Ysgol, sy'n cynnwys Gweithgorau Data, Cynnydd Gyrfa, Sefydliad a Diwylliant, Cyfathrebiadau, ac Academyddion Clinigol. Mae'r Tîm nawr yn gweithio tuag at gais am Wobr Arian.

Am ragor o wybodaeth am Athena SWAN yn yr Ysgol a sut i gyfranogi, cysylltwch â: d.kelly@swansea.ac.uk

 

 

Tîm Hunanasesu

Diane Kelly (Cadeirydd), Charlotte James (Swyddog Athena SWAN y Brifysgol)

Gweithgor Cynnydd Gyrfa: Cathy Thornton (Arweinydd), Suki Collins, Mike Gravenor

Gweithgor Academaidd Clinigol: Angharad Davies (Arweinydd), Farah Bhatti, Heidi Phillips, Emily Simon Thomas (Cynrychiolydd Myfyrwyr)

Gweithgor Cyfathrebiadau: Anna Seager (Arweinydd), Stephanie Burnell (Cynrychiolydd Myfyrwyr), James Cronin, Alwena Morgan

Gweithgor Data: Sian Roberts (Arweinydd), Owen Bodger, Sian Owens

Gweithgor Cynnydd Gyrfa: Melanie Healy (Arweinydd), Gareth Healey, Claire Morgan, Leanne Stannard (Cynrychiolydd Myfyrwyr)