Ein Gweledigaeth...

Mae'r Academi Iechyd a Lles yn ganolfan ragoriaeth â’r nod o hyrwyddo profiad cadarnhaol o enedigaeth i fenywod a chymdeithas. Mae'r Academi yn hyrwyddo amrywiaeth o fentrau bydwreigiaeth, ac yn gwella profiad y myfyrwyr drwy eu cynnwys mewn agweddau sylfaenol ar rôl y fydwraig.

Mae ein menter Bydwreigiaeth yn hyrwyddo diwylliant o enedigaeth ffisiolegol ac ymagwedd gadarnhaol at fagu plant fel y safon arferol. Ein nod yw arwain y ffordd, drwy'r Academi a'r gymuned bydwreigiaeth ehangach, yn yr ymgyrch dros newid mewn gwasanaethau bydwreigiaeth, er mwyn sicrhau bod pob menyw'n cael mynediad i ofal priodol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Ein Gwasanaethau...