Ein Hymchwil

Mae holl staff yr Adran Seicoleg yn ymchwilwyr gweithgar, ac mae llawer ohonynt o fri rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd. Yn Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008, barnwyd bod 35% o'n hymchwil yn arwain y ffordd yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog yn rhyngwladol (3*), ac roedd 45% yn adnabyddus yn rhyngwladol (2*).

Mae'r Adran Seicoleg yn cynnal ymchwil gwyddonol o dan ddwy thema: Niwrowyddoniaeth Wybyddol, a Seicoleg Glinigol ac Iechyd. Mae'r themâu hyn yn cynnal tri grŵp ymchwil penodol (Yr Ymennydd ac Ymddygiad, Gwybyddiaeth a Chanfyddiad, a Seicoleg Glinigol ac Iechyd), a dau grŵp ychwanegol (Dysgu ac Ymddygiad, a Gwyddoniaeth Ymddygiadol Esblygol).

Labordy dilyn symudiadau llygaid

Grwpiau Ymchwil

  • Yr Ymennydd ac Ymddygiad
  • Gwybyddiaeth a Chanfyddiad
  • Seicoleg Glinigol ac Iechyd

Mae'r themâu hyn yn cefnogi diddordebau llai sy'n dod i'r amlwg o ran:

Dysgu ac Ymddygiad - Mae'r grŵp hwn yn archwilio'r mecanwaith sy'n caniatáu i ymddygiad a meddyliau addasu i'r amgylchedd, ac yn archwilio'r rôl o ddysgu gweithredol a chysylltiol wrth greu ymddygiadau mor hyblyg ac ymaddasol. Mae'r ymddygiadau hyn yn caniatáu dysgu effeithlon a phrosesu gwybodaeth mewn ystod eang o gyd-destunau, ar draws yr amrediad oed, a hyd yn oed ar draws rhywogaethau. Er bod ymaddasolrwydd a hyblygrwydd yn hyrwyddo lles seicolegol, gall fod effeithiau negyddol anffodus hefyd i'r ymddygiadau hyn.

Gwyddoniaeth Ymddygiadol Esblygol - Mae'r grŵp hwn yn archwilio sut y mae esblygiad â'r gred 'goroesiad y cymhwysaf' yn bodoli o fewn ein cymdeithas bresennol, ac yn mynd ymlaen i ddylanwadu ar ddatblygiad parhaus a thwf drwy archwilio perthnasau a rhyngweithiadau'r byd modern. Er enghraifft, pam fod rhai pobl yn genfigennus ac yn feddiannol yn eu perthynas tra bod gan eraill agwedd sy’n fwy hamddenol?

Mae'r Adran Seicoleg yn rhan o Ganolfan Ymchwil Iaith ryngddisgyblaethol y Brifysgol, ac mae hefyd yn aelod o Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru, menter ymchwil gyda'r bwriad o wella cydweithredu ym maes niwrowyddoniaeth. Trwy fuddsoddi parhaus yn yr isadeiledd ymchwil, a thrwy gynyddu nifer y staff, rydym yn bwriadu cynyddu ein cyflawniadau ymchwil ymhellach.

Ein Graddau Ymchwil

Rydym yn cynnig bwrsariaethau ac ysgoloriaethau i ddarpar fyfyrwyr i weithio tuag at MPhil neu PhD trwy ymchwil, o dan oruchwyliaeth aelod o staff.

Ein Seminarau Ymchwil

Rydym yn trefnu cyfres reolaidd o seminarau am ddim ar ymchwil seicoleg, gydag arbenigwyr ymweld. Mae'r seminarau'n agored i bawb, gan gynnwys ymwelwyr, myfyrwyr, a staff o Ymddiriedolaethau lleol y GIG.