Ein Hanes

Yn gynnar yn 2011, sefydlwyd Canolfan Economeg Iechyd gan y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe - mewn ymateb i'r galw am ymchwil ar economeg iechyd a chanlyniadau.  Roedd y Ganolfan, a arweiniwyd gan yr Athro Ceri Phillips, yn darparu gwasanaethau ymgynghori ac ymchwil i sefydliadau iechyd yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Ar ddiwedd 2011, prynodd y Ganolfan Gonsortiwm Ymchwil Caerdydd - ymgynghoriaeth ymchwil economeg iechyd oedd yn rhan o Capita Group PLC yn wreiddiol.  Roedd prynu'r Consortiwm yn galluogi'r Ganolfan i ddatblygu ac ehangu'n gyflym, a'r canlyniad oedd lansiad ffurfiol Canolfan Economeg Iechyd Abertawe dan ei enw newydd.   

Gyda set o sgiliau sy'n unigryw yn y DU, mae'r Ganolfan yn cyfuno sgiliau ansoddol sylweddol, arbenigedd mwyngloddio data'r byd go iawn, a dadansoddi a pholisi iechyd.  Rydym mewn sefyllfa ddelfrydol i ymgymryd ag ymchwil a gwasanaethau ymgynghori ar gyfer sefydliadau sy'n ymwneud â datblygu a darparu ymyriadau a gwasanaethau gofal iechyd.

Yma yn y Ganolfan, mae gennym ddealltwriaeth o, a chysylltiadau cryf â, y broses benderfynu o fewn gofal iechyd, ar sail therapiwtig eang - gan gynnwys arbenigwyr clinigol, academyddion, rheolwyr gofal iechyd, ac asiantaethau Asesu Technoleg Gofal Iechyd.  Mae hyn yn ein galluogi i integreiddio safbwynt meddygol a safbwynt rheolwyr mewn prosiectau, a thrwy hynny, i sicrhau bod canlyniadau, cyhoeddiadau, a gweithgarwch o ran darparu gwasanaethau yn berthnasol. 

Mae gan dîm y Ganolfan brofiad ac arbenigedd helaeth, ac mae staff yn ymgymryd â gwaith sy'n cael ei gomisiynu ar werthuso rhaglenni ac ymyriadau ar gyfer ystod o sefydliadau, gan gynnwys: -

Sefydliad Iechyd y Byd

Llywodraeth Cymru

Yr Adran Iechyd

Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Ystod o awdurdodau gofal cymdeithasol a chwmnïau fferyllol

Cefnogir hyn gan bortffolio sylweddol o gyhoeddiadau ym meysydd economeg iechyd a pholisi iechyd a chymdeithasol, yn ogystal ag adroddiadau wedi'u teilwra ar gyfer cwmnïau ac asiantaethau sydd wedi, mewn llawer i achos, dylanwadu ar gyflwyniadau i NICE ac asiantaethau asesu eraill er mwyn gwerthuso technoleg.