Ardaloedd o gymorth

Arbenigedd i’ch busnes, o gynefinoedd arfordirol i ardaloedd alltraeth

Pynciau o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Arolygon Arfordirol
  • Amgylcheddau Alltraeth
  • Materion Cadwraeth

Arolygon Arfordirol

Arolygon Arfordirol

Mae’r ardal arfordirol yn amgylchedd dynamig sydd dan ddylanwad bodau dynol, p’un ai o safbwynt datblygiadau arfordirol neu ymdrechion i gymedroli erydiad arfordirol. Mae cynefinoedd ac ecosystemau’r glannau yn newid mewn ymateb i’r gweithgareddau hyn, ac mae cymunedau anifeiliaid a phlanhigion yn newid. Mae’r fioamrywiaeth yn cynyddu’n neu’n gostwng ac mae cyfansoddiad y gwaddod yn newid.

e.e. Sut y mae datblygiadau neu weithgareddau arfordirol yn effeithio ar fioamrywiaeth cynefinoedd arfordirol? Sut y mae cyfansoddiad gwaddod yn newid mewn ymateb i weithgareddau arfordirol?

Meysydd prosiect posib: Dadansoddi infertebratau a gwaddod | Dylunio arolygon Ecolegol | Gwybodaeth ecosystemau arfordirol | Samplo benthos rhynglanw | Mapio cynefinoedd Benthig | Astudiaethau iechyd ecosystemau

 

Amgylcheddau Alltraeth

Amgylcheddau Alltraeth

Mae cynefinoedd alltraeth dan effaith gynyddol gan ddatblygiadau strwythurol ac echdyniad adnoddau. Ar yr un pryd mae newid hinsawdd a newidiadau i’r amgylchedd naturiol yn effeithio ar rywogaethau unigol sy’n byw yn y dwr agored neu ar wely’r môr ac yn newid yr amgylchedd morol.

e.e. Sut y bydd rhywogaethau epibenthig, h.y. rhywogaethau sy’n byw ar wely’r môr, yn ymateb i strwythurau cynefinoedd a ddarperir gan adeiladau alltraeth? Sut y bydd rhywogaethau dwr agored yn ymateb i waith adeiladu tanddwr?

Meysydd prosiect posib: Arolygon benthig islaw’r llanw | Astudiaethau ymddygiad rhywogaethau dwr agored gyda thechnoleg cofnodi data o bell| Mapio bioamrywiaeth alltraeth| Datblygu a phrofi offer arolygu alltraeth.

 

Materion Cadwraeth

Materion Cadwraeth

Mae diogelu amgylcheddau morol yn her i bob grwp diddordeb arfordirol. Gall rhywogaethau ymledol, colled cynefinoedd ac echdynnu adnoddau yn ddistrywiol ddifrodi ardaloedd cyfan a bywyd gwyllt. Mae datblygu rhwydwaith integredig a chydlynol o Ardaloedd Morol Gwarchodedig yn bwnc llosg i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer busnesau arfordirol.

e.e. Sut y mae polisïau cadwraeth presennol yn effeithio ar fusnesau Cymreig?

Meysydd prosiect posib: Gweithdai cadwraeth | Arolygon bioamrywiaeth| Ecodwristiaeth| Strategaethau rheoli | Canllawiau adnabod