Beth gall lleoliad cefn gwlad ei wneud i chi?

Mae lleoliadau cefn gwlad yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ehangu eu datblygiad proffesiynol o fewn amgylchedd sy’n cynnig nifer o brofiadau newydd. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i gwrdd â phobl newydd mewn amgylchiadau proffesiynol a chymdeithasol. Mae lleoliadau cefn gwlad yn rhoi dealltwriaeth am y ddarpariaeth gwasanaeth iechyd cefn gwlad a bydd myfyrwyr yn magu mwy o hyder ac yn cynyddu eu sgiliau a’u gwybodaeth.

Mwy o Wybodaeth

Lleoliad

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ddigon ffodus bod gennym yr ystod gyflawn o brofiadau clinigol o fewn ardal dde-orllewin Cymru. Mae’r lleoliadau sydd ar gael yn cwmpasu ystod eang o ardaloedd daearyddol  a bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio neu aros mewn llety i gynyddu’r cyfleoedd lleoliad sydd ar gael iddynt. Byddwn, lle bynnag y bo modd, yn sensitif i ofynion preswyl a theithio’r myfyrwyr wrth neilltuo lleoliadau a byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw amgylchiadau esgusodol.

Mae mwyafrif y lleoliadau cefn gwlad yn ardal Ceredigion a Phowys, sy’n cynnwys cyfleoedd am leoliad o fewn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd, mae nifer o’r ardaloedd hyn wedi’u tanddefnyddio ac am fod llai o fyfyrwyr yn eu mynychu mae’r profiad dysgu yn ardderchog. Bydd mentoriaid profiadol ar gael i’ch arwain a’ch cynghori ac maent yn awyddus i groesawu myfyrwyr i’w timau. Llwyddodd un o’r timau cymunedol o ardal wledig i gyrraedd rownd derfynol gwobrau’r Nursing Times 2014.

Mae lleoliadau cefn gwlad yn rhoi cyfle i chi brofi’r materion iechyd a chymdeithasol cymhleth sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig. Bydd lleoliadau diddorol ac wedi’u teilwra i roi amrywiaeth hefyd ar gael i wella sgiliau a gwybodaeth presennol. Bydd datblygu sgiliau personol a phroffesiynol yn cryfhau eich datblygiad gyrfaol; a’r tebygolrwydd yw y bydd nifer o ardaloedd gwledig yn cynyddu nifer y cyfleoedd am swyddi yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Llety

Trefnir y llety ar gyfer lleoliadau cefn gwlad trwy’r tîm lleoliadau a byddwn yn ceisio sicrhau ei fod yn addas ac yn gyffyrddus ar gyfer y myfyrwyr. Bydd y treuliau a delir i’r myfyrwyr yn dibynnu ar y polisi perthnasol a’r hyn y mae gan y myfyrwyr hawl iddo. Mae modd rhoi cyngor pellach am hyn. Ni fydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu lleoliadau cefn gwlad ar eu pen eu hunain, y nod yw anfon myfyrwyr mewn parau neu grwpiau bychain. Bydd lleoliad mewn ardal wledig yn brofiad bywyd pleserus a fydd o fudd i’r myfyrwyr sy’n gwneud y gorau o’r profiadau sydd ar gael iddynt.

Sylwadau myfyrwyr...

Rwy yng nghanol fy ail leoliad yn Aberhonddu ar y funud. Roeddwn i wir wedi mwynhau’r lleoliad aciwt o fis Hydref 2014 tan fis Rhagfyr 2014 a gofynnais a fyddai modd imi ddychwelyd am leoliad â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol sydd hefyd yn mynd yn dda iawn.

Roedd hi’n hyfryd bod ar Ward Felindre; roedd y staff i gyd yn groesawgar iawn, yn gyfeillgar ac roeddent wedi fy nghynnwys yn rhan o bopeth roedd yn rhaid i mi ei brofi ar gyfer fy mhrofiad dysgu. Roedd hi’n dda gweld sut y mae gwasanaethau’n cael eu rhedeg mewn ardal wledig ac oherwydd mai fi a Sarah Sims oedd yr unig rai ar leoliad yno roedd gennym ni wledd o ddewis o ran y pethau i gymryd rhan ynddynt.

Mar fy lleoliad presennol â Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Aberhonddu yn mynd yr un mor dda; fi yw’r unig fyfyriwr yma, mae fy mentor a’r holl staff eraill yn wych ac unwaith eto maent yn dda iawn o ran sicrhau fy mod yn cymryd rhan mewn pethau er mwyn i mi gael y gorau o’m profiad. Mae’n dda gallu cael cysondeb â’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ar ôl bod ar y ward y tro diwethaf; mae’n ymddangos ei bod yn helpu’r broses i wneud synnwyr.

Rwy wedi ceisio mynegi wrth bobl yn y brifysgol pa mor dda yw’r lleoliadau hyn a chredaf fod rhai o’r merched yn agored i’r syniad – mae’n ffordd dda iawn o weld sut y caiff gwasanaethau ar bob lefel eu rhedeg mewn ardaloedd gwahanol ond rwy hefyd yn cael y profiad dysgu yn un llawer gwell.

 

Kristy Thomas – S13 Iechyd Meddwl