Gwasanaethau Busnes, Ymgynghori, a Datblygu

Sefydlwyd ein Gwasanaethau Busnes, Ymgynghori, a Datblygu i gynnig gwasanaethau fforddiadwy a dibynadwy i fusnesau a sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat ar draws Cymru a'r tu hwnt. Gyda 169 o staff academaidd yn y Coleg a 13 o ganolfannau ymchwil arbenigol, mae ein harbenigedd yn cynnwys llawer o bynciau, gan gynnwys heneiddio, iechyd, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol a seicoleg, yn ogystal â datblygu busnes a sefydliadau.

Os ydych yn dymuno datblygu cynnyrch, gwasanaeth, neu broses weithredol, neu os ydych am wella sgiliau'ch staff trwy ddarparu cyrsiau hyfforddi pwrpasol, dod o hyd i rywun i gyflwyno hyfforddiant gorfodol, ymchwilio i syniad ochr-yn-ochr ag arbenigwyr o fri rhyngwladol, neu ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf o ran gofal iechyd neu gynadledda, yna dylech gysylltu â ni i drafod eich anghenion.

Gwasanaethau Ychwanegol

Ymgynghori

Gydag wyth o ganolfannau ymchwil ac adrannau penodol, cyfleusterau rhagorol, ac arbenigedd a phrofiad helaeth, mae’r Coleg mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu atebion proffesiynol i sefydliadau.

Mae ein profiad ymgynghorol yn helaeth ac yn amrywiol, ac mae gyda ni record hir a da. Mae gyda ni 169 o academyddion ac ymarferwyr cymwys iawn, o ganolfannau ag enw da cenedlaethol, sydd â phrofiad helaeth o broblemau ac arfer ym mhob agwedd o heneiddio, goal iechyd a chymdeithasol, a seicoleg.
Rydym yn gweithio gydag ystod o gleientiaid i edrych ar bynciau amrywiol megis:

 • Astudiaethau dichonolrwydd
 • Bwyd a Diet
 • Economeg Iechyd
 • Y gyfraith yn ymwneud ag Iechyd
 • Datblygu portffolio gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
 • Datblygu sefydliadol a rheolaeth
 • Monitro a gwerthuso ansawdd darpariaeth eich busnes
 • Datblygu Polisi
 • Ansawdd cwsg a diffyg cwsg
 • Ail-ddylunio'r gweithlu

Nid oes ots beth yw maint eich busnes - mae ein cleientiaid yn cynnwys busnesau bach a chanolig yn ogystal â sefydliadau mawr cenedlaethol y sector cyhoeddus.

Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnig cyrsiau wedi'u hachredu, a chyrsiau eraill, ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, gwaith cymdeithasol, seicoleg, a heneiddio i ddiwallu anghenion gorfodol parhaus. Mae'r cyrsiau hyn yn gost-effeithiol ac yn hyblyg.

Gydag wyth o ganolfannau ymchwil ac adrannau penodol, cyfleusterau rhagorol, ac arbenigedd a phrofiad helaeth, mae’r Coleg mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu atebion proffesiynol i sefydliadau.

Rydym yn tynnu ar 169 o academyddion cymwys ac ymarferwyr gyda phrofiad helaeth o ran cynghori a darparu gwasanaethau i'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae modd cyflwyno cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn y Brifysgol neu yn eich gweithle, fel bo'n addas.

Mae ein cwricwlwm eang o gyrsiau achrededig a chyrsiau eraill yn cynnwys:

 • Sylfeini Cynnal Bywyd
 • Rheoli Cyflyrau Cronig
 • Iechyd Cymunedol
 • Cymorth Cyntaf
 • Rheoli Heintiadau
 • Arweinyddiaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Rheoli Straen
 • Codi a Chario

Cydweithredu

Gydag wyth o ganolfannau ymchwil ac adrannau penodol, cyfleusterau rhagorol, ac arbenigedd a phrofiad helaeth, mae’r Coleg mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu atebion proffesiynol i sefydliadau.

Ein nod yw rhoi ein harbenigedd, ein sgiliau, a'n gwasanaethau ar waith ar lefel ranbarthol, genedlaethol, a rhyngwladol - gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn cydweithio i ysgogi arloesi. Gall pawb sy'n ymwneud â phrosiect elwa arno, a gellir defnyddio'r canlyniadau er lles y gymdeithas ehangach.

Mae gennym:

 • amrywiaeth o arbenigedd
 • record dda dros gyfnod hir
 • cronfa o 169 o academyddion cymwys iawn ac ymarferwyr
 • profiad helaeth o broblemau ac arfer ym mhob agwedd ar heneiddio, gofal iechyd a gofal cymdeithasol, a seicoleg

Gydag wyth o ganolfannau ymchwil ac adrannau penodol, cyfleusterau rhagorol, ac arbenigedd a phrofiad helaeth, mae’r Coleg mewn sefyllfa ddelfrydol i ddarparu atebion proffesiynol i sefydliadau.

Gellir cyflawni Cydweithredu a Chyfnewid Gwybodaeth mewn sawl ffordd. Nid oes ots beth yw maint eich busnes - mae ein cleientiaid yn cynnwys busnesau bach a chanolig yn ogystal â sefydliadau mawr cenedlaethol y sector cyhoeddus.

Cyfleusterau Cynadledda a Hyfforddiant

Cyfleusterau Cynadledda a Hyfforddiant ym Mharc Dewi Sant, Caerfyrddin

Mae Parc Dewi Sant yn cynnig 15 ystafell hyblyg, gyda lle am hyd at 71 o gynrychiolwyr, ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a sesiynau hyfforddi. Mae ein prisiau cystadleuol yn amrywio o £30 am ystafell seminar i £140 am ddiwrnod llawn yn ein hystafell hyfforddiant cyfrifiaduron. Mae'r holl ystafelloedd yn elwa ar olau dydd naturiol, ac fel arfer, mae modd eu llogi am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn. Trwy drafodaeth, mae modd eu llogi gyda'r hwyr neu dros y penwythnos hefyd. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd, taflunydd, a chysylltiad di-wifren i'r rhyngrwyd ar gael ym mhob ystafell.