Cyfle Byd-eang Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymwelwch â Sweden i astudio modiwl Arweinyddiaeth a Rheoli Argyfwng

Bydd gan fyfyrwyr ail flwyddyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Prifysgol Abertawe gyfle gwych i gyflawni modiwl Arweinyddiaeth a Rheoli Argyfwng, gan astudio ym Mhrifysgol Jonkoping, Sweden. Mae'r daith hon yn gyfle gwych i fyfyrwyr brofi diwylliant newydd, cwrdd â phobl newydd a chyflawni modiwl ychwanegol, a'r cyfan mewn lleoliad anhygoel, y'i henwebwyd ar gyfer y wobr Dinas Orau i Fyfyrwyr yn Sweden 2016.

Cynhelir yr ymweliad rhwng 6 a 21 Mai 2017, gyda myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl ar-lein erbyn 11 Mehefin. Cynhelir dosbarthiadau bob diwrnod yn ystod yr wythnos am 10am-12pm ac 1-3pm. Mae'n bosib y bydd gweddill yr amser yn cynnwys gweithgareddau a theithiau diwylliannol, gan gynnwys:

Diwrnodau Diwylliannol; nosweithiau ffilm a chwis; taith i Ynys Visingso a Granna; cerdded yn Dumme Mosse (Stupid Marsh); a cherdded yn Taberg Hill Top. Bydd gan fyfyrwyr fynediad at lety myfyrwyr a chyfleusterau cegin hefyd drwy gydol eu cyfnod yn Jonkoping.

Gall astudio dramor fod yn brofiad gwobrwyol, gan roi cyfle i chi brofi diwylliant newydd, gwneud ffrindiau newydd a phrofi gwlad efallai nad ydych wedi ymweld â hi o'r blaen. Ewch i'n blog i ddarllen am brofiadau myfyrwyr eraill wrth astudio dramor ac i ddarllen rhagor am y modiwl. Neu gwyliwch y fideos hyn am Brifysgol Jonkoping ac astudio yn Sweden.

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd y gost?

Bydd costau personol megis llety, teithio a chostau byw yn wahanol i'r rhai yng Nghymru. Mae cymorth ariannol, fodd bynnag, i leihau effaith y costau hyn.

Mae'r daith yn cynnwys defnyddio llety myfyrwyr a chyfleusterau cegin am gost o 3000SEK (oddeutu £270). Bydd angen i fyfyrwyr dalu cost yr hediadau i Sweden ac yn ôl hefyd, yn ogystal ag unrhyw gostau teithio a gweithgarwch ychwanegol yn ystod y daith. Bydd ariannu, gan gynnwys Bwrsariaeth Cyfleoedd byd-eang o £300 a Bwrsariaeth Ehangu Cyfranogiad pellach o £250 (os yw incwm cartref y myfyriwr yn llai na £25,000 y flwyddyn), ar gael i dalu rhai o gostau ymweld â Jonkoping.

A oes angen i mi siarad iaith dramor?

Caiff y cwrs cyfan ei addysgu'n Saesneg. Prifysgol Jonkoping yw un o'r Prifysgolion Rhyngwladol mwyaf yn Sweden, gyda'r mwyafrif o bobl yn cyfathrebu trwy gyfrwng y Saesneg.

Efallai y bydd cyfleoedd i ddilyn cwrs iaith sylfaenol yn ystod yr ymweliad (yn amodol ar argaeledd).

Sut allaf baratoi ar gyfer fy amser dramor?

Mae sawl peth y bydd angen eu hystyried cyn astudio dramor. Cliciwch yma i ddysgu rhagor am iechyd a diogelwch dramor.

Bydd y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol (IDO) a Swyddog Rhyngwladoli'r Coleg yn cynnal briffiadau cyn gadael ac yn rhoi cymorth. Gellir lawrlwytho arweiniad ar astudio dramor yma.

A ddarperir llety ar fy nghyfer?

Yn ystod eich ymweliad â Jonkoping, byddwch yn aros mewn llety myfyrwyr a gallwch ddefnyddio'r cyfleusterau cegin. Y gost fydd 3000SEK (oddeutu £270).

Sut bydd yn effeithio ar fy astudiaethau academaidd?

Bydd y cydlynwyr yn trefnu eich teithio i leihau'r tarfu ar eich astudiaethau. Efallai y bydd angen aildrefnu rhai asesiadau.

Bydd staff yn yr Adran a'r Swyddfa Ryngwladoli yn darparu cymorth.

Disgwylir i chi fynychu addysgu mewn ystafell ddosbarth ar gyfer y modiwl Arweinyddiaeth a Rheoli Argyfwng yn Jonkoping, a byddwch yn cwblhau'r cwrs ar-lein ar ôl dychwelyd i'r Deyrnas Unedig.

Sut i Wneud Cais

I wneud cais am y Cyfle Byd-eang hwn, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses gwneud cais, e-bostiwch chhsinternational@abertawe.ac.uk.