Croeso

Gan dynnu ar waith ymchwil arloesol y Coleg, rydym ni'n arddel ymagwedd amlddisgyblaethol a chydweithredol at ein hymchwiliadau o bob rhan o Ofal Iechyd, Gofal Cymdeithasol, ac o'r sectorau Preifat a Gwirfoddol. Mae'r dull yma yn ein galluogi i greu ymchwil o ansawdd uchel i helpu cleifion, defnyddwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Mae ymchwil hefyd yn chwarae rhan hanfodol o ran llywio ein cyrsiau addysgol a thrwy gwerslyfrau a chyhoeddiadau mewn cyfnodolion proffesiynol i sicrhau bod ymarferwyr yn derbyn hyfforddiant o ansawdd uchel drwy gydol eu hastudiaethau.

Canolfannau a Grwpiau

Canolfannau Ymchwil

Mae meysydd penodol y Coleg wedi tyfu yn y blynyddoedd diwethaf i gael eu cydnabod gan y Brifysgol fel canolfannau rhagoriaeth ar gyfer eu disgyblaeth:

 

Canolfan Heneiddio Arloesol (Centre for Innovative Ageing - CIA)

Fel canolfan flaenllaw Cymru ar gyfer astudiaethau heneiddio, mae'r CIA yn cael ei sefydlu gan athroniaeth cryf o gyfieithu ymchwil i ymarfer, a golwg positif o heneiddio a phobl hŷn. Mae'r ganolfan hefyd yn ymrwymedig i feithrin cydweithio rhwng busnesau ac academia, gyda'r bwriad o luosi manteision buddsoddiad cyhoeddus a phreifat.

 

Canolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang (CGBIPR)

Mae'r Ganolfan Polisi ac Ymchwil Anafiadau Llosgi Byd-eang yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn darparu arweinyddiaeth fyd-eang ar strategaethau i leihau achosion o losgiadau ledled y byd ac i wella canlyniadau, yn enwedig mewn rhanbarthau â phrinder adnoddau.

 

Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc (Children and Young People's Health and Well-Being - CCYPHW)

Mae CCYPHW yn ymroddedig i wella bywydau plant a phobl ifanc o enedigaeth hyd at oedolaeth gynnar drwy ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae cyfuno disgyblaethau unigryw y tu fewn i'r ganolfan yn ei gwneud yn adnodd delfrydol ar gyfer mewnwelediad arbenigol ar iechyd plant eang a materion lles.

 

Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (Swansea Centre for Health Economics - SCHE)

Mae Canolfan Economeg Iechyd Abertawe yn un o ddatblygiadau mwyaf newydd y Coleg, sy'n tyfu o'n hanes o ran cyflawni ymchwil o'r radd flaenaf i sefydliadau yn y sector gofal iechyd. Mae SCHE yn edrych i bontio'r bwlch rhwng y byd academaidd a diwydiant, ac i fod yn arweinwyr mewn economeg iechyd ac ymchwil sy'n asesu technoleg iechyd ar draws Cymru a'r DU.

Grwpiau Ymchwil

Yn ogystal â'n canolfannau rhagoriaeth, mae'r Coleg hefyd wedi tyfu mewn meysydd o ymchwil ar draws holl feysydd y Coleg:

Dyniaethau Iechyd
Mae'r grŵp hwn, sy’n arwain y ffordd gan ddefnyddio’r dyniaethau mewn ymchwil iechyd, yn berthnasol i ddulliau a chysyniadau o athroniaeth, hanes, llenyddiaeth, moeseg, y celfyddydau gweledol a chyfraith i'r dadansoddiad o ddarpariaeth iechyd a gofal iechyd.

Nyrsio a Datblygu Ymarfer
Wedi’i neilltio i drosglwyddo ymchwil o 'fainc i ymyl y gwely', y mae’r thema hon yn mynd i'r afael â materion gweithio proffesiynol, a chyfraniadau i ofal cleifion sy'n torri ar draws ffiniau traddodiadol.

Rheoli Meddyginiaethau
Grŵp sy’n archwilio'r gweinyddu a monitro meddyginiaethau, nodi adweithiau niweidiol i gyffuriau, a pharatoi myfyrwyr i leihau niwed a sicrhau safonau uchel o ddiogelwch cleifion.

Ymchwil Gofal Cymdeithasol a Iechyd
Mae’r grŵp yma yn sicrhau bod y systemau wrth wraidd ystod o feysydd cymdeithasol ac iechyd yn cael eu gwerthuso a'u gwella, fel polisi gwasanaeth a sefydliad, mesurau canlyniadau cymdeithasol, gwasanaethau iechyd meddwl, a gweithlu gofal cymdeithasol.

Seicoleg
Drwy ddatgloi cyfrinachau’r meddwl dynol, mae ein gwaith ymchwil seicolegol yn ein helpu i wneud synnwyr o sut yr ydym yn deall y byd, beth sy'n gwneud i ni chwerthin neu grio, pam yr ydym yn ymwybodol, a pham yr ydym yn gwneud y dewisiadau yr ydym yn ei wneud.

Mentrau Ymchwil

Mae ein sgiliau ac arbenigedd yn golygu y gofynnir i ni'n aml i arwain neu gymryd rhan mewn mentrau ymchwil sy'n cyfrannu at y seilwaith ymchwil canolog ar gyfer Cymru, a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru.

Sefydliad Ymchwil ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol (RIASS)
Mae RIASS yn arloesol, ac yn cydweithio ynghyd yr arbenigedd ymchwil gorau yn y gwyddorau cymdeithasol, dynol, iechyd ac amgylcheddol, gan sicrhau bod y gwyddorau cymdeithasol cymhwysol yn cael eu hymgorffori ar draws y Brifysgol a'i diwylliant ymchwil.

 

Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR)  

Mae’r Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR) yn ganolfan ymchwil o’r radd flaenaf sy’n mynd i’r afael â chwestiynau allweddol sydd yn rhyngwladol bwysig ym maes heneiddio a dementia, ac yn gwneud hynny drwy adeiladu ar rwydweithiau ymchwil trawsffurfiol cyfredol a gydnabyddir yn rhyngwladol.  

Gwasanaeth Cymorth Economaidd Iechyd Cymru (WHESS)

Sefydlwyd WHESS i gefnogi ymchwil a gwella penderfyniadau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar lefelau cenedlaethol a lleol yng Nghymru. Mae WHESS yn darparu cefnogaeth economaidd iechyd yn ystod y camau cynnar o gynllunio cynigion ymchwil, mewn ceisiadau am gyllid ymchwil, mewn ymarfer ymchwil ac wrth ledaenu gwybodaeth.

Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru (RCBC)
Wedi'i sefydlu yn 2006, mae'r RCBC yn gweithio i gynyddu faint o ymchwil sy'n digwydd ar draws yr adrannau nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau perthynol i iechyd yng Nghymru. Maent hefyd am gyfrannu tuag at y gwaith o ddatblygu rolau academaidd clinigol.

Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru (WICN)
Mae WICN yn fenter sy'n dwyn ynghyd ymchwil seicoleg ar draws ledled Cymru i fod yn arweinydd byd mewn astudio a chymhwyso niwrowyddoniaeth wybyddol a chlinigol.

Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Meddwl Cymru (MHRNC)
Mae MHRNC yn rhwydwaith traws Cymru sy'n cefnogi ymchwil hanfodol ar raddfa eang a fydd yn helpu i godi safon yr ymchwil, ac yr ymarfer o, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae ganddynt hefyd gysylltiadau cryf â'r elusennau iechyd meddwl HAFAL a Mind Cymru.

Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cydlafurio Cymru Gyfan (ASCC)
Mae'r ASCC yn rhaglen tair blynedd o weithgarwch a gynlluniwyd i gynyddu gallu ymchwil gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy gyfuniad o gydweithio, hyfforddiant a gweithio ar y cyd ar draws y SAU a sectorau awdurdod preifat, gwirfoddol a lleol.

 

Newyddion Diweddar

Mae ein ymchwilwyr a'u hastudiaethau yn aml yn ymddangos yn y newyddion a'r cyfryngau, ar draws y DU a ledled y byd. Mae rhai o'n datblygiadau diweddaraf yn cynnwys:

 

Dognau llai o fwyd - Sylwadau Yr Athro Dave Benton

Alpha Galileo (U.S) PhysOrg.com (U.S), Science Codex (U.S), Health Medical and Science Updates (U.S) a Pressnew.org (Poland) - i gyd yn adrodd bod ymchwil yr Athro Dave Benton yn galw am leihau maint y prydau bwyd mae'r cyhoedd yn bwyta.

Pwysau dyddiadau cau yn gwyrdroi ein synnwyr o amser

Mae ymchwil newydd gan y gwyddonydd seicolegol Gabriela Jiga-Boy o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe yn awgrymu y gall pwysau terfyn amser gyfrannu at ein camarwain ynglŷn â faint o amser sydd ei angen arnom mewn gwirionedd i gwblhau popeth o fewn amser.

Darllenwch ragor am ein datblygiadau a'n newyddion diweddaraf yma.