Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r DBS yn gweithio gyda’r lluoedd heddlu lleol i wirio a oes gan unigolion gofnod o euogfarn, rhybuddion, ceryddon a rhybuddion terfynol sydd naill ai wedi dod i ben, neu sy’n gyfredol. Mae datgeliad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn cael ei gynnal ar bob myfyriwr sy’n cael cynnig lle ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol.

Mae Datgeliad Manwl yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sy’n cael ei ddal gan heddluoedd lleol, ac sy’n cael ei ystyried yn berthnasol i’r gweithlu y gwnaed y cais ar ei gyfer (gwaith yn ymwneud ag oedolion, plant ac eraill*). Gall euogfarnau neu rybuddion fyddai’n cael eu hystyried yn rhai a oedd wedi dod i ben ar Ddatgeliad Safonol, gael eu dangos ar Ddatgeliad Manwl.

Mae gwaith ‘arall’ yn golygu unigolion nad ydyn nhw’n gweithio gyda phlant neu oedolion yn benodol, ond bod posibilrwydd y gallant weithio gyda’r ddau grŵp e.e. gyrwyr tacsi. Yn yr achos hwn, dim ond gwybodaeth sy’n berthnasol i’r swydd yr ymgeisir amdani fydd yr heddlu’n ei ryddhau.

Cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml

A oes angen i mi gael gwiriad DBS?

Oes, mae pob lle yn cael ei gynnig ar yr amod fod gennych wiriad DBS boddhaol. Y brifysgol ac asiantaethau partner sy’n penderfynu a yw gwiriad DBS yn foddhaol ai peidio.

Mae gen i gofnod troseddol o’r gorffennol/yn destun ymchwiliad troseddol ar hyn o bryd/neu debyg. A allaf i wneud cais?

Gallwch. Mae’n rhaid i bob ymgeisydd ddatgan ar ei ffurflen UCAS a yw unrhyw un o’r achosion hyn yn berthnasol iddyn nhw. Beth bynnag yw ymateb yr ymgeisydd i’r cwestiwn hwn, mae’r ffurflen yn cael ei werthuso yn union yr un fath â phob ffurflen arall.

 

Rwy wedi derbyn rhybudd neu euogfarn. Sut fydd y Coleg yn penderfynu a ydw i’n addas?

Mewn achosion lle mae datgeliad DBS yn amlygu cofnod o rybudd neu euogfarn, bydd y materion hyn yn cael eu hystyried:

  • difrifoldeb y drosedd
  • nifer y troseddau
  • y cyfnod o amser rhwng y drosedd ddiwethaf a chyflwyno eich cais
  • patrwm yr euogfarnau
  • newidiadau mewn amgylchiadau ers yr euogfarnau
  • pa un ai a ddatgelwyd y drosedd gan yr ymgeisydd
  • tystiolaeth fod yr ymgeisydd wedi dysgu a magu dealltwriaeth yn dilyn y drosedd. 

Mae gen i wiriad DBS yn barod. Oes angen un arall arna i?

Oni bai eich bod chi wedi tanysgrifio i wasanaeth diweddaru’r DBS, bydd angen i’r Brifysgol wneud cais am wiriad DSB newydd ar eich rhan. 

 

Pwy fydd yn talu am y gwiriad DBS newydd?

 

Yr ymgeisydd. Y gost ar hyn o bryd yw £44.