Darpar Fyfyrwyr Bydwreigiaeth

Gwybodaeth am gyfweliadau i gyfwelai bydwreigiaeth

Croeso i'r adran hon sy'n rhoi rhywfaint o wybodaeth am y broses ddethol a'r cyfweliadau ar gyfer y radd Fydwreigiaeth Cyn Cofrestru.

Mae'r broses ddethol ar gyfer Bydwreigiaeth yn gystadleuol tu hwnt gyda llawer mwy o ymgeiswyr na llefydd sydd ar gael. Trwy UCAS, rhaid eich bod yn cwrdd â'r gofynion mynediad isafswm, ac yna caiff eich datganiad personol ei archwilio'n fanwl gan ddefnyddio meini prawf marcio. Bydd y rhai hynny sy'n ennill y marciau uchaf, ynghyd â'u geirda academaidd yn cael eu dethol ar gyfer cyfweliad.

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad bydd disgwyl i chi ddod â dogfennau gwreiddiol a llungopïau o'r canlynol:

 • Cymwysterau academaidd
 • Pasbort
 • Tystysgrif Geni
 • Tystysgrif priodas
 • Trwydded yrru (os oes un gennych)
 • Bil gwasanaethau

Gofynnir i chi hefyd ddod â llun maint pasbort i'w atodi i'ch ffeil cyfweld

 

Cyfweliadau grŵp

Rydym yn cynnal cyfweliadau grŵp. Caiff y rhain eu cynnal gan o leiaf tri darlithydd Bydwreigiaeth yn ogystal â Bydwragedd mewn ymarfer neu Ddefnyddwyr Gwasanaethau. Dylech ddisgwyl gweithio wrth ochr ymgeiswyr eraill mewn cyfres o dasgau. Mae'r tasgau wedi'u dylunio i symbylu dadl ynghylch materion bydwreigiaeth ac i ganiatáu i chi ddangos eich potensial i fod yn fyfyriwr bydwreigiaeth.

Nod y broses ddethol yw canfod eich:

 • potensial academaidd
 • gallu i ddysgu
 • ymwybyddiaeth o rôl y fydwraig a gofynion y rôl honno
 • sgiliau cyfathrebu: geiriol a heb eiriau
 • brwdfrydedd am yrfa mewn Bydwreigiaeth
 • ymwybyddiaeth o faterion cyfredol mewn gofal mamolaeth

Nid yw'r cyfwelwyr yn ceisio eich dal allan; os nad ydych yn disgwyl unrhyw un o'r cwestiynau gofynnwch iddynt ailadrodd y cwestiwn. Mae hwn yn gyfle i ni gael gwybod rhagor amdanoch chi ac i chi gael gwybod rhagor amdanom ni. ar ddiwedd y broses ddethol bydd cyfle gennych i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae croeso i chi baratoi'r rhain o flaen llaw a'u hysgrifennu i lawr.

Mae'r Coleg yn ceisio gwella ansawdd y profiad i fyfyrwyr drwy ddarparu amgylchedd dwyieithog. Os hoffech i'ch cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol.

Os oes unrhyw ofynion arbennig gennych ar gyfer diwrnod y cyfweliad, a wnewch chi rhoi gwybod i'r Coleg cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol. Rydym yn hapus i'ch cynorthwyo ag unrhyw gais rhesymol ond efallai y bydd yn anodd i ni wneud hyn ar y dydd heb rybudd o flaen llaw.

Fformat y sesiwn

 • Cyflwyniad a chroeso
 • Torri'r iâ
 • Egwyl goffi
 • Gorsafoedd gwaith 1, 2, 3
 • Cyflwyniad ynglŷn â'r rhaglen, sesiwn drafod a chwestiynau

Bydd y sesiwn yn para oddeutu 3 awr.

 

Canlyniad y diwrnod cyfweld

Cewch wybod am ganlyniad eich cyfweliad fel a ganlyn:

 • Ymgeiswyr UCAS - trwy UCAS
 • Ymgeiswyr uniongyrchol - trwy'r Brifysgol

Ac eithrio ymgeiswyr hwyr, bydd y Coleg yn dilyn graddfeydd amser UCAS ar gyfer gwneud penderfyniadau. Byddwch fel arfer yn cael gwybod yn y cyfweliad pryd y bydd penderfyniadau am eich cwrs yn cael eu gwneud.

 

Gwneud eich penderfyniad

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS bydd gofyn i chi wneud eich penderfyniad o fewn cyfnod amser penodol. Os ydych wedi gwneud cais am nifer o gyrsiau, fe'ch cynghorir i aros am y penderfyniadau hyn i gyd cyn gwneud eich penderfyniad chithau. Yn y modd hwn rydych yn gwybod beth yw eich opsiynau.

Os ydych yn derbyn cynnig o le fel ymgeisydd uniongyrchol rhaid i chi gyflwyno eich ymateb mewn ysgrifen i'r Coleg o fewn tair wythnos fel arfer i ddyddiad y llythyr cynnig. Os ni dderbynnir ymateb ysgrifenedig o fewn y cyfnod hwn bydd y cynnig o le fel arfer yn cael ei wrthod.

 

Oedi eich lle

Does dim un o'n rhaglenni'n caniatáu i ymgeiswyr oedi eu lle tan ddyddiad diweddarach. Os ydych yn teimlo bod rhesymau esgusodol gennych yna bydd rheswm y cais, hyd yr oedi, ac amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried. Cysylltwch â'ch tiwtor derbyn perthnasol am ragor o gyngor.

Dylech nodi, os caniateir i chi ohirio, bydd amodau'n berthnasol. Mae enghreifftiau o'r amodau hyn yn cynnwys;

 • Mynychu cyfweliad anffurfiol gyda'r tiwtor derbyn cyn dechrau'r cwrs i sicrhau na fydd unrhyw newid yn eich amgylchiadau’n eich atal rhag ymrestru.
 • Rhoi gwybod i'r Coleg o newidiadau i fanylion cyswllt.
 • Diweddaru 'amodau'r cynnig' isod.
 • Cwrdd ag unrhyw feini prawf rheoli neu lywodraethol

Sylwer y bydd angen i chi dalu  unrhyw gost ychwanegol megis ail ymgeisio i'r CRB eich hun.

 

Amodau'r Cynnig

 • Bwrsariaeth GIG
 • Anawsterau Dysgu ac Anableddau
 • Asesiad Iechyd Galwedigaethol
 • Geirda cymeriad da

Mae gan yr holl raglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghymru nifer cyfyngedig o fwrsariaethau GIG. Yn hynny o beth, bydd argaeledd Bwrsariaeth GIG yn amod o'r cynnig. Nid oes modd i'r Coleg recriwtio myfyrwyr ychwanegol ar sail heb fwrsariaeth heblaw am gytundebau amodol a drefnir o flaen llaw.

Sylwer bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud newidiadau i ddarpariaeth bwrsariaethau o fis Medi 2012 ymlaen. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y newidiadau hyn ar wefan WEDS