BSc/GradDip/GradCert Ymarfer Gofal Iechyd a BSc/GradDip/GradCert Ymarfer Nyrsio

  1. Hyd:
    2 flynedd Rhan-amser

Trosolwg Cwrs

Fel rhaglen astudio broffesiynol, mae'r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu hunanymwybyddiaeth, eu gwerthoedd, a'u dealltwriaeth ymhellach i'w helpu i wneud gwell penderfyniadau ynghylch gofal iechyd.

Nodweddion Allweddol

Pwy ddylai ddilyn y cwrs hwn?

Pob gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd am gwblhau gradd gyntaf, a/neu weithwyr gofal iechyd graddedig proffesiynol sydd yn ceisio datblygu eu gwybodaeth mewn maes penodol y tu hwnt i'r wybodaeth a gafwyd yn ystod eu gradd gyntaf.

Disgrifiad

BSc (Anrh) a Diploma i Raddedigion
Wedi'i ddatblygu yn unol â fframwaith yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer addysg uwch yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (2001) ac Adolygiad Datblygu a Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau'r GIG (2004), mae'r cyrsiau hyn wedi'u dylunio er mwyn i weithwyr proffesiynol gofal iechyd barhau â'u haddysg a datblygu eu sgiliau i gyfrannu i'r system iechyd a gofal cymdeithasol newidiol.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys dau fodiwl creiddiol, gyda chyfanswm o 60 gredyd rhyngddynt. Mae'r cwrs yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r theori sy'n tanategu ymarfer gofal iechyd, gan ganiatáu i fyfyrwyr wneud penderfyniadau proffesiynol mwy gwybodus mewn cyd-destun gofal iechyd, gan eu troi'n ymarferwyr clinigol hyderus ac arloesol.

Hyd y cwrs
Anogir myfyrwyr i gwblhau eu hastudio mewn dwy flynedd, gan astudio 60 credyd y flwyddyn. Fel arfer, mae hyn yn gweddu'n rhwydd â gweithio llawn amser. Fodd bynnag, caiff myfyrwyr sydd am astudio llai o gredydau bob blwyddyn gymryd hyd at bedair blynedd i gwblhau'r cwrs. Pennir y dull astudio ar sail y modiwlau a ddewisir.

Tystysgrif i Raddedigion
Dyfernir hyn i fyfyrwyr sy'n cwblhau modiwl craidd, ac yn ennill 40 o gredydau ychwanegol ar lefel 3 trwy astudio modiwlau o'u dewis.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fod â 120 o gredydau ar lefel dau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar y rhifau ffôn isod.

Sut i Wneud Cais

Cysylltwch y staff sydd wedi eu henwi isod:

Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Rachel Swinglehurst: +44 (0)1792 518531 or
chhsadmissions@swansea.ac.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM
Michelle Anderson: +44 (0)1792 518531 or
chhsadmissions@swansea.ac.uk

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Rhan-amser £2,050 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dweud eich Dweud yn Ddiogel

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cefnogi'r ymgyrch "Speak Out Safely" gan y Nursing Times. Mae hyn yn golygu ein bod ni am i bob aelod o'n staff a myfyrwyr i deimlo y gallant godi pryderon am gamweddau neu arfer gwael pan fyddant yn ei weld ac yn hyderus y bydd eu pryderon yn cael eu trin mewn ffordd adeiladol.

Speak out safely

Rydym yn addo, lle mae staff neu fyfyrwyr yn nodi gwir bryder diogelwch cleifion, byddwn yn eu cefnogi, yn eu helpu i sicrhau bod eu pryder yn cael ei ymchwilio yn llawn ac, os yw'n briodol, gweithredu ar eu pryder. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am sut y mae darparwyr gwasanaethau wedi ymateb i'r mater a godwyd ganddynt, cyn gynted ag y bo modd.

P'un a ydych yn aelod staff, neu fyfyriwr, siaradwch pan fyddwch yn teimlo bod rhywbeth o'i le os gwelwch yn dda. Rydym am i chi fod yn gallu dweud eich dweud yn ddiogel.

Cliciwch yma am fwy o fanylion am ein haddewid.