Darpar Fyfyrwyr Nyrsio

Croeso

Croeso i wefan Prifysgol Abertawe ar gyfer Darpar Fyfyrwyr Nyrsio.

Mae'r safle hwn wedi'i greu'n benodol ar gyfer ein rhaglen nyrsio cyn cofrestru ar gyfer Nyrsio Plant, Oedolion ac Iechyd Meddwl. Mae'r rhaglen wedi'i dylunio o'r newydd i gwrdd â gofynion safonau 2010 y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer addysg nyrsio. Mae'n rhaglen ddynamig sy'n cynnig ystod eang o gyfleoedd i'n myfyrwyr profi nyrsio ar lefel leol a rhyngwladol. Rydym o'r farn bod nyrsio'n yrfa heriol a llwyddiannus fel ei gilydd ac rydyn yn chwilio am nyrsys sy'n rhannu ein dyheadau i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Mae croeso i chi bori drwy'r wybodaeth a dod o hyd i'r hyn sydd gennym i’w gynnig. 

Y Broses Ddethol

Beth sy'n digwydd yn ystod y sesiwn?

Bydd eich e-bost gwahoddiad i gyfweliad yn esbonio'r dyddiad, yr amser a'r lleoliad ar gyfer eich digwyddiad dethol. Bydd yr e-bost fel arfer yn gofyn i chi ddod â dogfennau arbennig gyda chi. Mae'r rhain yn angenrheidiol er mwyn pennu eich cymwysterau academaidd, eich cymhwyster am gyllid a'r gweithdrefnau archwilio cefndir priodol.

Bydd y sesiwn ddethol fel arfer yn cymryd oddeutu hanner diwrnod a bydd yn cynnwys cwrdd â thiwtoriaid derbyn, cymryd rhan mewn gwaith grŵp a rhai tasgau unigol. 

Mae'r Coleg yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr ym maes ymarfer clinigol a hefyd ag aelodau o'r gymuned leol sydd â diddordeb personol mewn addysg nyrsio. Peidiwch â phryderu os yw amrywiaeth o ddarlithwyr, nyrsys a phobl leyg yn siarad â chi; mae hyn yn arferol ac yn rhan o'n proses dewis ein darpar fyfyrwyr.

Mae'r Coleg bob amser yn datblygu strwythur y diwrnod dethol i sicrhau bod digon o gyfle gan ymgeiswyr i arddangos eu sgiliau a'u profiadau. Efallai y bydd y dulliau dethol a ddefnyddir ar y diwrnod ychydig yn wahanol i’r rhai a ddisgrifir yma, ond bydd y pwyslais yn dal i gael ei roi ar ddethol ymgeiswyr sydd â sgiliau da i ddelio gyda phobl.

Ar ôl y digwyddiad mae croeso i chi adael. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael eich holl ddogfennau yn ôl cyn i chi adael.

Sut fydda i’n cael fy asesu?

Bydd y broses ddethol yn cynnwys cyfres o weithgareddau. Dylech ddisgwyl gweithio wrth ochr ymgeiswyr eraill mewn cyfres o dasgau, a hefyd gwneud rhai tasgau asesu unigol.  Mae'r tasgau hyn wedi'u cynllunio i symbylu dadl ynghylch materion gofal iechyd cyfoes ac i ganiatáu i chi ddangos eich potensial i fod yn fyfyriwr nyrsio.

Nod y broses ddethol yw canfod eich:

 •          bod yn gweddu i’r gwerthoedd sydd ynghlwm â gofal iechyd
 •          ymwybyddiaeth o'ch rhaglen ddewisol a'i gofynion
 •          sgiliau cyfathrebu: geiriol a heb eiriau
 •          cymhelliad am yrfa yn y maes nyrsio
 •          ymwybyddiaeth o faterion cyfredol ym maes iechyd

Yn dibynnu ar argaeledd caiff pob grŵp o ymgeiswyr eu cefnogi gan ddau aelod o'r tîm dethol a all fod yn ddarlithwyr nyrsio, yn aelodau staff clinigol uwch neu'n aelodau o'n panel Defnyddwyr Gwasanaethau.

Nid yw'r cyfwelwyr yn ceisio eich dal allan; os nad ydych yn deall unrhyw un o'r cwestiynau gofynnwch iddynt ailadrodd y cwestiwn. Mae hwn yn gyfle i ni gael gwybod rhagor amdanoch chi ac i chi gael gwybod rhagor amdanom ni. Yn ystod y broses ddethol bydd cyfle gennych i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae croeso i chi baratoi'r rhain o flaen llaw a'u hysgrifennu i lawr.

Mae'r Coleg yn ceisio gwella ansawdd y profiad i fyfyrwyr drwy ddarparu amgylchedd dwyieithog. Os hoffech i'ch cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol.

Os oes unrhyw ofynion arbennig gennych ar gyfer diwrnod y cyfweliad, a wnewch chi roi gwybod i'r Coleg cyn gynted â phosib cyn eich cyfweliad fel bod modd i ni wneud y trefniadau priodol. Rydym yn hapus i'ch cynorthwyo ag unrhyw gais rhesymol ond efallai y bydd yn anodd i ni wneud hyn ar y dydd heb rybudd o flaen llaw.

Fformat y sesiwn

 • Croeso a chyflwyniad
 • Tasg grŵp
 • Trafodaeth gyffredinol gyda thîm y coleg
 • Tasgau unigol
 • Diwedd            

Asesu ar sail Gwerthoedd

Mae’r corff nyrsio proffesiynol (Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth) yn gofyn bod pob myfyriwr yn cael ei asesu i ystyried a ydyn nhw’n addas ar gyfer nyrsio, a hynny cyn iddyn nhw ddechrau ar eu haddysg. Mae pob Prifysgol yn dehongli sut i gynnal yr asesiad hwn yn ei ffordd ei hun, ac efallai y bydd eich ymchwil chi’n dangos bod trefniadau yn amrywio; fel profion rhifedd, ysgrifennu traethodau neu gyfweliadau unigol.

Yn Abertawe rydym wedi symud tuag at system sy’n asesu eich agwedd a’ch ymddygiad tuag at bobl a’r maes gofal iechyd. Drwy ddefnyddio panel o arbenigwyr a thrwy adolygu polisïau’r llywodraeth rydym wedi nodi grŵp o werthoedd y disgwylir i nyrsys a myfyrwyr nyrsio eu harddangos. Y gwerthoedd hyn yw sylfaen ein strategaeth asesu. Y gwerthoedd yw:

 • Tosturi
 • Parch
 • Urddas
 • Empathi
 • Cyfathrebu
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Ymrwymiad

Rydym ni hefyd yn disgwyl i ymgeiswyr arddangos sgiliau gweithio mewn tîm, datrys problemau, a gwneud penderfyniadau.

Fe fydd ein hasesiadau felly yn cynnwys y gwerthoedd hyn, a disgwylir i chi ddangos agwedd gadarnhaol tuag at ofal iechyd ac ymddwyn mewn ffordd sy’n dangos eich natur ofalgar tuag at bobl eraill.

Sut rydym ni'n dod i benderfyniad

Creu rhestr fer

 Bydd eich cais UCAC yn cael ei adolygu gan y tiwtor derbyn yn eich maes dewisol. Rhoddir sylw i’ch proffil academaidd a’ch potensial i gyrraedd y meini prawf derbyn sylfaenol.

 Rhoddir sgôr i’ch datganiad personol, wrth bwyso a mesur eich gallu i:

 • ddangos gwybodaeth am eich maes dewisol
 • adnabod pwysigrwydd gwerthoedd gofal iechyd
 • ddangos bod eich sgiliau bywyd yn cyd-fynd â’ch maes dewisol
 • ddangos bod sail resymegol i’ch maes dewisol a’ch bod wedi paratoi ar ei  gyfer, a 
 • Strwythur a datblygiad eich datganiad.

 Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd sgôr digon uchel yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad dethol. Bydd y rheiny sy’n aflwyddiannus yn cael gwybod drwy UCAS, a gallant ofyn am adborth.

 Digwyddiadau Dethol

Yn ystod y digwyddiad dethol byddwch yn cael eich gwylio a’ch asesu gan nifer o aelodau’r tîm gan gynnwys Nyrs Ddarlithwyr, Defnyddwyr Gwasanaethau ac Ymarferwyr. Rydych yn derbyn sgôr am bob un o’r tasgau byddwch yn eu cwblhau (gweler ‘Sut fydda i’n cael fy asesu?’).

 Bydd cynnig yn cael ei wneud ar sail cyfanswm y sgôr ar gyfer yr holl asesiadau. Os fydd angen pwyso a mesur ymhellach, byddwn yn ystyried yr agweddau canlynol:

 •  Sgôr am y datganiad personol
 •  Sgôr am y geirda ar eich cymeriad

Bydd sgôr trothwy yn cael ei bennu er mwyn cynorthwyo gyda’r penderfyniad pa un ai wneud cynnig neu beidio. Mae’r sgôr hwn yn seiliedig ar ansawdd yr ymgeiswyr yn y cylch cyfredol ac fe all amrywio o faes i faes.

Amodau'r Cynnig

Bwrsariaethau GIG

Mae gan yr holl raglenni Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghymru nifer cyfyngedig o fwrsariaethau GIG. Yn hynny o beth, bydd argaeledd Bwrsariaeth GIG yn amod o'r cynnig. Nid oes modd i'r Coleg recriwtio myfyrwyr ychwanegol ar sail heb fwrsariaeth heblaw am gytundebau amodol a drefnir o flaen llaw.

Sylwer bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud newidiadau i ddarpariaeth bwrsariaethau o fis Medi 2012 ymlaen. Gellir dod o hyd i wybodaeth am y newidiadau hyn ar wefan Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu’r GIG. 

Anawsterau Dysgu neu Anableddau

Os oes anhawster dysgu penodol neu anabledd gennych, mae unrhyw gynnig o le yn amodol ar allu'r Coleg i ddarparu cymorth rhesymol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001. Mae'n bosib y bydd angen gwybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd o safbwynt lefel y cymorth sydd ei angen; cedwir y wybodaeth hon yn gyfrinachol a chaiff ei hadolygu gan y panel Addasrwydd i Ymarfer. Does dim rhaid i chi drafod y materion hyn yn ystod y cyfweliad. Ni chaiff dyslecsia ei adolygu fel rheol yn y panel Addasrwydd i Ymarfer ac ni chaiff ei ystyried fel arfer fel rhan o'r cynnig. Fodd bynnag nid ydym yn gallu cynnig cymorth clinigol ac academaidd i fyfyrwyr nad oes ganddynt adroddiad seicolegydd addysg; Os oes dyslecsia gennych a hoffech gael cymorth, fe’ch cynghorir i drefnu bod adroddiad ar gael er mwyn i'n tîm gallu cynllunio'r cymorth priodol.

Asesiad Iechyd Galwedigaethol

Os ydych yn derbyn cynnig o le gofynnir i chi gwblhau holiadur iechyd galwedigaethol cyfrinachol cyn ymrestru. Caiff hyn ei gynnal yn annibynnol gan y tîm Gofal Iechyd Galwedigaethol. Ceir tri chanlyniad posib:

 • Rydych yn cwrdd â'r gofynion iechyd a chewch eich derbyn ar y cwrs;
 • Mae'r holiadur iechyd yn amlygu ychydig o faterion a bydd y Nyrs Ymarfer Iechyd Galwedigaethol yn cysylltu â chi i'w trafod. Gellir trafod addasiadau rhesymol a fyddai'n eich galluogi i gwblhau'r cwrs ar y cam hwn hefyd.
 • Mae'n bosib y cewch eich gwahodd i gael asesiad iechyd galwedigaethol manylach, a fydd o bosib yn cynnwys archwiliad meddygol, i bennu a ydych yn iach i ymarfer neu beidio. 

Noder bod angen i’ch Meddyg Teulu wirio’r holiadur iechyd, ac mae’n bosibl y codir tâl am hyn.

Rhaid i'r holl fyfyrwyr gwblhau'r broses hon a chael eu datgan yn iach cyn cychwyn eu rhaglen astudio. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol ei fod yn ofynnol iddynt gydymffurfio â'r polisi brechiadau a latecs.

Geirda cymeriad da

1. Gwiriadau datgelu a gwahardd

Os ydych yn derbyn cynnig bydd rhaid i chi gwblhau datgeliad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) Manylach a fydd yn costio £44. Mae cofnod boddhaol yn amod o unrhyw gynnig ac er y bydd y Coleg yn trefnu'ch cais, mae'n bosib y byddwch am wybod mwy am y gwiriad GDG.

Os oes euogfarn neu rybudd gennych, caiff eich achos ei ystyried gan Banel Addasrwydd i Ymarfer y Coleg. Eto, caiff materion o'r fath eu hystyried yn gwbl gyfrinachol. Os ydych yn methu â rhoi gwybod i'r Brifysgol am euogfarn neu rybudd a ddaw i'r amlwg yn dilyn y gwiriad GDG ehangach, mae'n bosib na fydd modd i chi ymrestru neu mae'n bosib y cewch eich tynnu allan o'r Rhaglen. Os ydych yn derbyn rhybudd ac euogfarn yn y cyfnod rhwng cyflwyno'ch cais a'ch cyfweliad, fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â'r Coleg.

Os ydych yn pryderu am eich gwiriad GDG fe'ch cynghorir i gysylltu â Dr Jayne Cutter, Pennaeth yr Adran Nyrsio, ar 01792 513521 yn hytrach nag asiantaethau eraill (e.e. cyfreithwyr) i drafod eich pryderon. Gallwch fod yn sicr yr ymdrinnir â gwybodaeth yn gwbl gyfrinachol.

2. Geirdaon

Gofynnir i bob ymgeisydd ddarparu dau eirda. Dylai un geirda fel arfer fod yn eirda academaidd, er enghraifft gan eich athro neu'ch tiwtor yn y coleg coleg (fel arfer bydd yn cael ei roi ar eich ffurflen gais UCAS). Bydd yr ail eirda fel arfer yn cael ei benderfynu gan y tiwtor derbyn. Fel arfer, bydd yr ail eirda'n eirda o'ch cymeriad gan gyflogwr neu o rywle yr ydych wedi ennill profiad o ofal. Rhoddir cyngor i chi ynglŷn â chanolwr addas, a hynny fel arfer pan anfonir y cais atoch chi. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod wedi dewis y canolwr cywir oherwydd ni dderbynnir aelodau teulu, ffrindiau neu ffrindiau i'r teulu. Mae'n gwrtais gofyn am ganiatâd gan eich canolwr cyn i chi gynnig eu manylion.

Rhagor am ein digwyddiadau dethol

Ceisiadau i gampws Caerfyrddin

Ar gyfer ymgeiswyr Nyrsio Oedolion sydd wedi gwneud cais am y cwrs B740 Nyrsio, caiff eich cais ei ystyried gan ein Tiwtoriaid Derbyn yng Nghaerfyrddin. Os cewch eich gwahodd i'r digwyddiad dethol, dylech fynychu ein digwyddiad ar ein campws Parc Dewi Sant ac nid ein campws Singleton. Caiff gwybodaeth ei chynnwys yn eich e-bost a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen hon: Parc Dewi Sant.

 

Sut i gael hyd i ni

Mae digon o le parcio ar gael ar gampws Parc Dewi Sant. Mae gwybodaeth ynglyn a sut i gyrraedd y campws ar ein tudalen Ein lleoliad. 

Sut i gyrraedd Campws Abertawe

Bydd ymgeiswyr sy'n teithio i gampws Singleton yn canfod mai nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael ar y campws a bod y maes parcio i ymwelwyr yn llenwi'n gyflym. Opsiwn symlach yw parcio ym maes parcio'r cyngor yn y Cae Hamdden sy'n darparu parcio i fyfyrwyr y brifysgol. Y ffi fel arfer yw £3.50 am y dydd ar gyfer un gyrrwr (neu £3.00 am yrrwr ac un teithiwr). Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau sut i gyrraedd campws Prifysgol Abertawe, o bob cyfeiriad, yma.

 

Pethau i ddod â nhw gyda chi

Mae angen i ni weld dogfennau arbennig ar y dydd i sicrhau bod yr holl wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir a'ch bod yn gymwys i ddechrau'r cwrs os ydym yn cynnig lle i chi.

 Dewch â chopi GWREIDDIOL ynghyd â CHOPI o'r dogfennau canlynol (fel sy'n berthnasol i chi). Caiff y copïau gwreiddiol eu gwirio a'u rhoi yn ôl i chi a byddwn yn cadw'r copi ar gyfer eich ffeil.

 

 •  Yr holl dystysgrifau o gymwysterau addysgol yr ydych yn eu crybwyll ar eich ffurflen UCAS
 • Dogfennau i gefnogi eich cais GDG. Er nad oes angen i chi wneud cais am wiriad GDG ar y pryd, bydd angen i ni weld dogfennau gwreiddiol a chopïau o unrhyw ddogfennau y byddwch yn eu defnyddiol i gefnogi’ch cais GDG. Rydym ni’n gofyn am eu gweld yn awr er mwyn osgoi unrhyw oedi neu drafferthion wrth eu postio nhw atom ni yn nes ymlaen. Gallwch ddewis pa ddogfennau i’w cyflwyno fel tystiolaeth, ac mae rhagor o gyngor am hyn yn y canllaw DGD

Ffurflen Datgan

Gan y byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster proffesiynol byddwch yn treulio amser gyda phlant ac oedolion sy'n agored i niwed ac yn gweithio gyda nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Yn hynny o beth, mae'n ofynnol eich bod yn deall y disgwyliadau ychwanegol, y rheoliadau iechyd a diogelwch a'r gofynion gweithle y mae'n rhaid i chi eu dilyn er mwyn ennill eich cofrestriad proffesiynol.

Rhaid i'r Coleg sicrhau eich bod wedi derbyn y wybodaeth hon cyn dechrau'r rhaglen a'ch bod wedi cael cyfle i drafod unrhyw bryderon. Mae hefyd yn rhan o'r broses ddethol eich bod yn ymwybodol o ofynion y rhaglen nyrsio.

A wnewch chi argraffu'r ffurflen datgan, ei harwyddo a dod â hi gyda chi i'r digwyddiad dethol. Nid yw'r ffurflen yn rhan o'r cyfweliad na'r broses ddethol; mae ei hangen arnom i gael gwybod eich bod wedi cael mynediad i wybodaeth bwysig a'ch bod wedi cael cyfle i drafod unrhyw ran o gynnwys y safle hwn. Datganiad.

 

Gwneud eich penderfyniad

Canlyniad y diwrnod

Cewch wybod am ganlyniad eich cyfweliad fel a ganlyn:

 •  Ymgeiswyr UCAS - trwy UCAS
 •  Ymgeiswyr uniongyrchol - trwy'r Brifysgol

Ac eithrio ymgeiswyr hwyr, bydd y Coleg yn dilyn amserlen UCAS ar gyfer gwneud penderfyniadau. Byddwch fel arfer yn cael gwybod yn y cyfweliad pryd fydd penderfyniadau am eich cwrs yn cael eu gwneud.

Gwneud eich penderfyniad chi

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS bydd gofyn i chi ddod i benderfyniad o fewn cyfnod amser penodol. Os ydych wedi gwneud cais am nifer o gyrsiau, fe'ch cynghorir i aros am y penderfyniadau hyn i gyd cyn gwneud eich penderfyniad eich hun.  Fel hyn byddwch chi’n gwybod beth yw'r holl opsiynau o’ch blaen.

Os ydych yn derbyn cynnig o le fel ymgeisydd uniongyrchol, fel arfer bydd yn rhaid i chi gyflwyno ymateb ysgrifenedig i'r Coleg o fewn tair wythnos o ddyddiad y llythyr cynnig. Os na dderbynnir ymateb ysgrifenedig o fewn y cyfnod hwn bydd y cynnig o le fel arfer yn cael ei wrthod ar eich rhan.

Gohirio derbyn eich lle

Does dim un o'n rhaglenni'n caniatáu i ymgeiswyr ohirio cymryd eu lle tan ddyddiad diweddarach. Os ydych yn teimlo bod rhesymau i’ch esgusodi yna bydd y rhesymau dros wneud y cais, hyd y gohirio, ac amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried. Cysylltwch â'ch tiwtor derbyn perthnasol am ragor o gyngor.

Dylech nodi, os caniateir i chi ohirio, bydd amodau'n berthnasol. Mae enghreifftiau o'r amodau hyn yn cynnwys;

 

 •                    Mynychu cyfweliad anffurfiol gyda'r tiwtor derbyn cyn dechrau'r cwrs i sicrhau na fydd unrhyw newid yn eich amgylchiadau yn eich atal rhag ymrestru.
 •                    Rhoi gwybod i'r Coleg am newidiadau i’ch manylion cyswllt.
 •                    Diweddaru 'amodau'r cynnig' isod.
 •                    Cwrdd ag unrhyw feini prawf rheoli neu lywodraethol newydd

Sylwer y bydd rhaid i chi gwrdd ag unrhyw gostau ychwanegol megis ailymgeisio i'r GDG, eich hunan.