Beth yw Hypnoenedigaeth?

Mae'n ffordd o ddefnyddio technegau ymlacio dwfn a hunan-hypnosis wrth esgor a rhoi genedigaeth. Mae'n eich helpu i ymlacio ac i ymdopi ag ymdrech gorfforol esgor a rhoi genedigaeth, a gall leihau effeithiau tensiwn, ofn a phoen ar sut mae'r corff yn gweithio wrth esgor. Mae'n eich helpu chi a'ch partner i greu'r amgylchedd gorau i'ch genedigaeth. Felly, gallwch gynhyrchu endorffinau naturiol a bydd eich corff yn gallu gwneud ei waith i roi genedigaeth i'ch baban.

Rydym yn defnyddio proses o anadlu ac ymlacio, a defnyddir 'sgriptiau' sef straeon positif y gallwch eu defnyddio i ganolbwyntio ar ymlacio a chyflawni llonyddwch a hyder yn eich genedigaeth. Rydym yn eich helpu i ddatblygu technegau y gallwch eu defnyddio i reoli'ch straen yn ystod beichiogrwydd a'ch helpu i baratoi i roi genedigaeth i'ch baban.

Mae ymchwil yn dangos bod gwella'r gallu i ymlacio drwy dechnegau fel hyn yn gallu cyfrannu at eich iechyd chi ac iechyd eich baban drwy leihau straen a gofid. Mae hypnoenedigaeth yn eich helpu i deimlo eich bod yn rheoli'ch profiad o enedigaeth ac i deimlo'n fwy hyderus am esgor a rhoi genedigaeth.

Cwestiynau Cyffredin

Beth sy'n digwydd mewn dosbarthiadau hypnoenedigaeth?

Byddwch yn treulio dau ddiwrnod (naill ai dros benwythnos neu bedwar bore dros bythefnos) gyda bydwraig sydd wedi derbyn hyfforddiant hypnoenedigaeth, yn dysgu am esgor a genedigaeth. Bydd gennych amser i drafod materion a disgwyliadau, a byddwch yn dysgu technegau ymlacio a hunan-hypnosis gyda'ch partner, a fydd yn gallu eich cefnogi drwy bob cam o'ch taith enedigaeth. Byddwch yn derbyn llyfr sy'n esbonio egwyddorion hypnoenedigaeth a CD o sgriptiau ymlacio i helpu eich arwain a'ch paratoi ar gyfer genedigaeth.

Bydd y dosbarthiadau'n cynnwys seibiannau rheolaidd.

Byddwn yn dechrau drwy gyflwyno pawb, a bydd cyfle i ddweud arweinydd y dosbarth (yn gyfrinachol) os oes gennych unrhyw broblemau iechyd neu fel arall a allai effeithio ar eich profiad o'r dosbarth.

Byddwn yn gwneud gweithgareddau gwahanol drwy gydol y dydd i feithrin eich hyder a'ch gallu i ddefnyddio technegau ymlacio dwfn.

Ar ddiwedd y rhaglen o ddosbarthiadau, byddwch yn derbyn manylion cyswllt eich bydwraig hypnoenedigaeth ar gyfer ymgynghori dilynol dros y ffôn os oes gennych unrhyw ymholiadau am ddefnyddio'r technegau a pharatoi ar gyfer esgor a rhoi genedigaeth.

Fydd bwyd a diodydd yn cael eu darparu?

Cewch ddefnyddio'r peiriant te a choffi yn yr Academi Iechyd a Lles ac, os ydych yn dod i ddosbarthiadau diwrnod llawn, byddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau arlwyo ar y campws. Gallwch ddod â'ch cinio eich hun hefyd a defnyddio'r seddau yn y dderbynfa, neu gallwch fynd am dro o gwmpas y tiroedd.

Oes angen i mi ddod ag unrhyw beth?

Dewch â gobennydd, blanced neu rywbeth tebyg, a dŵr i'w yfed yn ystod y dydd.

Pwy sy'n arwain y dosbarthiadau?

Arweinir y dosbarthiadau gan Alys Einion sy'n fydwraig ac yn ddarlithydd bydwreigiaeth yn y Brifysgol. Mae'n bosib y caiff ei chynorthwyo gan fyfyriwr bydwreigiaeth sydd wedi cael rhywfaint o hyfforddiant mewn defnyddio hypnosis mewn esgor a rhoi genedigaeth.

Fyddaf yn colli rheolaeth yn ystod hypnosis?

Na fyddwch, dim o gwbl. Rydym yn defnyddio technegau ymlacio a meddwl-corff, ond byddwch yn hollol ymwybodol ac mewn rheolaeth arnoch chi eich hun drwy’r amser.

Fyddaf yn gallu defnyddio hypnoenedigaeth os ydw i'n rhoi genedigaeth yn yr ysbyty?

Byddwch. Gellir defnyddio hypnoenedigaeth ar gyfer genedigaethau yn yr ysbyty. Y cwbl mae angen ei wneud yw rhoi gwybod i'ch bydwraig a bydd hi'n rhoi gwybod i aelodau eraill y staff eich bod yn defnyddio’r dechneg hon ac i adael llonydd i chi.

Fyddaf yn gallu defnyddio hypnoenedigaeth os caiff esgor ei ysgogi neu os ydw i'n cael genedigaeth Gesaraidd?

Byddwch. Gallwch ddefnyddio'r dechneg hon ni waeth pa fath o enedigaeth rydych yn ei gael. Yr unig adeg na fyddwch yn gallu ei defnyddio yw os ydych yn cael anaesthetig cyffredinol, oherwydd na fyddwch yn ymwybodol.

Mam sengl ydw i, allaf ddod â rhywun heblaw am 'bartner' i fod yn gydymaith genedigaeth i mi?

Gall unrhyw un fod yn gydymaith genedigaeth i chi - aelod o'r teulu, ffrind neu Doula hyd yn oed. Ond dylai'r person hwn ddod i'r cwrs hypnoenedigaeth cyfan gyda chi fel y bydd yn gallu eich cefnogi'n llwyr. Os nad oes gennych neb i'ch cefnogi, gallwch ddefnyddio hypnoenedigaeth ar eich pen eich hun.

Beth fydd y gost?

£250 am ddau berson ar gyfer sesiwn ddeuddydd.