BSc/Diploma i Raddedigion Ymweliadau Iechyd Cyhoeddus Cymunedol/Nyrsio mewn Ysgolion

 1. Hyd:
  1 blynedd Llawn-amser

Trosolwg Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i gwrdd â'r safonau sydd eu hangen ar Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (SCPHN) i gofrestru fel ymarferwyr mewn maes penodol o ymarfer nyrsio.

Nodweddion Allweddol

 • Drwy baratoi myfyrwyr i weithio mewn gosodiadau cymhleth ac amrywiol gan gynnwys cartrefi, ysgolion a'r gymuned ehangach, daw myfyrwyr yn ymarferwyr gwybodus â galluoedd rhyngbersonol a rheoli gwych - yn arbenigo mewn naill ai Ymweliadau Iechyd neu Nyrsio mewn Ysgolion.
 • Ceir dau lwybr arbenigol y gall myfyrwyr dewis eu dilyn: Ymweliadau Iechyd neu Nyrsio mewn Ysgolion.
 • Mae'r cwrs 52 wythnos i ennill y cymhwyster cofrestru proffesiynol wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.
 • Caiff pob modiwl ei asesu drwy asesiad cyfansymiol er enghraifft cyflwyniad, arholiad, traethawd ac ymarfer clinigol drwy bortffolio.
 • Mae'r lleoliad clinigol wedi'i gefnogi gan athro ymarfer cymunedol.
 • Bydd myfyrwyr llawn-amser yn mynychu cyfwerth â dau ddiwrnod yn y Brifysgol, dau ddiwrnod mewn ymarfer ac un diwrnod astudio bob wythnos tan eu bod yn cyrraedd cyfnod cyfnerthu lle y maent yn mynychu ymarfer am bum niwrnod yr wythnos.
 • Mae astudio'n rhan-amser ar gael hefyd ar gyfer Nyrsio mewn Ysgolion.
 • Sylwer y gall strwythur y cwrs hwn amrywio drwy gydol y cwrs.

Disgrifiad

Adnabod a chwrdd ag anghenion iechyd hunan gyflwyno, cydnabyddedig ac anghydnabyddedig unigolion a grwpiau cymdeithasol. Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn trafod anghydraddoldebau iechyd a ffactorau sy'n cyfrannu at iechyd a lles yng nghyd-destun bywydau pobl, ac yn dysgu sut y gall gwahanol ffactorau gyfrannu at bolisïau sy'n effeithio ar iechyd.

Ceir dau lwybr arbenigol y gall myfyrwyr dewis eu dilyn:

Ymweliadau Iechyd
Bydd y llwybr hwn yn darparu ymarferwyr ag agwedd ddynamig, arloesol tuag at nyrsio iechyd cyhoeddus i hyrwyddo iechyd a lles drwy'r boblogaeth gyfan. Bydd ymarferwyr yn barod i weithio ag unigolion, teuluoedd, grwpiau, poblogaethau a chymunedau, mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Nyrsio mewn Ysgolion
Bydd y llwybr hwn yn darparu ymarferwyr ag agwedd ddynamig, arloesol tuag at nyrsio mewn ysgolion sy'n canolbwyntio ar blant a fydd yn cynnwys gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, ysgolion a phoblogaethau.

Anogir agwedd hyblyg a dyfeisgar a gallu i weithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid i baratoi ymarferwyr ar gyfer eu rôl o fynd i'r afael â heriau iechyd pwysig yn y boblogaeth plant oed ysgol.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr fod yn nyrsys neu'n fydwragedd (wedi'u cofrestru ar ran 1 neu ran 2 cofrestr broffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth), ac yn barod i astudio ar lefel Diploma, gyda 120 o gredydau ar lefel 2.

Sut i Wneud Cais

Os ydych chi am wneud cais, cysylltwch â +44 (0)1792 518531 neu chhsadmissions@swansea.ac.uk.

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser N/A N/A

Mae ffioedd astudio ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3% i fyfyrwyr Rhyngwladol ac ar gyfradd ffioedd wedi'i gapio fel y gosodwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer myfyrwyr DU/UE

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dweud eich Dweud yn Ddiogel

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cefnogi'r ymgyrch "Speak Out Safely" gan y Nursing Times. Mae hyn yn golygu ein bod ni am i bob aelod o'n staff a myfyrwyr i deimlo y gallant godi pryderon am gamweddau neu arfer gwael pan fyddant yn ei weld ac yn hyderus y bydd eu pryderon yn cael eu trin mewn ffordd adeiladol.

Speak out safely

Rydym yn addo, lle mae staff neu fyfyrwyr yn nodi gwir bryder diogelwch cleifion, byddwn yn eu cefnogi, yn eu helpu i sicrhau bod eu pryder yn cael ei ymchwilio yn llawn ac, os yw'n briodol, gweithredu ar eu pryder. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am sut y mae darparwyr gwasanaethau wedi ymateb i'r mater a godwyd ganddynt, cyn gynted ag y bo modd.

P'un a ydych yn aelod staff, neu fyfyriwr, siaradwch pan fyddwch yn teimlo bod rhywbeth o'i le os gwelwch yn dda. Rydym am i chi fod yn gallu dweud eich dweud yn ddiogel.

Cliciwch yma am fwy o fanylion am ein haddewid.