Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol

Croeso gan y Cyfarwyddwr

Diolch am ymweld â gwefan yr Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol, lle cewch wybodaeth am beth yw, yn ôl pob tebyg, yr adran fwyaf amrywiol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd: mae ein gweithgarwch yn cynnwys Athroniaeth, Hanes, a'r Gyfraith; Bydwreigiaeth; Biowyddoniaeth a Ffisioleg Glinigol; Gwyddor Barafeddygol; a'r ychwanegiad diweddaraf, sef Osteopatheg.

Ein Cenhadaeth yw:

'Cynnal ymchwil o safon, hyrwyddo arfer clinigol yn seiliedig ar dystiolaeth, a darparu rhaglenni addysgol o safon sy'n cyfrannu i iechyd, lles cymdeithasol, a ffyniant cymunedau De-orllewin Cymru a'r tu hwnt.'

Rydym yn addysgu ar y cyfan o'r cyrsiau Gwyddor Iechyd a gynigir bron, ac yn darparu gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi yn allanol. Rydym hefyd wrthi'n datblygu amrywiaeth o wasanaethau sgrinio a thriniaeth i'w cynnig yn uniongyrchol i bobl allai fod â'u hangen arnynt, gan gynnwys clinig Osteopatheg a gwerthuso Awdiometrig.

Chantel Patel

Pennaeth yr Adran
Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol

Mae'r Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol yn cynnwys y timau canlynol.

Astudiaethau Biofeddygol

Mae'r tîm Biofeddygol yn cynnwys grŵp amlddisgyblaethol o wyddonwyr ac ymarferwyr o gefndiroedd sy'n cynnwys ffisioleg, ffiseg, optometreg, ffisioleg glinigol, a chlywedeg. Rhyngddynt, mae ganddynt ystod eang o arbenigedd mewn Gwyddoniaeth Fiofeddygol a Ffiseg Feddygol ar draws sbectrwm cyfan y cyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig.

Mae gan y grŵp ymrwymiad cryf i ymchwil, ac mae ei aelodau'n cyfranogi i, neu'n arwain, amrediad o brosiectau ymchwil, gan gynnwys synwyryddion biomagnetig, trin niwropatheg gronig, sut mae anaf yn cael ei heintio a sut mae ei wella, biocemeg ffylogenetig, a defnyddio rhwydweithiau niwral artiffisial ar ddata clinigol.

Bydwreigiaeth ac Iechyd Atgenhedlol

Mae'r Ganolfan Bydwreigiaeth ac Iechyd Atgenhedlol yn ymdrechu am ragoriaeth ym meysydd addysg bydwreigiaeth, cyn ac ar ôl cofrestru, ac ymchwil gofal mamolaeth.

Ei nod yw:

  • Darparu profiad addysgol o safon uchel i hwyluso paratoi ymarferwyr bydwreigiaeth sy'n ddiogel ac yn effeithiol.
  • Denu, datblygu, a chadw myfyrwyr meddylgar, croyw, a hyderus fydd yn cyfrannu i ddatblygiad bydwreigiaeth ac i ddarpariaeth gofal o safon i fenywod a'u teuluoedd.
  • Hwyluso datblygu pellach bydwragedd cymwys a nyrsys ym meysydd bydwreigiaeth ac iechyd rhywiol, a datblygu eu potensial at y dyfodol.
  • Datblygu ymwybyddiaeth ymchwil ymhlith ymarferwyr, gan gynnwys y gallu i ddadansoddi adroddiadau ymchwil yn feirniadol, a gwerthuso eu defnydd posibl mewn ymarfer.
  • Cynyddu nifer yr ymarferwyr sy'n ymwneud â gwaith ymchwil a chyhoeddi.

Tîm Athroniaeth, Hanes, a'r Gyfraith

Mae'r tîm yn cynnwys 12 aelod o staff academaidd (gan gynnwys 3 Athro), a gweinyddydd. Mae'r Haneswyr yn ymwneud â'n gorffennol, gan ddweud wrthym sut yr ydym wedi cyrraedd yr oes sydd ohoni. Mae cymdeithas heb hanes yn gorfod ail-adrodd ei gamgymeriadau. Mae'r Cyfreithwyr yn ymwneud â'r oes sydd ohoni, ac yn benodol â'r fframwaith cyfreithiol sy'n rheoli gweithgareddau’n ymwneud ag Iechyd, o'r claf i'r ymarferwr a'r tu hwnt. Mae'r Athronwyr yn ymwneud â'r dyfodol, ac yn arbennig â deall a rheoli datblygiadau newydd sydd wedi dod o'r labordai, ond sydd bellach yn cael eu rhoi ar waith. Dim ond i ni edrych yn ôl ar faterion megis clonio, rhewi embryonau, ac ymchwil celloedd bonyn, a sylweddolwn bwysigrwydd datblygu ymagweddau athronyddol a moesol digonol tuag at y datblygiadau hyn yn ein cymdeithas.
Mae ein staff wedi ymrwymo i ddatblygiad academaidd ac ysgolhaig yn y meysydd gofal iechyd hyn er mwyn i waith ymchwil, a phrofiad y myfyrwyr, fod yn enghreifftiol. Mae ymchwil rhyngwladol yn ategu darpariaeth graddau israddedig, ôl-raddedig, MPhil, a PhD. Yr adran hon yw cartref y cylchgrawn ‘Sport, Ethics & Philosophy’ (Routledge), a golygwyd a lansiwyd ‘Medical Humanities’ (BMJ publishing) a ‘Nursing Philosophy’ (Blackwell) gan aelodau'r adran.

Gofal Brys a Gofal Cyn Mynd i'r Ysbyty

Mae'r tîm yn cynnwys wyth academydd o amrediad eang o broffesiynau, gan gynnwys ffisioleg resbiradol glinigol, meddygaeth, nyrsio, a pharafeddygaeth. Mae'r tîm yn cyfrannu i nifer o fodiwlau a chyrsiau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, a chyn ac ar ôl cofrestru. Ar hyn o bryd, mae'r tîm yn gweithio'n galed i gyflwyno'r cwrs parafeddygaeth cyn-gofrestru ar draws Cymru. Cyflwynir y cwrs ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Mae aelodau'r tîm yn datblygu cyrsiau'n rhagweithiol i ddiwallu anghenion gweithwyr proffesiynol er mwyn darparu gofal iechyd yn y 21ain ganrif. Tra bod y tîm yn ymwneud â llawer o feysydd addysg ac ymchwil o fewn yr Ysgol Gwyddor Iechyd, mae'r tîm yn canolbwyntio yn bennaf ar ofal heb ei drefnu, gofal brys, a gofal cyn mynd i'r ysbyty.