Mae modd dilyn y modiwl Dychwelyd i Ymarfer ar Lefel Pedwar a Phump

40 Credyd

Cod y Modiwl: SHG109 (lefel 4) a SHG270 (lefel 5)

Cymeradwywyd y modiwl hwn gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Os ydych yn ystyried dychwelyd at nyrsio ar ôl cyfnod allan o'ch gyrfa, gall y modiwl hwn ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen i ddychwelyd at ymarfer. Mae modd i chi wneud gwahaniaeth pwysig i fywydau pobl o hyd.


Pam dilyn y modiwl hwn?
Os aeth cyfnod hir ers i chi ymarfer, ac os yw eich cofrestriad gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi dirwyn i ben, nad ydych wedi cofrestru gyda chorff rheoleiddio tramor yn ystod y cyfnod hwn, a nad ydych wedi bodloni'r gofynion i ail-gofrestru*, yna bydd angen i chi gwblhau cwrs Dychwelyd at Ymarfer a achredir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth cyn ymgeisio i ail-gofrestru.

Dyluniwyd y modiwl hwn i'ch helpu i ddiweddaru'ch sgiliau at ddibenion GIG sy'n esblygu, ac i ddysgu am unrhyw newidiadau o ran arfer gorau a gofal y claf.

*Dywed y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth:
Er mwyn ail-ymuno â'n cofrestr ar ôl saib, bydd angen i chi fodloni nifer o ofynion. Byddwn yn gofyn i chi ddatgan eich bod wedi cwblhau 750 o oriau o ymarfer cofrestredig yn ystod y pum mlynedd flaenorol a 35 awr o weithgarwch dysgu yn ystod y tair blynedd flaenorol. Gall ymarfer gynnwys gwaith goruchwylio, addysgu, ymchwil, a rheoli, yn ogystal â darparu gofal uniongyrchol i'r claf. Fodd bynnag, ni ellir cyfrif oriau ymarfer a gwblhawyd tra nad oedd eich cofrestriad yn ddilys, er enghraifft gwaith fel cynorthwyydd gofal iechyd, tuag at y gofyniad o ran ymarfer. (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, 2011)


Pwy ddylai ddilyn y modiwl hwn?
Nyrsys a Bydwragedd sydd wedi cael saib o ymarfer.


Manylion y modiwl

Trwy astudio agweddau damcaniaethol ac ymarferol rôl nyrs gyfoes, bydd myfyrwyr yn dysgu sut mae strwythur y GIG wedi newid yn ystod yr ychydig flynyddoedd diweddar er mwyn ei gwneud yn haws i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, a nyrsys a bydwragedd yn benodol, ddarparu gofal i safon uchel a chyson.

Mae system weithio fwy hyblyg yn golygu ei bod yn haws i weithwyr cofrestredig gael cytbwysedd rhwng eu gwaith ac ymrwymiadau eraill. Hefyd, ceir mwy o gymorth i staff a mwy o gyfle i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd.

Bydd myfyrwyr yn diweddaru eu gwybodaeth gyfredol ac yn dysgu rhagor am y sgiliau sydd eu hangen bellach i sicrhau darparu ymarfer a gofal o'r safon uchaf posibl.

Asesir y modiwl trwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarfer clinigol. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gymwys i ailgofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd wedi'u hariannu ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru. Mae'r ariannu hyn yn cynnwys y ffioedd cwrs a bwrsariaeth o £1000. Mae'n bosibl y gellir talu costau gofal plant hefyd, o gyflwyno derbynebau oddi wrth ofalwyr plant cofrestredig.


Hyd y Modiwl

Mae'r modiwl yn para am 18 wythnos, ac fe'i rhannir rhwng dyddiau ymarfer clinigol** a diwrnodau astudio. Disgwylir i fyfyrwyr ymrwymo i 20 awr o astudio bob wythnos yn ystod blociau astudio.

**Pan fyddant yn gweithio mewn lleoliadau clinigol, bydd myfyrwyr yn gweithio wrth ochr aelod cymwys profiadol o staff y ward, a disgwylir iddynt weithio oriau sifft y maes clinigol.


Gofynion i Ymgeiswyr

Mae'r modiwl ar gael i nyrsys a bydwragedd cymwys, y mae eu cofrestriad gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi dirwyn i ben.

  • Dewisir myfyrwyr ar y cyd â'r Bwrdd Iechyd lleol, a chaiff ymgeiswyr llwyddiannus gontract mygedol gyda'r Bwrdd Iechyd am hyd y cwrs er mwyn cyflawni'r oriau ymarfer. Bydd angen gwiriad iechyd galwedigaethol llwyddiannus.
  • Hefyd, bydd angen gwiriad manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.


Ymholiadau

Os hoffech wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn ar +44 (0)1792 518531 neu chhsadmissions@abertawe.ac.uk
I drafod unrhyw gwestiynau am y cwrs neu am eich cymhwyster i'w ddilyn, cysylltwch ag Elaine Jones ar +44 (0)1792 513806 neu a.e.jones@abertawe.ac.uk neu Keith Bradley-Adams ar +44 (0)1792 513822 neu k.m.bradley-adams@abertawe.ac.uk


Dyddiad cychwyn

Tachwedd 14fed 2014


Dyddiad cau

Hydref 1af 2014


Lleoliad

Cynhelir yr addysgu naill ai ym Mharc Dewi Sant, Caerfyrddin, neu ynteu ym Mhrifysgol Abertawe ym Mharc Singleton.