Manteision Ychwanegol

Astudio dramor

Mae llawer o gyfleoedd rhyngwladol ar gael i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n bosibl y cewch weithio tramor, astudio tramor, neu fynd ar leoliad tramor yn ystod yr haf. Am ragor o wybodaeth am hyn, a phaham y dylech gydio yn y cyfle, ewch i'n tudalennau rhyngwladol:

http://www.swansea.ac.uk/cy/rhyngwladol/cyfleoedd-rhyngwladol/

Mae rhai cynlluniau gradd yn caniatáu i chi dreulio semester dramor yn eich ail flwyddyn fel rhan o’r cynllun gradd tair blynedd. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Pam Abertawe?

Cewch weld beth sy'n unigryw am brofiad Abertawe yn fan hyn: http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/pam-astudio-yn-abertawe/

Mae llawer o resymau dros astudio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe hefyd...

  • 99% o fyfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth, a gwyddor gofal iechyd o Brifysgol Abertawe yn cael eu cyflogi mewn swyddi ar lefel raddedig o fewn chwe mis ar ôl graddio.
  • Mae gennym ddiwylliant ymchwil cryf gyda dros 20 Athro, a chyfanswm o 270 o staff academaidd.
  • Y Coleg yw'r darparwr o ddewis i Lywodraeth Cymru ar gyfer addysg gyn-gofrestru ym meysydd Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg), Gwyddor Gofal Iechyd (Anadlu), a Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear neu Radiotherapi) yn Ne-orllewin Cymru, a'r darparwr o ddewis i Gyngor Gofal Cymru ar gyfer paratoi gweithwyr cymdeithasol.
  • Yr adran Seicoleg oedd y cyntaf i dderbyn gradd 'rhagorol' gan y cyngor cyllido addysg uwch am ansawdd ei amgylchedd dysgu.
  • Dywedodd ymarfer asesu ymchwil diweddar mai ymchwil gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe oedd y gorau yng Nghymru.
  • Mae 'Complete University Guide 2011' yn dweud mai ein gradd gwaith cymdeithasol yw'r gorau yng Nghymru, a'i bod yn un o'r deg rhaglen orau yn y DU.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Mae llawer o gyfleoedd i ddefnyddio'ch sgiliau Cymraeg (neu i ddysgu sgiliau newydd!) ym Mhrifysgol Abertawe.

Hyd yn oed cyn i chi gyrraedd Abertawe, cewch deimlo'n gyffyrddus am ddefnyddio iaith eich dewis trwy gael cyfweliad yn Gymraeg.

Os byddwch yn llwyddo i gael lle ar un o'n cyrsiau, cewch lawlyfr Cymraeg yn nodi elfennau pwysig geirfa Cymraeg ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Cewch lawrlwytho copi yma: Gofalu Trwy'r Gymraeg/Caring Through Welsh

Hefyd, cynigir tiwtor personol Cymraeg ei iaith i fyfyrwyr, cewch gyflwyno traethodau ac aseiniadau yn Gymraeg, a chewch ddefnyddio llyfrau testun Cymraeg yn y llyfrgell a meddalwedd Cymraeg ar gyfrifiaduron y Brifysgol. Mae modiwl dewisol, Cymraeg yn y Gweithle, ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno ychwanegu at eu hastudio hefyd.

Os ydych yn bwriadu astudio cwrs gydag elfen ymarferol, megis Nyrsio, Bydwreigiaeth, Osteopatheg, Gwyddor Barafeddygol, neu un o'r gwyddorau gofal iechyd, cewch ddefnyddio'ch sgiliau Cymraeg tra byddwch ar leoliad, a chewch ddewis gwneud eich asesiadau ymarfer clinigol yn Gymraeg, a chael mentor sy'n siarad Cymraeg.

Yn bwysicaf oll, mae'r holl gyfleoedd hyn yn golygu bod graddedigion Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn fwy cyflogadwy - gan y gallant ofalu am gleifion yn iaith eu dewis.

Llety

Teimlwch yn gartrefol mewn un o'n preswylfeydd! Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma: www.swansea.ac.uk/llety.

Os ydych yn siarad Cymraeg, mae gennym lety penodol i siaradwyr Cymraeg fyw gyda'i gilydd

Nodwch: Os ydych yn bwriadu astudio ar gampws Caerfyrddin, nid oes preswylfeydd ar safle Parc Dewi Sant, ond os oes angen i chi ddod o hyd i rywle i fyw, bydd ein staff yn gwneud eu gorau glas i'ch helpu i ddod o hyd i dŷ yn y sector preifat.

Cysylltwch â Ni

Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295789 neu anfon E-bost at: chhsadmissions@abertawe.ac.uk