Rhagor o wybodaeth am ein rhaglen saith wythnos…

Wythnos Un – Eich babi'n datblygu

Mae deall siwrnai ddatblygol eich babi wrth iddi dyfu yn golygu y gallwch wneud penderfyniadau iach a rhoi gofal empathig ac ymatebol o'r enedigaeth.

Wythnos Dau – Newidiadau i mi ac i ni

Mae dod yn deulu yn un o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol a heriol ym mywyd oedolyn. Byddwn yn ystyried y newidiadau ymarferol a phersonol y mae menywod a dynion yn eu hwynebu pan fyddant yn dod yn rhieni.

Wythnos Tri – Rhoi genedigaeth a chwrdd â'ch babi

Rhoi genedigaeth yw'r digwyddiad mwyaf emosiynol mewn bywyd dynol, yn ôl pob tebyg. Mae deall sut brofiad y gallai rhoi genedigaeth fod yn helpu mamau a thadau i wneud eu cynlluniau a'u paratoadau eu hunain ar gyfer ymdopi â'r hyn a allai ddigwydd a'i reoli.

Wythnos Pedwar – Man Geni (gan gynnwys taith i'ch uned leol)

Dylech deimlo eich bod yn cael eich cefnogi yn eich dewis o leoliad, ble bynnag y dewiswch roi genedigaeth. Rydym yn archwilio'r opsiynau sydd ar gael i chi'n lleol ac yn ymweld â nhw.

Wythnos Pump – Gofalu am eich Babi

Rydym yn edrych ar y ffyrdd y byddwch chi, fel rhieni newydd, yn dod i adnabod eich babi, yn gweld y byd trwy lygaid eich babi, yn deall ei anghenion, ei natur a sut mae'n cyfathrebu.

Wythnos Chwech – Eich iechyd a'ch lles

Mae dod â bywyd newydd i'r byd yn brofiad anhygoel, a gall fod yn hynod foddhaus; ond gall fod yn anodd ac yn heriol hefyd. Byddwn yn ystyried sut gall rhieni newydd ofalu am eu hiechyd a'u lles eu hunain.

Wythnos Saith – Pobl sydd yno i chi

Mae angen mynediad i ystod eang o gymorth a gwasanaethau ar lawer o rieni newydd, felly mae'n ddefnyddiol gwybod pa wasanaethau sydd ar gael, ble maen nhw, beth yw eu diben nhw a sut i'w defnyddio.

Paratoi ar gyfer Genedigaeth a'r Tu Hwnt

Dosbarthiadau cyn geni â phwyslais ar agwedd fwy cyfannol tuag at baratoi ar gyfer rhoi genedigaeth a magu plant.

Ymunwch â ni bob prynhawn dydd Iau rhwng 2.30pm – 4pm am raglen saith wythnos AM DDIM,

Mae ein cyrsiau yn cychwyn ar y dyddiadau canlynol; 23/3/2017 11/5/2017 29/6/2017 a 17/8/2017

Arweinir gan staff dysgu bydwreigiaeth gyda chefnogaeth myfyrwyr bydwreigiaeth

Croeso i bartneriaid