Ardaloedd o gymorth

Arbenigedd rhyngwladol ar gyfer eich busnes, ar gyfer Asesu Ansawdd Amgylcheddol

Pynciau o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Llygredd Dwr
  • Ansawdd Dwr Arfordirol
  • Rheoli ac Iechyd Ecosystemau

Llygredd Dwr

Llygredd Dwr

Mae llygredd dwr yn digwydd pan gaiff llygryddion eu gollwng yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol i ardaloedd dyfrol heb driniaeth ddigonol i gael gwared ar gyfansoddion niweidiol. Mae llygredd dwr yn effeithio ar ecoleg organebau sy’n byw yn yr ardaloedd dwr hyn, ac maent yn niweidiol i rywogaethau unigol a phoblogaethau, ac yn hynny o beth, yr holl gymuned fiolegol. Mae halogyddion penodol sy’n arwain at lygredd mewn dwr yn cynnwys amrediad eang o ffactorau biolegol a chemegol-ffisegol (megis tymheredd uwch ac afliwio).

e.e. Sut y gallwn atal llygru ardaloedd dyfrol trawsnewidiol?

Meysydd prosiect posib: Lleoli ac asesu gollyngfeydd| Monitro gollyngiadau i gwrdd â therfynau derbyniol ar gyfer cyfarwyddiadau’r fframwaith dwr | Rheoli dwr stormydd

 

Ansawdd Dwr Arfordirol

Ansawdd Dwr Arfordirol

Mae dyfroedd arfordirol yn fuddiol iawn, ond y gyfradd uchel o weithgarwch mewn ardaloedd arfordirol, ynghyd â llygryddion yn llifo o afonydd a nentydd mewndirol yw’r prif achosion o gyfoethogi maetholion, blymau algaidd niweidiol, halogi gwenwynig, gwaddodiad a hypocsia sydd i gyd yn gallu achosi dirywiad mewn ansawdd dwr.

e.e. Sut y gallwn wella ansawdd dwr cyn iddo gyrraedd y môr? Neu, pa effaith sydd gan ecosystemau arfordirol ar ansawdd dwr?

Meysydd prosiect posib: Archwilio ansawdd dwr am statws baner las | Mesur ansawdd dwr arfordirol | Effeithiau ar ddwr ymdrochi a chyfarwyddeb ar ansawdd dwr pysgod cregyn

 

Rheoli ac Iechyd Ecosystemau

Rheoli ac Iechyd Ecosystemau

Mae cynaliadwyedd ecosystemau wedi’i effeithio gan ddatblygu a newid i ddefnydd tir yn cynnwys gwaredu gwlypdiroedd a chorsydd; dargyfeirio dwr arwyneb; defnydd cynyddol o ddyfrhaenau tanddaearol; halogi dwr drwy wastraff a gollyngiadau o ddiwydiant a thrafnidiaeth, yn ogystal â gwastraff tai a gwastraff dynol. Mae ymyrraeth gan bobl a newid hinsawdd yn ffynonellau o amrywiant yng nghynhyrchedd ecosystemau morol arfordirol. Pryder ychwanegol yw hynny sy’n ymwneud â rhywogaethau estron, megis ffytoplancton gwenwynig (Blymau Algaidd Niweidiol)

e.e. Sut i atal, lleihau a rheoli dirywiad yr amgylchedd morol fel bod modd cynnal a gwella ei allu i gefnogi bywyd a chynnal cynhyrchiant?

Meysydd prosiect posib: Hidlo a phuro dwr| Rheoli adnoddau dwr integredig| Darparu cynefinoedd i bysgod a ffynonellau bwyd eraill i silio a datblygu | Darparu safleoedd hamdden | Gwaredu gwastraff | Amrywiant naturiol mewn ansawdd dwr; hydrograffeg, ffrydiau, masau dyfrol| Effeithiau gwenwynig | cyfansoddiad Ffytoplancton