Nyrsio ar Gampws Dewi Sant

Digwyddiadau Dewis

Bydd y broses ddewis yn cynnwys gweithgareddau gwaith grŵp. Dylech ddisgwyl gweithio wrth ochr ymgeiswyr eraill mewn cyfres o dasgau. Mae'r tasgau hyn wedi'u dylunio i symbylu dadl ynghylch materion gofal iechyd cyfoes ac i ganiatáu i chi ddangos eich potensial i fod yn fyfyriwr nyrsio.

Nod y broses ddethol yw canfod eich:

 • potensial academaidd
 • gallu i ddysgu
 • ymwybyddiaeth o'r rhaglen o'ch dewis a'i gofynion
 • sgiliau cyfathrebu: geiriol a heb eiriau
 • cymhelliad ar gyfer gyrfa yn eich proffesiwn iechyd arfaethedig
 • ymwybyddiaeth o faterion cyfredol ym maes iechyd
 • yn dibynnu ar argaeledd caiff pob grŵp o ymgeiswyr eu cefnogi gan ddau aelod o'r tîm dethol a all fod yn ddarlithwyr nyrsio, yn aelodau staff clinigol uwch neu'n aelodau o'n panel Defnyddwyr Gwasanaethau.

Cofiwch ddarllen tudalen 'Nyrsio yn Abertawe' ar ein gwefan am ragor o fanylion am y rhaglen.

Rhagor am y Broses Ddewis

Nid yw'r cyfwelwyr yn ceisio eich dal allan; os nad ydych yn deall unrhyw un o'r cwestiynau gofynnwch iddynt ailadrodd y cwestiwn. Mae hwn yn gyfle i ni gael gwybod rhagor amdanoch chi ac i chi gael gwybod rhagor amdanom ni. Ar ddiwedd y broses ddewis, cewch gyfle i ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Mae croeso i chi baratoi'r rhain o flaen llaw a'u hysgrifennu i lawr.

Mae'r Coleg yn ceisio gwella ansawdd y profiad i fyfyrwyr drwy ddarparu amgylchedd dwyieithog. Os hoffech i'ch cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol.

Os oes unrhyw ofynion arbennig gennych ar gyfer diwrnod y cyfweliad, a wnewch chi roi gwybod i'r Coleg cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol. Rydym yn barod i'ch cynorthwyo ag unrhyw gais rhesymol ond efallai y bydd yn anodd i ni wneud hyn ar y diwrnod heb rybudd o flaen llaw.
Fformat y sesiwn:

 • Croeso a Chyflwyniad
 • Tasgau grŵp 1-4
 • Egwyl
 • Trafodaeth olaf a sesiwn holi cwestiynau

Sut i ddod o hyd i ni

Bydd ymgeiswyr sy'n dod i gampws Dewi Sant yn cael bod digon o le parcio am ddim ar y safle. Cewch wybodaeth am ddod o hyd i ni yma.

Yr Adran Nyrsio

Mae'r staff academaidd yr adran i gyd yn nyrsys cymwysedig, er bod hefyd feddygon, fferyllwyr a pharafeddygon cymwysedig yn ein timau arbenigol. Mae'r proffiliau personol y staff academaidd yn amrywio yn ddirfawr o ran arbenigedd clinigol, ysgolheictod academaidd, cyfrifoldebau rheoli a gweithgareddau ymchwil, gan roi amrywiaeth cyfoethog i ddiwallu anghenion ein rhaglenni addysgol. Darllenwch fwy am ein hadran.

Paham Parc Dewi Sant?

Staff addysgu

Mae'r Coleg yn cynnig addysgu a goruchwylio o safon uchel. Caiff pob myfyriwr diwtor personol, a fydd yn dal yr un cofrestriad proffesiynol y mae'r myfyriwr yn gweithio tuag ato. Mae'r darlithwyr sydd wedi cofrestru'n broffesiynol yn parhau i wneud gwaith clinigol yn eu meysydd arbenigedd, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud ag ymchwil, neu'n awduron cylchgronau a llyfrau. Mae'r cyfuniad hwn o waith academaidd a phresenoldeb clinigol yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn derbyn addysg sy'n seiliedig ar dystiolaeth, sy'n addas, ac sy'n gyfoes.

Manylion am rai aelodau'r tîm

Mae dysgu ar y campws yn defnyddio dulliau dysgu traddodiadol, megis darlithoedd, seminarau, gweithio mewn grwpiau bychain, a grwpiau tiwtorial. Ar ben hynny, mae'r Coleg yn cynnig dulliau dysgu amgen, sy'n gwella'r sgiliau angenrheidiol mewn lleoliad clinigol wrth gefnogi unigoliaeth y myfyriwr. Yn benodol, defnyddir methodoleg dysgu ar sail problemau: dan oruchwyliaeth darlithydd, mae'r myfyriwr yn datblygu ei allu i ddatrys problemau, i strwythuro gwybodaeth mewn cyd-destun clinigol, i roi rhesymeg glinigol ar waith, ac i ddatblygu dysgu hunan-gyfeiriedig.

Cyfleusterau

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gofal iechyd wneud hyfforddiant sgiliau clinigol yn ein hystafelloedd sgiliau cyn gwneud ymarfer clinigol. Dyluniwyd yr hyfforddiant hwn yn benodol i fodloni gofynion cyfredol y ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a gofynion ein partneriaid sy'n darparu gofal iechyd.

Mae'r ystafelloedd sgiliau clinigol yn ystafelloedd dysgu pwrpasol sy'n ceisio efelychu amgylchedd clinigol. Mae'r offer a'r defnyddiau'r un peth ag a geir mewn sefyllfa glinigol go iawn.

Mae'n bwysig gwybod bod yr hyfforddiant hwn yn orfodol, a bod yn rhaid i bob myfyriwr fynychu'r sesiynau hyn er mwyn eu diogelu eu hunain, pobl eraill, a chleifion rhag risg a pherygl. Wedi dweud hynny, mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn mwynhau'r sesiynau sgiliau clinigol, gan eu bod yn gyfle gwych i ymarfer eu sgiliau 'ymarferol' mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Ewch i'r dudalen we benodol.

Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae gwella ymarfer addas o ran iaith wrth ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol yn ffactor pwysig wrth wella iechyd ac o ran goresgyn anghydraddoldebau iechyd. Felly, dylai myfyrwyr gael cyfleoedd i drafod a datblygu llawer o sgiliau gofal trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mai Saesneg yw'r brif iaith a ddefnyddir i ddysgu myfyrwyr yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, mae darpariaeth ar gael i gefnogi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Hefyd, cydnabyddir yn eang bod cleifion yn derbyn gwell gofal o gael cyfle i gyfathrebu yn yr iaith o'u dewis. Mae siarad Cymraeg â chleifion neu gleientiaid Cymraeg eu hiaith yn eu helpu i ymlacio ar adeg anodd, mae'n helpu i adeiladu perthynas effeithiol rhyngoch chi a hwy, ac yn gwella cyfathrebu. Mae'n dangos parch ac urddas tuag at eu hiaith, ac felly'n gwella deilliannau gofal iechyd. Mae'n bwysig felly i fyfyrwyr fod yn ymwybodol o'r hyn sydd gan y Coleg i'w gynnig o ran codi proffil y Gymraeg, ac o ran eu cefnogi. Ewch i'n gwefan am fanylion.

Gall myfyrwyr sy'n cofrestru ar Raglen Cyn-gofrestru Cymru, ac sy'n ennill lleiafswm o 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg, fod yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth flynyddol gwerth £500 (ar gais). Cyflwynir gwaith yn y Gymraeg, a chaiff y myfyriwr diwtor Cymraeg a mentor Cymraeg; mae hyn i gyd ar gael yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Hefyd, mae ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr PhD sydd naill ai'n gwneud eu PhD trwy gyfrwng y Gymraeg neu sy'n gallu dangos bod gan yr ymchwil ddylanwad Cymraeg cryf. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yma.

I drafod eich anghenion o ran y Gymraeg, cysylltwch â'n hymgynghorwyr:

Campws Dewi Sant: Heulwen Morgan Samuel H.Morgan-Samuel@abertawe.ac.uk
Campws Singleton: Catherine Williams C.Williams@abertawe.ac.uk

Mentora

Mae'r Coleg yn cydnabod pwysigrwydd y mentor i lwyddiant ein rhaglenni gofal iechyd, ac yn cydnabod hefyd bod mentoriaid sy'n derbyn hyfforddiant a chefnogaeth addas yn hanfodol wrth sicrhau bod myfyrwyr yn dod yn ymarferwyr sy'n addas i ymarfer, ac yn addas i'r diben. Mae ein mentoriaid yn derbyn hyfforddiant helaeth a chefnogaeth gyson oddi wrth ddarlithwyr y Coleg a'r Hwyluswyr Ymarfer Clinigol i sicrhau bod ganddynt y sgiliau mwyaf addas a'r adnoddau i helpu a chefnogi myfyrwyr mewn lleoliadau clinigol. Am ragor o wybodaeth am y gefnogaeth a roddir i fentoriaid, ewch i'n gwefan ar gyfer mentoriaid.