Myfyriwr nyrsio yn ennill ysgoloriaeth am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Gillian Harris

Mae Gillian Harries, sy'n astudio nyrsio oedolion, wedi derbyn Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg y Brifysgol eleni, sydd gwerth £300, i astudio rhan o'i chwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae hawl gan unrhyw fyfyriwr gyflwyno darn o waith academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn cefnogi hyn. I fyfyrwyr sy'n astudio nyrsio a gofal iechyd ym Mhrifysgol Abertawe, gall y cyfle i astudio rhai modiwlau a datblygu sgiliau i ddefnyddio'r iaith gyda chleifion yn eu gofal fod yn amhrisiadwy.

Mae Amanda Jones (Darlithydd Nyrsio) yn esbonio, "Mae ymchwil yn dangos yn glir y bydd cleifion bob amser yn cyfathrebu drwy eu hiaith gyntaf pan fyddant dan straen, yn ofidus, ar ddiwedd eu bywydau neu'n blant. Mae meddu ar y sgiliau i gyfathrebu drwy'r Gymraeg, neu'r cyfle i feithrin a dysgu'r iaith, yn allweddol i sicrhau parhad yr iaith ond hefyd i sicrhau ein bod yn gallu darparu'r gofal a'r cymorth gorau i'n cleientiaid yng Nghymru."

Derbyniodd Gillian Harries un o 15 ysgoloriaeth cyfrwng Cymraeg gwerth £300 sy'n cael eu cynnig gan y Brifysgol eleni er mwyn astudio rhan o'i chwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gwerth £1500 dros dair blynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer cwblhau 40 credyd bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Derbyniodd Gilian ei siec yn Fforwm Blynyddol y Gangen gan yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, yr Athro Iwan Davies.

Meddai Gillian, "Dewisais astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gan fy mod wedi mynychu ysgol gyfrwng Gymraeg ac ysgol uwchradd Gymraeg, ac mae'n haws i mi siarad ac ysgrifennu yn yr iaith honno. Mae fy nheulu cyfan yn siarad Cymraeg, gan gynnwys fy ffrindiau. Felly, pryd bynnag y caf gyfle yn y gwaith neu ar leoliad, byddaf bob amser yn gofyn i'r cleifion os ydynt yn gallu siarad Cymraeg. Roedd yn wych derbyn y fwrsariaeth am gwblhau'r cwrs  drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni'n byw yng Nghymru, ac mae mor bwysig cael cyfle i gwblhau fy nghwrs drwy'r Gymraeg.

Meddai Lois Wyn Griffiths (Swyddog Cangen Prifysgol Abertawe y Coleg Cymraeg Cenedlaethol),

"Mae'r gallu i fedru cyfathrebu’n hyderus gyda chleifion drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil a gyda galw cynyddol yn y sector iechyd am nyrsys sy'n gallu cyfathrebu â'u cleifion drwy'r Gymraeg mae hwn yn sgil gwerthfawr. Mae gweld myfyrwyr fel Gillian yn manteisio ar eu sgiliau iaith drwy astudio rhan o'i chwrs drwy'r Gymraeg ac ennill ysgoloriaeth am wneud hynny, yn amhrisiadwy i'r gwaith hyrwyddo a datblygu rwy'n ei wneud ym Mhrifysgol Abertawe.