Staff SEACAMS ym Mhrifysgol Abertawe

Prosesau Dalgylch ac Arfordirol

Dr Suzanne Grenfell
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Prosesau a dynameg gorlifdiroedd, adfer gwlypdiroedd, geomorffoleg forydol, olrhain gwaddod, hydroleg afonydd a throsglwyddo gwaddod

 

 

Anouska Mendzil
Swyddog Technegol, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Rheoli risg llifogydd ac arfordirol, modelu hydrolig, rheoli amgylcheddol, gwastraff, llygredd dwr ac amaethyddol

 

 

Pwynt cyswllt cyffredinol

Nicole Esteban
Rheolwr Prosiect, SEACAMS Prif Bwynt Cyswllt
Pynciau Arbenigol:
Rheoli arfordirol integredig, rheoli ardaloedd wedi’u diogelu, cadwraeth bioamrywiaeth, ymchwil a monitro crwbanod y môr

 

 

Staff academaidd Prifysgol Abertawe:

Yr Athro Rory Walsh

Yr Athro Stefan Doerr

Dr Rick Shakesby

Ansawdd Dwr

Dr Christian Lønborg
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Geocemeg Fiolegol mater a maetholion organig; cefnforeg weledol; cyplysu cylchredau carbon a maetholion tir a môr; ecoleg microbaidd ar facteria a firysau

 

 

Dr Chris Lowe
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Eigioneg bio-optegol; modelu’r rhyngweithiadau rhwng agweddau Economaidd, Cymdeithasol ac Amgylcheddol systemau arfordirol; polisi a deddfwriaeth amgylcheddol yr UE a’r DU

 

 

Christine Gray
Swyddog Technegol, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Dadansoddi ansawdd dwr drwy ddefnyddio ystod o offer dadansoddol; dadansoddi metelau hybrin; ISO/IEC 17025 ar gyfer labordai arbrofi

 

 

 

Staff academaidd Prifysgol Abertawe:

Yr Athro Kevin Flynn

Dr Robin Shields

Ecosystemau Morol

Dr Ruth Callaway
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Isfilod ac arfilod benthig, ecoleg forol, bioamrywiaeth, dadansoddi ystadegol cymunedau benthig

 

 

Dr Richard Unsworth
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Ecoleg morwellt a physgod, creigresi cwrel Cadwraeth forol a newid amgylcheddol, Asesu Effeithiau Amgylcheddol

 

 

 

Dr Vicky Hobson
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Ecoleg fertebratau morol a’u hymddygiad, ecoleg slefrenni môr, technolegau cofnodi data o bell, eigioneg biolegol

 

 Dr Adrian Gleiss
Swyddog Ymchwil, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Ecoleg ymddygiadol a ffisiolegol o fertebratau dyfrol gyda phwyslais arbennig ar elasmobranchs, ddata sydd ynghlwm anifeiliaid logio technolegau, ecoleg symud

  

Chiara Bertelli
Swyddog Technegol, SEACAMS
Pynciau Arbenigol:
Addysg amgylcheddol, cadwraeth forol, arolygon benthig a chynefinoedd arfordirol

 

 

Keith Naylor
Uwch Dechnegydd,Biowyddoniaeth
Pynciau Arbenigol:
Meistr llong/rheolwr llong ymchwil, Meistr hwylio'r Gymdeithas Hwylio Frenhinol (masnachol), goruchwyliwr acwariwm a labordy

 

 

Ian Tew
Swyddog Technegol, Biowyddioniaeth 
Pynciau Arbenigol:
Meithrin organebau a llinachau celloedd di-haint; adnabod adar a thechnegau arolygu adar; technegau ar gyfer monitro ymatebion imiwnedd mewn anifeiliaid

 

 

Staff academaidd Prifysgol Abertawe:

Yr Athro Andrew Rowley

Yr Athro Graeme Hays

Yr Athro Rory Wilson

Dr Ian Horsfall

 

 

Dylunio Peirianyddol

Daryn Taylor
Swyddog Ymchwil, SEACAMS.
Pynciau Arbenigol:
Dylunio Peirianyddol, Modelu FEA, CAD 3D, Drafftio i Safon Brydeinig 8888 a Datblygu Prototeipiau.

 

 

 

 

Staff academaidd Prifysgol Abertawe:

Dr Ian Masters