Dysgwch ragor am ein rhaglenni dysgu yn y gweithle

Gallai Dysgu yn y Gweithle eich helpu i wneud gwahaniaeth mawr yn eich gweithle, ac i’ch gyrfa. Mae myfyrwraig Prifysgol Abertawe, Phedra Dodds, yn uwch ymarferydd nyrsio sy’n astudio ar gyfer ei Doethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol, a chafodd ei henwebu’n Nyrs Arloesi’r Flwyddyn yng ngwobrau’r Coleg Nyrsio Brenhinol a gynhaliwyd yng Nghaerdydd. Darllenwch ragor am ei llwyddiant yma.


Rydym yn cynnig y rhaglenni canlynol:

 

 

Mwy o wybodaeth...

Gorolwg

Mae’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi gwerthuso rhaglenni dysgu yn y gweithle er mwyn galluogi myfyrwyr i ennill credydau academaidd ar gyfer gwaith datblygu ymarfer sy’n digwydd yn eu hamgylchedd gwaith. Er bod gan ddysgu yn y gweithle’i heriau unigol, nid yw’r broblem uniongyrchol o orfod rhyddhau staff ar gyfer astudio’n codi gan wneud yr agwedd hon at ddysgu a datblygu’n fwy deniadol i lawer o gyflogwyr.

Mae astudio ein rhaglenni dysgu yn y gweithle yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe yn golygu nad oes angen i chi gymryd amser allan o’r gwaith er mwyn diweddaru eich cymwysterau gofal iechyd a chymdeithasol. 

Am y cyrsiau

Mae ein rhaglenni dysgu yn y gweithle yn eich galluogi i ennill credydau academaidd ar gyfer gwaith datblygu ymarfer sy’n digwydd wrth eich gwaith. Mae ein pwyslais ni ar eich dyblygiad personol a phroffesiynol chi.

Mae’r rhaglenni dysgu yn y gweithle hyn yn cydnabod, yn gwerthfawrogi ac yn gwobrwyo’r dysgu sy’n digwydd y tu hwnt i addysg draddodiadol ac yn hwyluso integreiddio’r ymarfer gyda theori drwyddi draw. Mae’r ffocws hwn yn caniatáu i ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr ddigwydd ar yr un pryd â hwyluso datblygu ymarfer. Mae hyn yn ei dro yn creu diwylliant o ddysgu cydol oes mewn amgylchiadau clinigol, gyda’r canlyniad dymunol o godi safon gofal ac o bosib gynnydd mewn recriwtio a chadw staff.

Mae cyflwyno’r rhaglenni hyn trwy drefniant triphlyg rhwng y myfyriwr, y tiwtor personol a hyrwyddiad yr ymarfer. Felly rhaid i fyfyrwyr fod yn gyflogedig mewn maes lle ceir ymroddiad i ddysgu yn y gweithle. Mae dysgu ar gyfer pob modiwl yn y gweithle yn seiliedig ar ddatblygu a chwblhau contract dysgu a dystiolaethir drwy gyfrwng portffolio.

Rhoi tystiolaeth o’ch ymarfer

I’r rheiny ohonoch sy’n gorfod cyflawni portffolio yn dyst o’ch ymarfer, mae’r Coleg yn gallu cynnig cwrs byr sy’n cynnwys pedwar gweithdy hanner diwrnod i’ch helpu i ddatblygu’r portffolio. Bydd y gweithdai hyn yn cynnwys datblygu’r portffolio, ymarfer myfyriol, ffynonellau llenyddiaeth ac adolygu’r llenyddiaeth.

Trosglwyddo credydau

Bellach mae’r Coleg yn gallu cynnig trosglwyddo credydau o Sefydliadau Addysg Uwch eraill os yw’r modiwlau a astudiwyd yn flaenorol yn berthnasol i’r rhaglen astudio arfaethedig. Gall y myfyriwr wneud cais i’r Coleg i drosglwyddo hyd at 40 credyd ar lefel 3 a 60 credyd ar lefel M o Sefydliadau Addysg Uwch eraill tuag at eu gradd.

Achredu Dysgu Blaenorol

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwyddedig) yn golygu y rhoddir credydau am addysg a gafodd ei asesu a’i drwyddedu eisoes fel rhan o gwrs a gyflawnwyd yn llwyr neu’n rhannol ym myd Addysg Uwch (e.e. gradd flaenorol). Weithiau bydd gorgyffwrdd rhwng y rhaglen ddysgu wreiddiol a’r un newydd.

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwy brofiad) yn golygu dysgu a ddigwyddodd y tu allan i’r systemau addysg neu hyfforddi ond a gafodd ei asesu a’i gydnabod, yn ôl yr hyn sy’n addas, ar gyfer pwrpasau academaidd (Asiantaeth Gwarantu Safonau 2004).
Darllenwch ragor am ADB(t) ac ADB(tb) yma.