Cyfle Byd-eang Nyrsio Texas

Cyfle Byd-eang Nyrsio Texas

Mae'n bleser gennym gynnig cyfle i fyfyrwyr ail flwyddyn Nyrsio Oedolion (carfanau M15 a M16 yn unig) i fynd ar leoliad gwaith am bythefnos ym Mhrifysgol Houston, Tecsas.

Bydd gan y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau ac i gynnal ymweliadau â meysydd ymarfer clinigol perthnasol. Bydd yr amser a dreulir yn Nhecsas yn cyfri tuag at oriau ymarfer clinigol, gydag Ysgol Nyrsio Prifysgol Houston yn arwain yr ymweliad.

Disgwylir i'r Cyfle Byd-eang i ddigwydd yn ystod Mai 2017 (dyddiadau i’w cadarnhau) am bythefnos. Mae'n agored i fyfyrwyr carfanau M15 neu M16 yn unig.

Bydd gan y myfyrwyr fynediad at ariannu i gyfrannu at gost y Rhaglen.

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd y gost?

Nid yw costau'r Cyfle Byd-eang hwn wedi'u cadarnhau eto, ond byddant yn barod cyn bo hir.

E-bostiwch chhsinternational@abertawe.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Bydd ariannu ar gael i gyfrannu tuag at gost y Cyfle Byd-eang hwn.

Sut allaf baratoi ar gyfer fy amser dramor?

Mae sawl peth y bydd angen eu hystyried cyn astudio dramor. Cliciwch yma i ddysgu rhagor am iechyd a diogelwch dramor.

Bydd y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (IDO) a Swyddog Rhyngwladoli'r Coleg yn cynnal briffiadau cyn gadael ac yn rhoi cymorth. Gellir lawrlwytho arweiniad ar astudio dramor yma.

Sut bydd yn effeithio ar fy astudiaethau academaidd?

Bydd y myfyrwyr yn cael pythefnos allan o'u hamser ymarfer clinigol i fynd i Houston; caiff unrhyw weithgareddau eu credydu fel ymarfer clinigol yn yr un ffordd ag y byddant wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd staff yn yr Adran a'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn darparu cymorth.

Pa gymorth mae'r Coleg yn ei gynnig?

Byddwch yn derbyn cymorth parhaus â'ch cais ac yn ystod yr ymweliad gan staff perthnasol o'r Coleg. Bydd y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn darparu cymorth hefyd drwy Gydlynydd Ewch yn Fyd-eang. Bydd gennych gynrychiolydd enwedig yn y wlad y byddwch yn mynd iddi hefyd, a fydd yn goruchwylio'ch ymweliad.

Cofrestrwch eich diddordeb

I gofrestru'ch diddordeb yn y Cyfle Byd-eang hwn, cwblhewch y ffurflen ar-lein. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses gwneud cais, e-bostiwch chhsinternational@abertawe.ac.uk.