Awyrgylch proffesiynol i'ch astudiaethau ôl-raddedig

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cael ei arwain gan ymchwil a'i yrru gan ymarfer. Rydym yn datblygu rhaglenni, modiwlau, a phrosiectau ymchwil i ymateb i'r galw o'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan lawer o'n staff gymwysterau deuol, gan ddod â blynyddoedd o brofiad proffesiynol ymarferol i yrfa academaidd. Mae nifer o'n staff wedi'u hachredu, wedi'u cymeradwyo, neu'n derbyn cefnogaeth gan sefydliadau allanol sefydledig, gan gynnwys y Coleg Nyrsio Brenhinol, Sefydliad Gwaith Chwarae Therapiwtig Prydain, Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd.

Graddau ôl-raddedig i fyfyrwyr rhyngwladol

Graddau ôl-raddedig i fyfyrwyr rhyngwladol

Gwybodaeth Bellach

Datblygiad Proffesiynol

Os ydych chi eisoes yn gweithio mewn maes sy'n ymwneud â'r gwyddorau dynol ac iechyd, efallai y byddwch am wella'ch sgiliau neu fodloni meini prawf proffesiynol newydd yn eich gweithle. Gellwch wneud hynny trwy astudio gyda ni.

Mae gan y Coleg lawer o gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus gan gynnwys modiwlau a graddau a chymwysterau ôl-gofrestru. Rydym yn cynnal digwyddiadau penodol-i-bwnc, hefyd.

Cewch weld ein tudalennau datblygiad proffesiynol parhaus yn fan hyn.

Achredu Dysgu Blaenorol

Ystyr Achredu Dysgu (Ardystiedig) Blaenorol yw dyfarnu credydau am ddysgu sydd eisoes wedi'i asesu a'i ardystio yn rhan o gwrs a gwblhawyd, neu a gwblhawyd yn rhannol, mewn Addysg Uwch (e.e. gradd flaenorol). Weithiau, gall fod elfen o orgyffwrdd rhwng y dysgu gwreiddiol a'r rhaglen astudio newydd.

Ystyr Achredu Dysgu (Trwy Brofiad) Blaenorol yw 'asesu dysgu y tu allan i systemau addysg a hyfforddiant, a, lle bo'n briodol, ei gydnabod at ddibenion academaidd' (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 2004).

Cewch ddarllen rhagor am Achredu Dysgu (Profiadol) Blaenorol ac Achredu Dysgu (Ardystiedig) Blaenorol yn y fan hyn.

Dysgu yn y Gweithle

Mae ein rhaglenni 'dysgu yn y gweithle' yn eich galluogi i ennill credydau academaidd am waith datblygu ymarfer yn eich gweithle. Rydym yn canolbwyntio ar eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Mae'r rhaglenni 'dysgu yn y gweithle' hyn yn cydnabod, gwerthuso, a gwobrwyo'r dysgu sy'n digwydd y tu hwnt i addysg draddodiadol, ac yn hwyluso integreiddio theori ac ymarfer. Mae'r ffocws yn hwyluso datblygu proffesiynol a phersonol y myfyrwyr, ac, ar yr un pryd, yn hwyluso datblygu ymarfer.

Cewch weld ein rhaglenni 'dysgu yn y gweithle' yn fan hyn.

Adrannau

Mae pedair adran yn y Coleg, ac mae gan bob un ohonynt lawer o arbenigedd a phrofiad yn ei bynciau:

  • Seicoleg
  • Nyrsio
  • Iechyd Cyhoeddus ac Astudiaethau Polisi
  • Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol

Cewch weld rhagor o wybodaeth am yr adrannau hyn a'n canolfannau ymchwil yn fan hyn.