Gwybodaeth am yr Adran Nyrsio

Sgiliau arbenigol

Mae proffiliau personol y staff academaidd yn hynod o amrywiol o ran arbenigedd clinigol, ysgolheictod academaidd, cyfrifoldebau rheoli, a gweithgarwch ymchwil, sy'n golygu bod gan yr Adran amrywiaeth eang i ddiwallu anghenion ein rhaglenni addysgol. Mae gan yr Adran sgiliau arbenigol mewn amrediad o feysydd - er enghraifft:

 • Gofal Critigol
 • Gofal Canser a Lliniarol
 • Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd Meddwl
 • Llawfeddygaeth Acíwt
 • Meddygaeth Acíwt
 • Uwch Ymarfer
 • Rheoli Heintiadau
 • Cyflyrau Cronig
 • Gofal Brys
 • Sgiliau Clinigol

Ar ben hynny, mae'r Adran Nyrsio yn gallu ychwanegu nifer o adnoddau eraill i'w staff, gan gynnwys darlithwyr anrhydeddus, staff academaidd cefnogol, athrawon clinigol a chymdeithion clinigol ar secondiad, ac unigolion a gyflogir yn y GIG sy'n cyfrannu i waith yr adran mewn gwahanol ffyrdd, megis addysgu, ymgynghori, neu ymchwilio.

Swyddi a swyddogaethau

Swyddi a staff

Swyddogaethau

1 Arweinydd Academaidd

2 Athro

1 Athro Emeritws

1 Darllenydd

4 Uwch-ddarlithydd

2 Gyfarwyddwr Fframwaith

17 o Ddarlithwyr

10 Tiwtor / Darlithydd Anrhydeddus

24 o Diwtoriaid

6 Ymarferwr / Tiwtor

1 Nyrs Ymgynghorol

105 o Gymdeithion Clinigol

9 Staff Academaidd Cefnogol

Cyfarwyddwyr Fframwaith

Cynrychiolwyr Ymarfer Annheg

Rheolwyr a Chydlynwyr Rhaglen (Israddedig i Ddoethurol)

Ymgynghorwyr Anabledd

Cydlynwyr Derbyn

Cydlynwyr Achredu Dysgu Blaenorol neu Achredu Dysgu (Profiadol) Blaenorol

Cydlynwyr Tîm

Cydlynwyr Sgiliau Clinigol

Cydlynwyr Codi a Chario

Hyfforddwyr Cynnal Bywyd

Hyfforddwyr Osgoi Trais ac Ymosodedd

Cydlynwyr Rhagnodi Anfeddygol

Cydlynwyr Ymchwil

Cydlynydd Polisi

Cydlynwyr Lleoliadau ac Archwilio

Profiad y Myfyrwyr

Mae myfyrwyr wrth wraidd gwaith yr Adran, sy'n gyfrifol am ddysgu dros fil o fyfyrwyr. Ein nod yw darparu profiad o'r safon uchaf i fyfyrwyr ar bob lefel, boed yn fyfyrwyr nyrsio neu'n rhai o'r nyrsys mwyaf profiadol yn gwneud ymchwil doethurol. Mae ein cyfleusterau'n ardderchog, gydag ystafelloedd clinigol o'r radd flaenaf, cyfleusterau efelychu sefyllfa glinigol, a chyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadur.

Canolfan Arloesi Ymarfer Cymru

Mae Canolfan Arloesi Ymarfer Cymru'n fenter gydweithredol unigryw rhwng dau Fwrdd Iechyd mawr De-orllewin Cymru a Choleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'r cydweithredu'n tanategu ac yn ychwanegu at statws prifysgol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ac mae wedi creu cysylltiad addysg uwch yr un mor gryf gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Y bwriad yw goresgyn cyfyngiadau sefydliadol a heriau cyfathrebu, a gwneud y gorau o gyfleoedd ac adnoddau wrth arloesi ym meysydd newydd ymarfer nyrsio. Mae'r Ganolfan yn hwyluso llywodraethu, yn casglu tystiolaeth, ac yn strwythuro cynnydd yn y gwaith sy'n ceisio gwella gofal nyrsio. Y nod terfynol yw ceisio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i nyrsio ac i ymarfer gofal iechyd ar gyfer defnyddwyr a darparwyr y gwasanaethau, trwy annog a chefnogi arloesi o ran damcaniaeth, ymarfer, ymchwil, ac addysg ym maes nyrsio.

Felly, prif fwriad ac amcan y Ganolfan yw bod yn ganolbwynt lle gellir cynllunio, trafod, coladu, a chydlynu arloesi ymarfer nyrsio, a sicrhau bod arloesi'n cael yr adnoddau a'r gefnogaeth briodol, a bod yr ymarfer arloesol yn cael ei ledaenu.

Cychwynnwyd y fenter unigryw hon gan Gyfarwyddwr Nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Cyfarwyddwr Nyrsio Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a Bwrdd Rheoli Strategol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2009, ac mae'r gwahanol gyrff wrthi bellach yn rhannu eu harbenigedd. Credwn fod y ffordd hon o weithredu'n dechrau dangos effaith mesuradwy ar ddatblygu gwasanaethau ac ar berfformiad ymarfer nyrsio er lles cleifion a chleientiaid a'u teuluoedd, yn ogystal â chymunedau, ar draws De-orllewin Cymru a'r Canolbarth. Mae'n galluogi pawb i edrych ar gwmpas ac amrywiaeth gweithgarwch nyrsio o safbwynt mwy strategol.